Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.author Patrikainen, Sanna fi
dc.date.accessioned 2012-11-26T09:41:14Z
dc.date.available 2012-12-05 fi
dc.date.available 2012-11-26T09:41:14Z
dc.date.issued 2012-12-15 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-7868-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37630
dc.description.abstract The purpose of this research was to describe and understand class teacher s pedagogical thinking and action in mathematics education. At first we investigated how teachers taught mathematics as well as their reasons for their pedagogical decisions. Based on these empirical findings, the second essential aim was to consider the quality of mathematics education relative to socio-constructivistic curriculum thinking and to model it with theoretical conceptions. The conceptualizing of mathematics education was based on the didactical relation included in the didactical triangle. The research is qualitative by nature and can be characterized as a qualitative collective multiple-case study. The participants, three class teachers, were followed up during one mathematical teaching-studying-learning process. The research material was gathered by two different methods: first the teachers pedagogical action was observed using video recordings, and then the pedagogical thinking connected to this action was depicted with the help of stimulated recall interview. The video data was analysed using a theory based set of concepts which described the mathematics teaching-studying-learning process. The purpose of the theory-bounded interview data analysis was to deepen the tentative understanding of mathematics education gained through the video analysis. The results describe the teachers pedagogical thinking and action in the context of mathematics education. All three teachers shared a constructivistic conception of mathematics teaching and learning, but each emphasized different viewpoints. These personal conceptions of teaching were defined as humanistic-constructive, cognitive-constructive and contextual-constructive. Finally, a model of mathematics education consisting of four factors was constructed. This model also included the didactical relation which was defined as the teacher s relation to the student, the content and the life-world. The research results and methodological inventions can be used in the context of school teaching, teacher education and research on teaching. Teachers and teacher students can utilize the results when reflecting on their own pedagogical thinking and action. In addition the research provides topical information concerning Finnish mathematics education as well as new perspectives for national and international research, development and curriculum work. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää luokanopettajan pedagogista ajattelua ja toimintaa matematiikan opetuksessa. Ensinnäkin tutkimuksessa selvitettiin, miten opettajat käytännössä toteuttivat matematiikan opetustaan ja miten he perustelivat tekemiään pedagogisia ratkaisuja. Näihin empiirisiin havaintoihin perustuen tutkimuksen toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi rakentui matematiikan opetuksen laadun pohtiminen suhteessa nykyiseen opetussuunnitelma-ajatteluun sekä sen mallintaminen teoreettisin käsittein. Tutkittavan ilmiön matematiikan opetuksen käsitteellistäminen ja teoreettinen pohdinta perustuivat didaktisen kolmion sisältämään didaktiseen suhteeseen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen kollektiivinen monitapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kolme luokanopettajaa, joiden matematiikan opetusta seurattiin yhden matemaattisen sisällön opetusprosessin ajan. Tutkimusaineisto kerättiin kahta eri menetelmää hyödyntäen: Opettajien pedagogista toimintaa tarkasteltiin videohavainnoinnin keinoin ja tähän toimintaan liittyvää ajattelua ilmennettiin stimulated recall -haastattelumenetelmän avulla. Videoaineiston teorialähtöistä sisällönanalyysia varten laadittiin opetustapahtumaan kuvaava teoreettinen käsitteistö. Haastatteluaineiston analyysissa syvennettiin teoriasidonnaisin keinoin videohavainnoinnin tuottamaa ymmärrystä matematiikan opetuksesta. Tutkimuksen tuloksena kuvattiin kaikkia opettajia yhdistäviä sekä heitä erottavia toiminnan ja ajattelun piirteitä. Opettajia yhdistävä opetuskäsitys määriteltiin luonteeltaan konstruktiiviseksi ja se noudatteli pitkälti nykyisen sosio-konstruktivistisen opetussuunnitelma-ajattelun periaatteita. Tämä opetuskäsitys tarkentui opettajakohtaisesti humanistis-konstruktiiviseksi, kognitiivis-konstruktiiviseksi sekä kontekstuaalis-konstruktiiviseksi käsitykseksi matematiikan opetuksesta. Viimein tutkimuksessa päädyttiin esittämään nelitahoinen matematiikan opetuksen malli, jonka sisältämä didaktinen suhde määrittyi opettajan suhteena oppilaan, sisällön ja elämänpiirin muodostamaan kenttään. Tutkimuksen tuloksia sekä tutkimukseen liittyvää menetelmällistä kehittelyä voidaan hyödyntää niin käytännön kouluopetuksen ja opettajankoulutuksen kuin opetuksen tutkimuksenkin piirissä. Ennen kaikkea tulokset tarjoavat nykyisille ja tuleville opettajille vertailukohdan sekä menetelmiä, joiden avulla he voivat reflektoida omia pedagogisia ajattelu- ja toimintatapojaan. Lisäksi tutkimuksen tuottama ajankohtainen tieto suomalaisesta matematiikan opetuksesta tarjoaa uusia näkökulmia matematiikan opetuksen kehitys- ja tutkimustarpeisiin sekä kansallisesti että kansainvälisestikin. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-7867-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2012, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 342 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa fi
dc.title.alternative Class teacher's pedagogical thinking and action in mathematics education en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Meri, Matti fi
dc.ths Pehkonen, Erkki fi
dc.opn Niinistö, Kari fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
patrikainen_vaitoskirja.pdf 6.503Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record