Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37973

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_10_2010.pdf 3.101Mb PDF View/Open
Title: Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta
Author: Finer, Leena; Mattsson, Tuija; Joensuu, Samuli; Koivusalo, Harri; Lauren, Ari; Makkonen, Timo; Nieminen, Mika; Tattari, Sirkka; Ahti, Erkki; Kortelainen, Pirkko; Koskiaho, Jari; Leinonen, Antti; Nevalainen, Raimo; Piirainen, Sirpa; Saarelainen, Jouko; Sarkkola, Sakari; Vuollekoski, Martti
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2010
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 10/2010
ISBN: 978-952-11-3756-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37973
Abstract: Metsät vaikuttavat vesistöjen veden laatuun. Luonnontilaisilta metsä- ja suoalueilta vesistöihin kulkeutuvia ainevirtoja kutsutaan taustakuormaksi. Metsissä tehtävät toimenpiteet kuten päätehakkuut, maanmuokkaukset, lannoitukset ja ojitukset lisäävät vesistöihin tulevaa kuormitusta. Tässä julkaisussa esitellään metsätalousmaalta tulevaan luonnon taustakuormaan ja eri metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaan kuormituksen lisäykseen perustuva typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormituksen laskentamenetelmä, KALLE. Laskentamenetelmän kuvauksen yhteydessä esitetään taustakuormitusluvut ja kivennäis- ja turvemaiden metsänuudistamisen ja lannoituksen sekä turvemaiden kunnostusojituksen ominaiskuormitusluvut. Ominaiskuormitusluvut on tuotettu olettaen, että vesiensuojelusta on huolehdittu uudistamishakkuiden yhteydessä jättämällä suojakaistoja vesistöjen varteen ja kunnostusojituksissa tekemällä laskeutusaltaita. Laskentamenetelmä ottaa huomioon toimenpiteiden pitkän vaikutusajan. KALLE-laskentamenetelmä on kehitetty valtakunnallisia, vesistöalueryhmittäisiä ja vesienhoitoalueittaisia laskelmia varten. Julkaisussa esitetään myös esimerkkilaskelmien tuloksia.
Subject: metsät
hakkuut
metsänuudistus
metsätalous
ojitus
lannoitus
ravinteet
fosfori
typpi
kiintoaines
valuma-alueet
vesistöt
vedenlaatu
vesistönkuormitus
vesistövaikutukset
hajakuormitus
laskentamenetelmät
vesiensuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record