Encounters in a Zambian Children's home : Ethnographic study on volunteer tourism

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Timonen, Oona
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2012120310130
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37690
dc.description.abstract Volunteer tourism is a timely topic in the research concerning volunteerism in development cooperation. However, the previous of volunteer tourism has mainly focused on clarifying the motivational basis of the volunteering individuals and their experiences. In contrast, the focus of this study is on the interaction situations between the locals and the foreign volunteers. The specific purpose of the study is to find out what happens in the encounters of foreign volunteers and a local worker or a child. The study tries to answer the questions of how volunteering is perceived by the different parties; local staff on the one hand and volunteers on the other. In addition, its purpose is to find out what kind of relevant encounters are taking place in the placement and what their inner dynamics are. The methodology of the study is based on ethnographic participant observation where Norman Long's concept of encounters in development interfaces is used as an analytical tool. The fieldwork was conducted in Zambia, in a children s home which gets volunteers on a regular basis. The analysis shows that the freedom of volunteers to choose their tasks and the effects of such freedom stand out as a major theme in the encounters. Power also proved to be a significant theme, which in this case study came up through knowledge, helping and volunteers position in the organization, among others. Furthermore, the meaning of religion in the encounters and the form of attachment between children and volunteers turned out as relevant. The study is an illustration of a new kind of synthesis, volunteer tourism encounters . This synthesis has partly similar, partly divergent dynamics from what is seen in development cooperation generally. The study is a contribution to the civil society and development research as well as to the study on tourism and development done in Development studies. Being a multidisciplinary study, it also touches on at least social work, development psychology and anthropology. en
dc.description.abstract Vapaaehtoisturismi on ajankohtainen aihe kehitysyhteistyön vapaaehtoisuutta käsittelevässä tutkimuskentässä. Aiheesta aikaisemmin tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet enimmäkseen selventämään vapaaehtoisiksi lähtevien motivaatioperustaa ja kokemuksia. Tämä tutkimus sen sijaan keskittyy paikallisten ja vapaaehtoisten välisiin vuorovaikutustilanteisiin. Tarkoituksena on selvittää, mitä tapahtuu ulkomaisten vapaaehtoistyöntekijöiden ja sambialaisten työntekijöiden sekä lasten kohtaamisissa. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, miten vapaaehtoisuus mielletään eri toimijoiden näkökulmista sekä vapaaehtoisten että vakituisten työntekijöiden kannalta. Lisäksi tutkimuksen tarkoitus on selvittää, minkälaisia relevantteja kohtaamisia lasten kodissa tapahtuu sekä millainen on kohtaamisten sisäinen dynamiikka. Tutkimuksen metodologia perustuu etnografiseen osallistuvaan havainnointiin. Analyyttisenä välineenä siinä käytetään Norman Longin apukohtaamisen käsitettä, joka korostaa sosiaalisten epäjatkuvuuksien merkitystä tilanteissa, joissa erilaiset arvot, intressit, tieto sekä valta kohtaavat. Tutkimukseen kuului kenttäjakso, joka suoritettiin säännöllisesti vapaaehtoisia vastaanottavassa lasten kodissa Sambiassa. Analyysin perusteella selviää, että vapaaehtoisten vapaus valita tehtävänsä ja tämän vapauden seuraukset nousivat keskeiseksi tulokseksi. Lisäksi valta, joka tässä tapaustutkimuksessa nousee muun muassa vapaaehtoisiin liitetyn tiedon ja auttamisen kautta, osoittautui merkittäväksi. Muita merkittäviä teemoja ovat kohtaamisten myötä noussut uskonto ja sen merkitys, sekä lasten ja vapaaehtoisten välillä vallitseva vuorovaikutus ja kiintymys. Tutkimuksen tuloksena syntyy kuva uudenlaisesta synteesistä, vapaaehtoisturismikohtaamisesta. Tällä synteesillä on osin samankaltainen, osin erilainen dynamiikka verrattuna perinteiseen kehitysyhteistyöhön ja sen mahdollistamiin apukohtaamisiin. Tutkimus on kontribuutio kehitystutkimuksessa käydylle kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoisuuskeskustelulle sekä turismin ja kehityksen tutkimukselle. Monitieteisenä tutkimuksena se ulottuu myös sosiaalityön, kehityspsykologian sekä antropologian aihepiireihin. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Encounters in a Zambian Children's home : Ethnographic study on volunteer tourism en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Development Studies en
dc.subject.discipline Kehitysmaatutkimus fi
dc.subject.discipline U-landsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2012120310130

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
encounte.pdf 605.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record