Uusia menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37974

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY19_2010.pdf 2.686Mb PDF View/Open
Title: Uusia menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun
Author: Martinmäki, Kati; Marttunen, Mika; Ulvi, Teemu; Visuri, Mika; Dufva, Mikko; Sammalkorpi, Ilkka; Ahtiainen, Heini; Lemmelä, Eini; Auvinen, Heini; Partanen-Hertell, Marjut; Lehto, Arto; Väisänen, Tero; Mustajoki, Jyri; Ihme, Raimo
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2010
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 19/2010
ISBN: 978-952-11-3783-9978-952-11-3782-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37974
Abstract: Ympäristöhallinnossa on pitkään kehitetty erilaisia menetelmiä ja työkaluja vesienhoidon ja -suojelun ja vesistöjen kunnostuksen suunnitteluprosessien tueksi, mm. erilaisia osallistavan suunnittelun menetelmiä, tietojärjestelmiä sekä luonnon prosesseja ja toimenpiteiden vaikutuksia kuvaavia malleja ja arviointityökaluja. Tässä julkaisussa esitetään Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe) -hankkeessa kehitetty järven kunnostuksen yleissuunnitteluprosessi, johon on yhdistetty eräitä edellä mainittuja ympäristöhallinnossa kehitettyjä ja kehitteillä olevia menetelmiä ja malleja vesistön kuormituksen ja nykytilan arviointiin, toimenpiteiden tunnistamiseen, vaikutusten ja kustannusten arviointiin sekä toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen arviointiin. Työssä on pohdittu, mitä vaiheita hyvässä, järven vesiensuojelu- ja kunnostushankkeen suunnitteluprosessissa pitäisi olla ja mitä tehtäviä eri vaiheisiin sisältyy. Samalla on mietitty, minkälaisille suunnittelun apuvälineille olisi tarvetta eri suunnittelutehtävissä, mitä käyttökelpoisia apuvälineitä on jo olemassa ja miten niitä voitaisiin suunnitteluprosessissa tehokkaasti hyödyntää. Työn tuloksena syntyneessä suunnitteluprosessissa on otettu huomioon, että on tärkeää tunnistaa järvessä esiintyvien ongelmien syyt ja niiden seuraukset ja arvioida monipuolisesti vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta, kustannustehokkuutta ja hyötyjä. Suunnitteluprosessi pyrkii sovittamaan yhteen erilaiset tarpeet ja tavoitteet, jotta suunnitelma saisi laajasti hyväksyntää eri sidosryhmiltä. Tämä julkaisu on tarkoitettu pääasiassa suunnitteluprosesseja vetävien asiantuntijatahojen käyttöön. Kohderyhminä ovat lähinnä ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijat ja kunnostussuunnitelmia laativat konsultit sekä kunnostushankkeita rahoittavat ja toteuttavat organisaatiot. Julkaisua voidaan hyödyntää myös eri alojen oppilaitoksissa.
Subject: järvet
vesienhoito
vesiensuojelu
vesistöjen kunnostus
suunnittelu
menetelmät
suunnittelumenetelmät
työkalut
kustannustehokkuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record