Murtuuko muuri : Lääkäriverkko pyrkimyksenä muuttaa alueellista yhteistyötä Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8206-1
Title: Murtuuko muuri : Lääkäriverkko pyrkimyksenä muuttaa alueellista yhteistyötä Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä
Alternative title: Will the wall break down
Author: Paane-Tiainen, Tuulia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-02-02
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8206-1
http://hdl.handle.net/10138/37926
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Will the wall break down. The Doctor Network as an aim changes regional co-operation in the Kymenlaakso Hospital District The Kymenlaakso Hospital District saw the development of an information technology Project know called Lääkäriverkko (the Doctor Network), which included a Konsu-databased programme to achieve higher qual-ity patient treatment (consultation). The goal of the project was to find a territorial solution, or improvement, for problems with of the Health care system (staggered health care, gradation). The referral practice and its development was the functional activity instrument in the Lääkäriverkko. The territorial co-operation network was the social context for this reforming activity. This study began as a survey study, but continued as an ethnographic study after completion of the original Lääkäriverkko project and the Konsu programme (1998-2003). After the project ended little by little I took a fresh look at the why Lääkäriverkko misfired. In this scientific study I have strived examined to determine the meaning of different important behavioural factors which affect to human activity. The goal is to change organisational and operational structures as well as socio-behavioural patterns, and to introduce a new holis-tic way of thinking or computer-technological application software which will affect the activity of people and social processes as a whole. As a subject/topic, such this kind of a situation is still current in many changing processes of the health care system. My research approach is an ethnographic and activity-analytic case study, which I have enriched with many-sided and diverse, clarifying research materials and triangular diagrams. The aim has also been to create new information, perspectives and factors in the behaviour of those participants involved in removing this activity process and project. As a researcher, I am a professional verifier and have observed a natural, chronological changing process: the planning of the Lääkäriverkko and Konsu programme to its historical end. The empiri-cal part is proceeding narratively within the formulation and clarification of five hypotheses which tell, ex-plain and reveal the hindrances and possibilities of co-operation and human-computer interaction (HCI). The guiding line in the analysis is activity theory, but although I have also used various theorists who have stud-ied social changes and processes in information technology and business life. The activity system is a pri-mary research focus and analysis unit, but otherwise I do not follow orthodoxically the traditions of evolving labour research. In the Lääkäriverkko, the main intention was to introduce and stabilise a new activity form/co-operation and e-referral-system, and simultaneously to put the Konsu programme to real use in the social context. The Konsu programme, with its preventing and advancing factors, was also considered a stimulus of new thinking and a reformative instrument for doctor´s co-operation and usage of the new tech-nological application. Focusing on preventing and advancing factors in human-computer interaction (HCI) and consultation, the main problems were in strong levels of the health care system - especially the distinction between primary and secondary health care, medical specialisation, the division of labour - and activity-chain interruptions and cuts, both of which turned out to be profound and institutionalised in the slow-down of the changing organ-isational process. The main dilemma in human-computer interaction (HCI) and in social interaction (net-work) seemed not only to be related to (negative) attitudes and forms of co-operation in general, but the de-gree of commitment to and acceptance of new ways of thinking were also problematic issues and turning points in the survey. The level of co-operation - against all expectations did not develop from co-ordination to co-operation, although there were some implications of such a process in behaviour of the some Konsu us-ers. In conclusion, it turned out that in using and introducing new ideas and technologies (in this case, electronic referral-practice and consultation) and participating in (social) changing processes, it is important to support the learning and many-sided reflection of the process, in addition to taking into consideration the collective sense of human activity in it is entirety. People have different needs and motives, and in the development of co-operation among primary health care and specialised medical care actors and doctors, they must to realise and admit to mutual dependency. Moreover, a new pragmatic script for referral-consultation and co-operation is needed. Keywords: activity theory, referral-consultation activity, information technology, need, division of labour and territorial co-operationMurtuuko muuri. Lääkäriverkko pyrkimyksenä muuttaa alueellista yhteistyötä Kymenlaakson sai-raanhoitopiirissä Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä kehitettiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden väliseen kommunikointiin ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen informaatioteknologinen Lääkäriverkko ja siihen sisältyvä Konsu-ohjelma tavoitteena potilaan hoidon laadun parantuminen. Ohjelman avulla etsittiin alueellista ratkaisua terveydenhuollon hoidonporrastuksen problematiikkaan. Lääkäriverkossa toiminnallisena välineenä oli lähetekäytäntö ja sen muuttuminen e-konsultaatio-lähetteeksi. Uudistuvan toiminnan konteksti oli alueellinen yhteistyö. Tutkimus alkoi seurantatutkimuksena, jatkui varsinaisen projektin jälkeen käytön vakiintumisen pyrkimyksiin ja Konsu lopettamiseen (1998 -2003). Lääkäriverkon hiljaisen loppumisen jälkeen tarkastelun näkökulmaksi nousi miksi se epäonnistui. Tutkimuksessa olen pyrkinyt kartuttamaan tietämystä ihmisten toimintoihin vaikuttavien tekijöiden merkityksestä silloin, kun tavoitteena on muuttaa organisatorisia toimintatapoja ja ottaa käyttöön uusia kokonaistoimintaan vaikuttavia tietoteknisiä välineitä. Aiheena tilanne on edelleen aktuelli terveydenhuollon muu-tosprosessien toteutumisissa. Tutkimuksen on lähestymistavaltaan etnograafinen ja toiminta-analyyttinen case-tutkimus, jota olen rikastanut triangulaationa erityyppisillä täsmentävillä aineistoilla. Pyrkimys on ollut tuoda esiin toimintaan osallisista ja käyttäjistä nousevia uuden toimintamallin kehittämiseen ja omaksumiseen liittyviä tekijöitä. Tutkijana olen passiivinen prosessin todentaja ja seuraan luonnostaan etenevää prosessia toiminnan muutosprosessin suunnittelusta Konsun loppumiseen. Empiirinen osa etenee narratiivisesti hypoteesien (5) kehittymisien myötä kertoen, selostaen ja paljastaen toimintamuutoksessa esiinnousseita esteitä ja mahdollisuuksia. Toiminnan teoria ohjaa analyysin tekoa, mutta tulosten tarkastelussa olen käyttänyt myös useita muutosta ja informaatioteknologian käyttöönottoa tutkineita teoreetikoita. Tutkimuksen analyysiyksikkö on toimintajärjestelmä, mutta muuten se ei ortodoksisesti noudata kehittävän työntutkimuksen perinteitä. Lääkäriverkossa muutostoiminnan painotus oli Konsu-ohjelman käyttöönotossa ja vakiinnuttamispyrkimyksissä, jossa Konsu toimi ikään kuin moottorina yhteistoiminnan ja yhteistyön uudelleen muokkauksessa. Käyttöönottoon liittyvien estävien ja edistävien tekijöiden tarkastelussa kärjistyi hoidonporrastukseen sisältyvä lääketieteellinen eriytyminen ja toimintaan vaikuttavat katkokset, jotka muuttuvia prosesseja tarkasteltaessa osoittautuivat syvälle juurtuneiksi ja institutionalisoituneiksi. Käyttöönoton suuri ongelma näytti liittyvän asenteisiin ja yhteistoimintaan sinänsä sekä sen myötä sitoutumiseen toiminnan muutokseen ja uudenlaiseen toimintamalliin. Yhteistyön taso odotusten vastaisesti ei kehittynyt koordinaatiosta kohti kooperaatiota, mutta viitteitä siihen oli riippuen Konsun käyttäjän henkilökohtaisesta aktiivisuudesta. Osoittautui, että muutosprosessissa ja informaatioteknologisten ohjelmien käyttöönotossa tulisi kiinnittää huomiota omaksumisen tuentaan ja monitasoiseen reflektointiin sekä toiminnan kollektiivisuuteen kokonaisuudessaan. Tuloksen mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkäreiden yhteistyön kehittämisessä tarvitaan keskinäisen riippuvuuden molemminpuolista tunnistamista ja tunnustamista sekä lähete-konsultaatio-toiminnassa uudenlaista käsikirjoitusta. Avainsanat Lähete-konsultaatiotoiminta, informaatioteknologia, tarve, työnjako ja alueellinen yhteistyö
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
paane-tiainen_vaitoskirja.pdf 3.708Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record