Harjumetsien paahdeympäristöt – nykytila ja hoito

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38029

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_25_2009_s1-35.pdf 4.661Mb PDF View/Open
SY_25_2009_s36-88.pdf 6.375Mb PDF View/Open
Title: Harjumetsien paahdeympäristöt – nykytila ja hoito
Other contributor: Kittamaa, Sanna
Ryttäri, Terhi
Ajosenpää, Terhi
Aapala, Kaisu
Hallman, Erkki
Lehesvirta, Timo
Tukia, Harri
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 25/2009
ISBN: 978-952-11-3505-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38029
Abstract: Harjumetsien paahdeympäristöt ja niillä elävä erikoistunut ja uhanalaistunut eliölajisto ovat viimeisten vuosikymmenten aikana vähentyneet suuresti muun muassa metsäpalojen loppumisen ja yleisen rehevöitymiskehityksen vuoksi. Harjumetsien paahdeympäristöjen nykytila ja hoito 2006 - 2008 -hankkeessa koottiin kattava harjumetsien metsätaloutta ja suojelua edustava yhteistyöverkosto, johon kuuluivat SYKEn luontoasiantuntijoiden lisäksi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 10 metsäkeskusta (2008), Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut, UPM-Kymmene sekä Helsingin yliopisto. Hankkeessa etsittiin jäljellä olevia, hoitotoimin parannettavia paahde­ympäristöjä ja käynnistettiin niillä sekä hoitotoimia että erilaisia koejärjestelyjä, joiden avulla hoitojen onnistumista voidaan arvioida. Hankkeen aikana inventoitiin yhteensä noin 30 000 hehtaaria harjumetsää, joista suurin osa sijaitsee Natura 2000 -alueilla. Löydettyjen, hoitokohteiksi soveltuvien paahdekohteiden yhteispinta-ala on noin 120 hehtaaria. SYKEn tutkijoiden inventoimalta 14 200 hehtaarin alueelta löydettiin noin 1,7 hehtaaria luonnontilaista tai lähes luonnontilaista paahdekohdetta. Tämä on vain noin 3 % löydetystä 52 hehtaarin paahde­alasta. Täten lähes kaikki inventoinneissa löydetyt kohteet olivat enemmän tai vähemmän umpeenkasvaneita ja niiden tilaa on perusteltua parantaa hoitotoimin. Tulosten perusteella paahdeympäristöjen hoito pystytään toteuttamaan myös kustannustehokkaasti normaalien metsänhoitotoimien ohessa eikä se välttämättä ole ristiriidassa metsätalouden tavoitteiden tai esimerkiksi maisemansuojelun kanssa. Työ on saanut myös sekä maanomistajien että suuren yleisön tuen. Yhteistyöverkosto on ollut aktiivisesti keskusteleva ja se on onnistunut luomaan innostuneen ja kannustavan ilmapiirin ja yhteisön, jonka yhteisenä tavoitteena on ollut ja tulee jatkossakin olemaan uhanalaistuneen harjulajiston pelastaminen.
Subject: harjut
metsät
habitaatti
inventointi
hoito
luonnonhoito
kasvit
harjukasvillisuus
uhanalaiset lajit
paahdeympäristö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record