Innovaatiohaittojen analysointi Euroopan unionin kilpailuoikeudessa - erityisesti lääketoimialalla harjoitetun tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.author Muotka, Samuli fi
dc.date.accessioned 2012-12-06T13:00:17Z
dc.date.available 2012-12-06T22:00:06Z
dc.date.issued 2012-12-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37709
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkielmani tavoitteena on ensinnäkin systematisoida ja eritellä innovaatioparametrin kannalta relevanttia EU:n säädösmateriaalia sekä kilpailuoikeudellista tapauskäytäntöä. Pyrin erityisesti tuomaan esille niitä tekijöitä, joiden vuoksi Euroopan komissio ja EU:n tuomioistuimet ovat katsoneet yritysten välisten transaktioiden johtavan innovaatiohaittoihin. Toiseksi tarkastelen lääketoimialalla lisääntynyttä T&K-yhteistyötä, sen ilmenemismuotoja ja sen potentiaalisesti aiheuttamia innovaatiohaittoja. Tutkielman ensimmäinen osa sisältää johdannon aiheeseen sekä selvityksen käytetystä tutkimusmetodista. Toisessa osassa käsittelen innovaatioparametria koskevaa normimateriaalia, talousteorioita sekä tapauskäytäntöä. Tarkoituksenani on esittää EU:n kilpailuoikeuden innovaatioparametria sekä innovaatiohaittoja koskevan analyysin taustoja sekä niitä tekijöitä ja olosuhteita, joiden komissio on katsonut johtavan innovaatiohaittojen syntymiseen. Tarkastelen ensiksi komission käsittelemiä transaktioita yleisesti, minkä jälkeen keskityn lääketoimialalle sijoittuviin tapauksiin. Kolmannessa osassa siirryn lääkealalla havaitsemiini T&K-yhteistyötä koskeviin viimeaikaisiin trendeihin. Erityisesti keskityn T&K-alihankintaan, sen kilpailuoikeudelliseen käsittelyyn sekä potentiaalisesti aiheuttamiin innovaatiohaittoihin, joiden mahdollisuus tulisi näkemykseni mukaan ottaa huomioon kyseistä transaktiotyyppiä koskevassa kilpailuoikeudellisessa analyysissä. Neljännessä osassa esitän loppupäätelmäni. Transaktiosta aiheutuvat innovaatiohaitat johtuvat näkemykseni mukaan joko (i) osapuolten, transaktion seurauksena syntyvän entiteetin taikka kolmansien tahojen innovointikannustimien heikkenemisestä tai (ii) osapuolten tai kolmansien tahojen innovointikykyjen heikkenemisestä. Innovointikannustimet heikkenevät, mikäli yhtiön odotettavissa olevat voitot pienenevät tai niiden kohtaama kilpailupaine heikkenee. Innovointikyky heikkenee, mikäli yhtiön käytettävissä olevien innovaatioiden tuottamisen kannalta välttämättömien tuotantopanosten määrä vähenee. Lääketoimialalla toteutettujen transaktioiden kilpailuoikeudellinen käsittely eroaa muita toimialoja koskevasta käsittelystä siinä, että lääketoimialan T&K-prosessit ovat selväpiirteisesti jäsentyneitä, minkä vuoksi kehitteillä olevat tuotteet voidaan helpommin sisällyttää analyysiin joko potentiaalisina kilpailijoina tai kilpailevina T&K-keskuksina. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että lääkeyhtiöiden T&K-investoinnit johtuvat enemmän odotettavissa olevista voitoista kuin kilpailupaineesta, minkä vuoksi niille tulisi antaa suurempi painoarvo käsiteltäessä lääketoimialalle sijoittuvia transaktioita. Kolmas lääketoimialaa muista toimialoista erottava tekijä liittyy patenttien keskeiseen asemaan, minkä seurauksena niillä on korostunut merkitys myös lääketoimialan transaktioita koskevissa kilpailuanalyyseissä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Innovaatiohaittojen analysointi Euroopan unionin kilpailuoikeudessa - erityisesti lääketoimialalla harjoitetun tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062754

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record