Avo-ojien kasviyhteisöt maatalousluonnon monimuotoisuuden osana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211975
Title: Avo-ojien kasviyhteisöt maatalousluonnon monimuotoisuuden osana
Alternative title: Plant communities of open ditches as biodiversity components of agroecosystems
Author: Hovi, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211975
http://hdl.handle.net/10138/37908
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi (agroekologi)
Plant Production Biology (Agroecology)
Kasvintuotannon biologia (agroekologia)
Abstract: Suomalaisessa maataloudessa on 1900-luvun puolivälistä alkaen tapahtunut suuria muutoksia, joiden tavoitteena on ollut tuotannon tehostaminen. Muutosten myötä maatalousluonnosta on hävinnyt paljon luonnonvaraisten eliöiden elinympäristöjä, mistä on aiheutunut maatalousympäristön monimuotoisuuden heikentymistä. Yksi tällainen elinympäristö ovat avo-ojat pientareineen. Tuotannon uudenaikaistamisen myötä suuri määrä avo-ojia korvattiin salaojilla. Tämän tutkielman tavoite on selvittää avo-ojien roolia maatalousympäristön monimuotoisuudelle; minkälaiset kasvilajit ojissa viihtyvät ja voisiko ojien avulla kohentaa maatalousluonnon monimuotoisuuden tilaa? Kysymyksiin haettiin vastauksia kartoittamalla ojien ja niiden pientareiden kasvilajiston koostumusta ja lajirikkautta, sekä kasvilajistoon vaikuttavia ympäristömuuttujia. Tarkastelu rajattiin koskemaan vain kasvillisuutta, mutta lähtöoletuksena on, että monimuotoinen kasvillisuus edistää myös muiden eliöryhmien monimuotoisuutta. Aineiston keräys tehtiin kesällä 2008 ja 2009 Etelä-Suomessa Lepsämänjoen valuma-alueella yhteistyössä MYTVAS (Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuus) –hankkeen kanssa. Tutkimuslohkojen ojaelinympäristöjä luonnehdittiin NMS-ordinaatiokuvan sekä aineiston yleisimpien kasvilajien indikaattoriarvojen perusteella. Myös lajiston ja ympäristömuuttujien yhteyttä analysoitiin. Tutkielman kirjallisuuskatsauksen perusteella avo-ojilla voi olla arvokas rooli maatalousluonnon biodiversiteetin tukemisessa, ja niiden olemassaolo on luultavasti hidastanut monimuotoisuuden vähenemistä. Tutkielman kasvillisuusaineiston analysointi kuitenkin osoitti, että tutkimusalueen ojien kasvillisuus oli melko vähälajista ja yksipuolista. Todennäköisesti syynä ovat kasvupaikan ravinteikkuus, kosteus ja muutamien valtalajien dominanssi. Jotta monimuotoisuuden suojelun tarpeisiin voitaisiin jatkossa vastata, tulisi ojista tehdä nykyistä laadukkaampia elinympäristöjä esimerkiksi estämällä lannoite- ja torjunta-ainekulkeumia nykyistä tehokkaammin, ja leventämällä ojanpientareita. Kasvillisuuden hoitotoimet, kuten niitto ja laidunnus, olisivat tehokkaita keinoja edistää monimuotoisuutta.Finnish agriculture has faced radical changes since the mid-20th century due to intensification of agricultural production. These changes have resulted into considerable wildlife habitat loss and degradation of biodiversity. Open ditches and their boundaries are one such habitat. They were widely replaces by subsurface drainage. This thesis aims to understand the role open ditches for agricultural biodiversity; what kinds of plants live the ditch habitat and can ditches enhance agrobiodiversity? To answer these questions we surveyed the vegetation of ditch slopes and ditch banks. Both vegetation composition and species richness were studied. The survey concerns only vegetation, but it is assumed that plant species diversity supports diversity of other groups of organisms. The data was collected in summers 2008 and 2009 in Lepsämä river catchment in Southern Finland in co-operation with MYTVAS (Significance of the Finnish agri-environment support scheme for biodiversity and landscape) -project. Ditch habitat characterization was done by studying the most common species and their indicative values in the data. Also NMS-ordination graph was created. Environmental variables were analyzed too. According to the literature review ditches can have significant role in maintaining agrobiodiversity, and their existence has probably reduced biodiversity loss. However, the vegetation analysis shows that the study area was species-poor and homogenous. Probable explanations are the habitat’s humidity and high levels of nutrients alongside the dominance of few strong weed species. In order to improve ditches as wildlife habitats their quality should be enhanced. For example fertilizer and herbicide drifts should be reduced and ditch banks could be widened. Also tending the ditch habitat by cutting or grazing are highly recommendable methods to enhance biodiversity.
Subject: agriculture
vegetation
biodiversity
maatalous
kasvillisuus
biodiversiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TiinaHovi_Maisterintutkielma.pdf 1.178Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record