Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/37848

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa
Tekijä: Hakovirta, M; Rantalaiho, M
Julkaisija: Kela
Päiväys: 2012
Kieli: Suomi
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124
ISBN: 978-951-669-904-5 (nid.)
978-951-669-905-2 (pdf)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10138/37848
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellista eriarvoisuutta lapsuudentutkimuksen viitekehyksessä ja lasten näkökulmista käsin. Tutkimuksessa kysytään, mitkä taloudellisten resurssien erot jäsentyvät lasten näkökulmista tarkasteltuina merkityksellisinä, mitä lapset itse käsittävät eriarvoisuudella sekä miten he eriarvoisuuden kokevat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, minkälaisissa yhteyksissä taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa esiintyy, mitä seurauksia eriarvoisuudella lasten elämässä on ja minkälaisia keinoja ja toimintamalleja lapsilla on puuttua taloudelliseen eriarvoisuuteen omassa arjessaan. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostui keväällä 2011 kerätyistä viides- ja kahdeksasluokkalaisten lasten teemahaastatteluista ja eläytymistarinoista sekä lasten eläytymistarinoihin liittämistä piirustuksista. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Analyysissa kiinnitettiin huomiota erityisesti lasten eriarvoisuuden kokemuksiin sekä eriarvoisuutta koskeviin ajatuksiin ja merkityksenantoihin. Tutkimus osoittaa taloudellisen eriarvoisuuden olevan läsnä lasten arjessa monin eri tavoin, erityisesti erilaisina kuluttamisen ja kulutusmahdollisuuksien eroina. Kuluttaminen on osa lasten arkea, ja siihen sisältyy tiettyjä odotuksia, joista lapset ovat tietoisia ja joista poikkeamisen he saattavat kokea haastavana. Tutkimuksessa kuvataan, miten lasten väliset erot kulutusresursseissa tuottavat eriarvoisuutta, joka edelleen määrittää lapsen sosiaalista osallisuutta ja asemaa vertaisryhmässä. Taloudellinen samanarvoisuus voi olla ystävyyden mahdollistava tekijä, kun taas taloudellinen eriarvoisuus voi pahimmillaan johtaa syrjimiseen, ryhmästä ulos sulkemiseen ja kiusaamiseen. Tutkimus osoittaa, miten lapset omalla toiminnallaan rakentavat aktiivisesti omia strategioitaan selviytyäkseen tilanteista, joissa lasten väliset taloudelliset erot ovat läsnä.
Kuvaus: 143 s.
Avainsanat: taloudellinen eriarvoisuus
lapset
nuoret
köyhyys
kulutus
lapsuudentutkimus
haastattelut
eläytymistarinat
eläytymismenetelmät
Tilaushinta: 15,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tutkimuksia124.pdf 1.903MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot