Kansojen kamppailua : Globaalihallinta ja julkisuus YK:n alkuperäiskansojen pysyvällä foorumilla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272230
Titel: Kansojen kamppailua : Globaalihallinta ja julkisuus YK:n alkuperäiskansojen pysyvällä foorumilla
Författare: Keski-Nirva, Kiira
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2012
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272230
http://hdl.handle.net/10138/37815
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Media and Communication Studies
Viestintä
Medier och kommunikation
Abstrakt: Tutkielmassa tarkastellaan Yhdistyneiden Kansakuntien alaista alkuperäiskansojen pysyvää foorumia hallinnan ja julkisuuden käsitteiden näkökulmasta. Foorumi on ainoa globaalin tason areena, jolla alkuperäiskansat, valtiot ja YK voivat keskustella yhdessä alkuperäiskansoihin vaikuttavista globaalin hallinnan käytännöistä, eikä sitä tätä tutkielmaa ennen ole tutkittu viestinnän näkökulmasta. Tutkielmassa foorumia käsitetään julkisuutta ilmentävänä hallinnan instituutiona. Tutkielman tavoitteena on tarkastella sitä, millaisia mahdollisuuksia foorumi tarjoaa alkuperäiskansoille, valtioille ja YK:n organisaatioille määritellä niitä koskevia hallinnan normeja legitiimisti keskustelun keinoin. Tutkielmassa tarkastellaan alkuperäiskansojen ja valtioiden välisiä suhteita erityisesti itsemääräämisoikeuden normin avulla. Tutkielma yhdistää viestinnän tutkimusta oikeustieteeseen ja valtio-oppiin. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu James Tullyn (2004) dialogisia hallinnan instituutioita käsittelevästä teoriasta sekä Jürgen Habermasin (1999/2004) ja Chantal Mouffen (2000, 2005) julkisuusteorioista. Näiden teorioiden pohjalta muotoiltu tutkielman perusajatus on, että hallinnan käytännöt ja normien määrittely vaativat julkisuutta, jotta hallinnan kohteet pitäisivät niitä legitiimeinä. Tällaisen ihanteellisen hallinnan instituution ominaisuuksia ovat avoimuus, moninaisuuden huomioiminen ja joustavuus suhteissa normien määrittelyyn. Aineisto on kerätty teoreettisen viitekehyksen ohjaamana, ja sisältää kaksi osaa: sekä alkuperäiskansojen pysyvän foorumin käytäntöjä kuvaavaa materiaalia, kuten sen perustamisasiakirjoja, virallisia verkkosivuja ja sen toiminnasta kertovia käsikirjoja että foorumin yhden vuotuisen kokoontumisen aikana pidettyjä puheita, joita yhteensä 62 valtioiden, alkuperäiskansojen ja YK:n organisaatioiden edustajaa pitävät. Aineiston analyysimenetelmä on tulkinta: teoreettisen viitekehyksen pohjalta tutkielmassa muodostetaan indikaattoreita, joiden valossa aineistoa tulkitaan suhteessa teoriaan. Tutkielmassa todetaan, alkuperäiskansojen pysyvä foorumi on avoimeen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen pyrkivä keskustelun areena, jolla alkuperäiskansojen, valtioiden ja muiden toimijoiden on mahdollista kyseenalaistaa ja määritellä niitä koskevia hallinnan normeja. Foorumilla pyritään yhteisymmärrykseen normeista, mutta kuitenkin foorumilla esiintyy ristiriitoja sen moninaisten toimijoiden kesken, sillä niiden väliset epätasaiset valtasuhteet ovat vahvasti läsnä normeista käytävässä keskustelussa. Foorumin toiminta perustuu pitkälti jaotteluun alkuperäiskansojen, valtioiden ja YK:n organisaatioiden välillä, ja siten se korostaa näiden välisiä eroja ja häivyttää toimijoiden monimuotoisuutta.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Pro gradu KeskiNirva.pdf 895.9Kb PDF Granska/Öppna
Pro gradu Keski-Nirva.pdf 895.9Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post