Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa

Show simple item record

dc.contributor.author Hakovirta, M
dc.contributor.author Rantalaiho, M
dc.coverage.spatial Helsinki
dc.date.accessioned 2012-12-14T12:40:10Z
dc.date.available 2012-12-14T12:40:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-669-904-5 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-905-2 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37848
dc.description 143 s. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellista eriarvoisuutta lapsuudentutkimuksen viitekehyksessä ja lasten näkökulmista käsin. Tutkimuksessa kysytään, mitkä taloudellisten resurssien erot jäsentyvät lasten näkökulmista tarkasteltuina merkityksellisinä, mitä lapset itse käsittävät eriarvoisuudella sekä miten he eriarvoisuuden kokevat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, minkälaisissa yhteyksissä taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa esiintyy, mitä seurauksia eriarvoisuudella lasten elämässä on ja minkälaisia keinoja ja toimintamalleja lapsilla on puuttua taloudelliseen eriarvoisuuteen omassa arjessaan. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostui keväällä 2011 kerätyistä viides- ja kahdeksasluokkalaisten lasten teemahaastatteluista ja eläytymistarinoista sekä lasten eläytymistarinoihin liittämistä piirustuksista. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Analyysissa kiinnitettiin huomiota erityisesti lasten eriarvoisuuden kokemuksiin sekä eriarvoisuutta koskeviin ajatuksiin ja merkityksenantoihin. Tutkimus osoittaa taloudellisen eriarvoisuuden olevan läsnä lasten arjessa monin eri tavoin, erityisesti erilaisina kuluttamisen ja kulutusmahdollisuuksien eroina. Kuluttaminen on osa lasten arkea, ja siihen sisältyy tiettyjä odotuksia, joista lapset ovat tietoisia ja joista poikkeamisen he saattavat kokea haastavana. Tutkimuksessa kuvataan, miten lasten väliset erot kulutusresursseissa tuottavat eriarvoisuutta, joka edelleen määrittää lapsen sosiaalista osallisuutta ja asemaa vertaisryhmässä. Taloudellinen samanarvoisuus voi olla ystävyyden mahdollistava tekijä, kun taas taloudellinen eriarvoisuus voi pahimmillaan johtaa syrjimiseen, ryhmästä ulos sulkemiseen ja kiusaamiseen. Tutkimus osoittaa, miten lapset omalla toiminnallaan rakentavat aktiivisesti omia strategioitaan selviytyäkseen tilanteista, joissa lasten väliset taloudelliset erot ovat läsnä. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 124 fi
dc.subject taloudellinen eriarvoisuus fi
dc.subject lapset fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject köyhyys fi
dc.subject kulutus fi
dc.subject lapsuudentutkimus fi
dc.subject haastattelut fi
dc.subject eläytymistarinat fi
dc.subject eläytymismenetelmät fi
dc.title Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 15,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia124.pdf 1.903Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record