Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211976
Title: Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä
Author: Piirainen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211976
http://hdl.handle.net/10138/37910
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Henkilökunnan rooli yrityksissä on kasvanut viime aikoina muun muassa tehtävien, vastuun määrän sekä omaan työhön vaikuttamisen osalta. Entisaikojen tahdottoman työnsuorittajan tilalla nähdään nykyisin ajatteleva ja tunteva henkilö, jonka tarpeet ja ominaisuudet pitää ottaa huomioon työympäristössä. Motivoituneen henkilökunnan onkin todettu olevan keskeinen organisaation menestystekijä. Joissakin työympäristöissä henkilöstön motivoimisella on erityisen suuri rooli. Päivittäistavarakaupassa työ on hektistä ja tilanteet muuttuvat nopeasti, mikä asettaa korkeat vaatimukset myös henkilökunnan työsuorituksille. Jotta työntekijät haluaisivat tehdä parhaansa myymälän hyväksi, heillä pitäisi olla työmotivaatiota. Päivittäistavarakaupan esimiesten on siksi tärkeää tietää, millä tavoin he saisivat työntekijöitä motivoitua parhaisiin mahdollisiin työsuorituksiin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millä tavoin päivittäistavarakaupan esimies voi motivoida henkilökuntaa parhaimpiin mahdollisiin työsuorituksiin. Motivoinnin keinoja etsittiin uuteen johtajuuteen kuuluvasta transaktionaalis-transformationaalisesta johtamismallista sekä työmotivaatiota selittävistä teorioista. Tutkimusta varten teemahaastateltiin kymmentä eri lähikaupoiksi luokiteltavien päivittäistavarakauppojen esimiestä. Haastattelua syvennettiin teemakyselyllä. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin tuloksena muodostui kolme esimiesten työssään käyttämää motivointikeinoryhmää: työilmapiiri, työn mielekkyys ja työn seuranta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että päivittäistavarakaupan esimiestyössä tarvitaan sekä transaktionaalisen että transformationaalisen johtajuuden esittelemiä motivointikeinoja. Luottamus esiintyi aineistossa osana työilmapiirin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kun taas aiemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa se näyttäisi muodostavan tutkimuksessa löydettyjä motivointikeinoryhmiä laajemman kentän. Synteesinä teoriakeskustelujen sekä aineiston perusteella voidaankin todeta, että luottamus toimii pohjana muiden motivointikeinojen käytössä. Myös muilla esitellyillä motivointikeinoilla oli keskinäisiä sidoksia toisiinsa. Motivointikeinot muodostavatkin erillisten keinojen sijaan laajan yhtenäisen kokonaisuuden, jossa eri keinoilla on vaikutusta toisiinsa.
Subject: työmotivaatio
johtaminen
transaktionaalis-transformationaalinen johtamisteoria
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Piirainen.pdf 1.365Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record