Faktorer som påverkar världsmarknadspriset på socker

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211965
Title: Faktorer som påverkar världsmarknadspriset på socker
Author: Lindroos, Erik
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211965
http://hdl.handle.net/10138/37671
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi (lantbrukspolitik)
Agricultural Economics (Agricultural policy)
Maatalousekonomia (maatalouspolitiikka)
Abstract: Avhandlingen behandlar världsmarknadspriset på socker och de faktorer som påverkar prisbildningen. Målet med avhandlingen är att identifiera och kvantifiera olika förklarande faktorers påverkan på världsmarknadspriserna på socker. Speciell tyngdpunkt läggs på EU:s sockerordning, dess reformering år 2006 samt dess möjliga inverkan på sockerpriserna. Som avhandlingens teoretiska referensram används pristeori ur lantbrukets synvinkel och som empirisk undersökningsmetod tillämpas ekonometrisk estimering. Världsmarknadspriserna för socker har fluktuerat väsentligt de senaste 40 åren. Speciellt det senaste decenniet har prisernas volatilitet ökat och stundvis nått de högsta nivåerna på 30 år. Bakom denna ökning i volatilitet och ökning i prisnivå finns många olika faktorer. I litteraturen nämns balansen mellan utbudet och efterfrågan, den ökande konsumtionen av bioetanol och politisk styrning som orsaker till den senaste tidens utveckling. Även makroekonomiska fenomen så som valutakurser och energipriser lyfts fram. Av de politiskt styrda marknaderna har EU:s sockermarknad varit den som genomgått en av de största förändringarna de senaste åren. I och med reformen av EU:s sockerordning år 2006, sänktes referenspriset på vitt socker med 36 procent. Tillsammans med sänkningar i referenspriserna och nedskärningar i produktionskvoterna minskade produktionen i EU med upp till sex miljoner ton. Detta förvandlade EU till en nettoimportör, från att tidigare varit en nettoexportör. Reformen har i diskussionspapper lyfts fram som en orsak till de stigande priserna de senaste åren. Utgående från litteraturgenomgången, som bestod av böcker, vetenskapliga artiklar och diskussionspapper, samt tidigare studier byggdes flera ekonometriska modeller för att förklara prisbildningen på råsocker. Som undersökningsmaterial användes statistisk data för olika påverkande faktorer från åren 1971-2011. Både linjära och log-linjära modeller användes för att estimera och kvantifiera de olika faktorernas inverkan på råsockerpriserna. Resultaten visar att mängden socker som finns i lager i slutet av året påverkar sockerpriserna negativt. En ökning av lagervärdet med 10 procent innebär en minskning i priset med 13,2 procent. Enligt resultaten innebär en förstärkning av dollarns värde, jämfört med euron, att sockerpriserna sjunker. Då dollarn förstärks med 10 procent innebär det en minskning i sockerpriset med 14,3 procent. Oljepriset påverkar sockerpriserna positivt med en fördröjning på ett år. Ett 10 procent högre oljepris föregående år medför en höjning av sockerpriset med 4,2 procent. Inget samband mellan EU:s sockerreform och sockerpriset kunde dock fastlås i avhandlingen.
Subject: socker
prisbildning
ekonometrisk estimering
EU


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindroos.pdf 1.434Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record