Lapsen stressitason yhteys päivähoidon laatuun ja lapsen temperamenttiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012121310303
Title: Lapsen stressitason yhteys päivähoidon laatuun ja lapsen temperamenttiin
Author: Salmi, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012121310303
http://hdl.handle.net/10138/37843
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to investigate the stress levels of children who attend day care by examining the relations between the quality of the day care centre, child's individual characteristics and stress. This study is a part of a broader study concerning children's stress regulation and learning at the Department of Teacher Education in the University of Helsinki. The participants of the study were 33 day care centres in 5 towns in Southern Finland. The 340 children examined in the study were between the ages 3 and 7. The evaluation of stress levels was completed by stress hormone measurements. These measurements were obtained by saliva samples which were taken from the children (N=340) a total of five (N=5) times during a day. The measuring process was carried out both at home and at the day care centre. The samples were then frozen and analysed at the National Institute for Health and Welfare. The quality of the day care centres was explored from several aspects. However, the examination stayed on the micro level – i.e. the quality factors were evaluated empirically. In this process, the structural and process related quality factors in the day care group's learning environment were assessed. To do this, The Learning Environment Assessment Scale (Strain & Joseph 2004) was used as a medium of assessment. In this scale, the observed subjects are multifaceted. They include classroom arrangement, assessment of activity and transition situations, and the working methods of the pedagogues. A child's individual characteristics were assessed by exploring the child's temperament. The parents evaluated their child's temperament with the Children's Behaviour Questionnaire which has been created by Rothbart (2001). The results indicate that the children's stress hormone levels during the day followed the normal everyday cortisol cycle. On average, however, girls were more stressed than boys. High quality evaluations of the pedagogue team's functionality as well as consistency and clarity in the activity and transition situations reduced the children's stress levels. Children who had a tendency to react to the smallest of stimuli were most likely to have higher stress levels. Girls, whose temperament had been evaluated to not show anger and frustration, were more stressed on average. Also, boys whose activity level was evaluated to be high had stress levels above average.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päiväkodissa hoidettavien lasten kuormittuneisuutta tarkastelemalla päiväkodin laadun, lapsen yksilöllisten piirteiden ja stressin välisiä yhteyksiä. Tutkimus on osa Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Lasten stressin säätely ja oppiminen -tutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 33 päiväkotia viidestä eteläsuomalaisesta kaupungista. Tutkimusaineistona oli 340 lasta, jotka olivat iältään 3-7-vuotiaita. Lasten kuormittuneisuuden arvioimisessa käytettiin lapsille tehtäviä stressihormonimittauksia. Mittaukset toteutettiin sylkinäytteiden avulla, joita otettiin lapsilta (N=340) yhteensä viisi (N=5) kappaletta yhden päivän aikana. Mittaukset suoritettiin sekä kotona että päiväkodissa. Näytteet pakastettiin ja analysoitiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella. Päiväkodin laatua tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta pysytellen kuitenkin mikrotasolla eli arvioimalla laatutekijöitä empiirisesti. Päiväkotien laatua arvioitiin tarkastelemalla päiväkotiryhmien oppimisympäristöä rakenteellisten sekä prosesseihin liittyvien laatupiirteiden avulla. Havainnointivälineenä käytettiin Learning Environment Assesment Scale -mittaria (Strain AND Joseph 2004), jossa tarkastelun kohteena ovat monipuolisesti muun muassa luokkahuonejärjestelyt, toiminta- ja siir-tymätilanteiden arviointi sekä kasvattajien muodostaman tiimin työskentelytavat. Lapsen yksilöllisiä piirteitä arvioitiin tarkastelemalla lapsen temperamenttia. Temperamentti arvioitiin vanhempien toimesta Rothbartin (2001) CBQ (Children's Behavior Questionnaire) -kyselylomakkeella. Tulokset osoittivat, että lasten stressihormonipitoisuudet päivän aikana noudattivat vuorokauden normaalia kortisolisykliä. Tytöt olivat kuitenkin keskimäärin kuormittuneempia kuin pojat. Päiväkodissa lasten kuormittuneisuutta vähensivät korkeat laatuarviot kasvattajatiimin toimivuuteen liittyen sekä johdonmukaisuus ja selkeys toiminta- sekä siirtymätilanteissa. Temperamentiltaan pieniinkin ärsykkeisiin herkästi reagoivat lapset olivat todennäköisimmin kuormittuneempia. Tytöt, joiden temperamenttia ei arvioitu vihaa ja turhautumista osoittaviksi olivat keskimäärin kuormittuneempia ja pojilla, joiden aktiivisuustaso oli arvioitu korkeaksi, stressihormonitasot olivat keskimäärin korkeammalla.
Subject: daycare
stress
learning environment
daycare quality
temperament
päivähoito
stressi
oppimisympäristö
päivähoidon laatu
temperamentti
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lapsenst.pdf 444.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record