Kuorman koon kasvattamisvaihtoehtojen vertailu energiapuun maastokuljetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211971
Title: Kuorman koon kasvattamisvaihtoehtojen vertailu energiapuun maastokuljetuksessa
Alternative title: Load size in forest biomass extraction : comparison of two technological solutions
Author: Muhonen, Olli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211971
http://hdl.handle.net/10138/37890
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Resource Science and Technology
Metsävaratiede ja -teknologia (metsäteknologia)
Abstract: Metsäenergian korjuu on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Metsäenergian maastokuljetus on pääsääntöisesti tehty tavallisilla kuormatraktoreilla. Kuljetustyön tuottavuus on kuitenkin ollut haaste kuljetettavan materiaalin alhaisen tiiviyden ja tästä johtuvan pienen kuorman koon vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli metsäenergian maastokuljetuksen tuottavuuden parantaminen kuorman kokoa kasvattavien ratkaisujen avulla. Ensimmäinen tutkittu keino oli kasvattaa kuormatilan kokoa leventämällä kuormatilaa hydraulisesti. Toinen ratkaisu perustui kuorman tiivistämiseen hydraulisesti kallistettavilla pankoilla. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena. Kenttätutkimukset tehtiin kesällä ja syksyllä 2011 Metsähallituksen ja Metsäliiton työmailla Jyväskylän seudulla. Aineisto käsittää yhteensä 139 kuormaa. Hakkuutähteiden ja kantopalojen tuoretiheyksissä oli merkittävä ero levennettävän ja puristavan kuormatilan aineistojen välillä. Tämän takia kuormatilaratkaisujen vertaaminen keskenään ei ole mielekästä. Tutkimusaineisto analysoitiin kuormainvaa’an ilmoittamina tonneina. Molemmat tutkitut kuormatilavaihtoehdot kasvattivat kuorman kokoa tavaralajista riippuen 20–30 prosenttia. Tehotuntituottavuus kasvoi levennettävällä kuormatilalla enemmän kuin puristavalla kuormatilalla. Levennettävällä kuormatilalla maastokuljetuksen tehotuntituottavuus kasvoi hakkuutähteillä 13 prosenttia ja kantopaloilla 30 prosenttia. Puristavalla kuormatilalla tehotuntituottavuutta saatiin kokopuulla kasvamaan 17 prosenttia. Hakkuutähteillä kasvu oli 5 prosenttia ja kantopaloilla 12 prosenttia. Puristaminen ei kantopaloilla onnistunut ja hakkuutähteilläkin hyöty tuli lähinnä kuormatilan kehystilavuuden kasvusta. Kuorman puristamisesta oli etua lähinnä vain kokopuun maastokuljetuksessa. Projekti toteutettiin yhdessä Osuuskunta Metsäliiton (nyk. Metsä Group), Metsä-Multia Oy:n sekä Ponsse Oyj:n kanssa. Mallinnustyöt tehtiin Metsätehossa. Tutkielma on samalla tulosraportti Metsähallituksen ”Maastokuljetuksen kehittäminen” -projektiin. Projekti kuuluu osana Metsäklusteri Oy:n koordinoimaan EffFibre (Value through Intensive and Efficient Fibre Supply) tutkimus- ja kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on parantaa kotimaisen puun saatavuutta ja arvoa.Forest energy harvesting has increased significantly in recent years. The extraction of forest energy is usually done with conventional forwarders. The productivity of extraction work is, however, quite poor due to a low material density, which results in a small load size. The objective of the study was to increase the productivity of forest energy extraction via solutions that increase the load size. The first method that was studied involved widening the load space hydraulically. The other solution was based on compressing the load with hydraulically tiltable stakes. The study was conducted as a development study. The field studies were carried out in the summer and autumn of 2011 on harvesting sites managed by Metsähallitus and Metsäliitto in the Jyväskylä region. The study material comprises a total of 139 loads. There was a significant difference in raw density between the logging residues and stump pieces for the widening and compressing load space solutions. For this reason, it does not make sense to compare the two load space solutions to each other. The analyses were based on the reported load scale tonnes. Both load space alternatives increased the load size by 20-30 per cent depending on the assortment. For logging residues, the increase in efficient hour productivity for extraction was 13 per cent and for stump pieces it was 30 per cent. With the compressing load space, the efficient hour productivity for full trees increased by 17 per cent. For logging residues, the increase was 5 per cent and for stump pieces it was 12 per cent. Compression was not a successful method for stump pieces and even for logging residues the benefits were mainly based on the increased load space. Compressing the load is mainly beneficial when extracting full trees. The project was carried out together with Osuuskunta Metsäliitto (now Metsä Group), Metsä-Multia Oy and Ponsse Oyj. The modelling work was done by Metsäteho Oy. This study shows results of Metsähallitus project “Maastokuljetuksen kehittäminen”. The project is part of the EffFibre (Value through Intensive and Efficient Fibre Supply) research and development programme coordinated by Forestcluster Ltd.
Subject: extraction
forest residues
stumps
productivity
bioenergy
metsäkuljetus
metsäenergia
tehotuntituottavuus
integroitu korjuu
hakkuutähteet
kantopalat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Muhonen.pdf 1.704Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record