"Mäkään en kyl ihan usko, et..." : Tutkimus selittämisestä alakoulun 3. luokan ympäristötiedon projektissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201301161616
Title: "Mäkään en kyl ihan usko, et..." : Tutkimus selittämisestä alakoulun 3. luokan ympäristötiedon projektissa
Author: Liinamaa, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201301161616
http://hdl.handle.net/10138/37952
Thesis level: master's thesis
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella selittämistä alakoulun 3. luokan oppilaiden ympäristötiedon opintokokonaisuudessa. Tavoitteena oli myös havainnoida niitä keinoja, joilla opettaja mahdollisesti pyrki edistämään oppilaiden omien selitysten kehittelyä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että asioiden omakohtaisella selittämisellä on vaikutusta oppimistuloksiin. Selittäminen on erityisen tärkeää luonnontieteiden opetuksessa, jossa opetuksen tulisi lähteä oppilaiden omien kokemusten, tietojen ja taitojen hyödyntämisestä. Tutkimus oli sosiokulttuurisesta näkökulmasta kirjoitettu laadullinen tapaustutkimus, jonka metodina käytettiin videotutkimusta. Tutkittavalla luokalla oli 18 oppilasta. Tutkittava aineisto kerättiin keväällä 2008, jolloin luokassa toteutettiin luonnontieteen projekti. Tässä tutkimuksessa analysoin 6 projektiin liittynyttä oppituntia. Luokittelin oppilaiden selitykset kirjallisuuden pohjalta muokatun luokittelujärjestelmän mukaan. Näitä luokkia olivat kuvailevat ja kehittelevät intuitiiviset selitykset, kuvailevat ja kehittelevät yhtenäistävät selitykset, kuvailevat ja kehittelevät tieteelliset selitykset sekä luokittelemattomat selitykset. Opettajan mahdollisten selitysten tukemisen tapojen selvittämiseksi kävin läpi kaikki oppilaiden kehittelevät tieteelliset selitykset. Käsittelin aineistosta esiin nousseita tukemisen tapoja litteroitujen esimerkkikeskustelujen avulla. Tutkimus osoitti, että oppilaiden selitystavat muuttuivat tutkimusjakson aikana. Intuitiivisten ja yhtenäistävien selitysten osuus oli verrattain suuri ensimmäisellä oppitunnilla, jonka jälkeen niiden osuudet laskivat. Ne eivät kuitenkaan hävinneet oppilaiden puheesta kokonaan. Kuvailevien tieteellisten selitysten osuus pysyi kohtuullisen suurena koko tutkimusjakson ajan, kun taas kehittelevien tieteellisten selitysten osuus kasvoi oppituntien edetessä. Opettaja näytti tiettyjä toimintatapoja käyttämällä tukevan oppilaiden kehittelevien tieteellisten selitysten muodostamista. Näitä olivat opettajan esittämät kysymykset, keskustelun välittäminen sekä oppilaiden kokemusten ja asiantuntijuuden hyödyntäminen. Tutkimus tarjoaa esimerkkejä siitä, minkälainen rooli selittämisellä on käytännön koulutyössä ja minkälaisilla tavoilla opettaja voi tukea oppilaiden selitysten kehittelyä oppitunneilla.The purpose of this study was to investigate explaining among third grade primary school students undergoing inquiry-based science project. Secondly, the aim of the study was to observe the ways with which the teacher sought to promote and scaffold explanation development by students. Previous studies have shown that self-made explanations have an impact on learning outcomes. Explaining has a particularly important role in science education in which the starting point for teaching should be in utilizing students' own experiences, skills and knowledge. This is a qualitative case study written from a socio-cultural point of view using video research as a method. The class in question had 18 students. Material was collected during the spring 2008, when a science project was carried out in the class. In this study I analyzed 6 classes all related to the project. I categorized the explanations using a modified literature-based classification system. These categories were descriptive and developmental intuitive explanations, descriptive and developmental unifying explanations, descriptive and developmental scientific explanations and unclassified explanations. In order to find out the possible methods the teacher used as scaffolds, I further analyzed all the developmental scientific explanations made by the students. I analyzed discovered scaffolding methods using transcribed examples of the classroom discourse. The results indicated that students' explanations changed during the monitoring period. Intuitive explanations and unifying explanations had a relatively high share in the first lesson, after which it decreased. Nevertheless, this category of explanations did not totally disappear either. The number of descriptive scientific explanations stayed relatively high throughout the analyzed period but the share of the developmental scientific explanations increased. By using certain methods the teacher seemed to support the creation of developmental scientific explanations. Those methods were teacher-led questions, mediating conversation and invocation of students' experience and expertise. The study offers examples of what kind of a role explaining has in practical school work, as well as ways how teachers can support students' explanation development during the classes.
Subject: explaining
conceptual change
progressive inquiry
interaction
selittäminen
käsitteellinen muutos
tutkiva oppiminen
vuorovaikutus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
makaanen.pdf 474.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record