Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37973

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_10_2010.pdf 3.101MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta
Tekijä: Finer, Leena; Mattsson, Tuija; Joensuu, Samuli; Koivusalo, Harri; Lauren, Ari; Makkonen, Timo; Nieminen, Mika; Tattari, Sirkka; Ahti, Erkki; Kortelainen, Pirkko; Koskiaho, Jari; Leinonen, Antti; Nevalainen, Raimo; Piirainen, Sirpa; Saarelainen, Jouko; Sarkkola, Sakari; Vuollekoski, Martti
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 10/2010
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3756-3
Tiivistelmä: Metsät vaikuttavat vesistöjen veden laatuun. Luonnontilaisilta metsä- ja suoalueilta vesistöihin kulkeutuvia ainevirtoja kutsutaan taustakuormaksi. Metsissä tehtävät toimenpiteet kuten päätehakkuut, maanmuokkaukset, lannoitukset ja ojitukset lisäävät vesistöihin tulevaa kuormitusta. Tässä julkaisussa esitellään metsätalousmaalta tulevaan luonnon taustakuormaan ja eri metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamaan kuormituksen lisäykseen perustuva typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormituksen laskentamenetelmä, KALLE. Laskentamenetelmän kuvauksen yhteydessä esitetään taustakuormitusluvut ja kivennäis- ja turvemaiden metsänuudistamisen ja lannoituksen sekä turvemaiden kunnostusojituksen ominaiskuormitusluvut. Ominaiskuormitusluvut on tuotettu olettaen, että vesiensuojelusta on huolehdittu uudistamishakkuiden yhteydessä jättämällä suojakaistoja vesistöjen varteen ja kunnostusojituksissa tekemällä laskeutusaltaita. Laskentamenetelmä ottaa huomioon toimenpiteiden pitkän vaikutusajan. KALLE-laskentamenetelmä on kehitetty valtakunnallisia, vesistöalueryhmittäisiä ja vesienhoitoalueittaisia laskelmia varten. Julkaisussa esitetään myös esimerkkilaskelmien tuloksia.
URI: http://hdl.handle.net/10138/37973
Päiväys: 2010
Avainsanat: metsät
hakkuut
metsänuudistus
metsätalous
ojitus
lannoitus
ravinteet
fosfori
typpi
kiintoaines
valuma-alueet
vesistöt
vedenlaatu
vesistönkuormitus
vesistövaikutukset
hajakuormitus
laskentamenetelmät
vesiensuojelu


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot