Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä. SYKE vertailu 10/2008

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38036

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_35_2009.pdf 2.076Mb PDF View/Open
Title: Näytteenotto polttoaineella pilaantuneesta maaperästä. SYKE vertailu 10/2008
Author: Björklof, Katarina; Mäkinen, Irma; Westerholm, Henrik; Nikunen, Seppo; Jørgensen, Kirsten; Korhonen, Kaija; Jaakkonen, Satu; Pyy, Outi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2009
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 35/2009
ISBN: 978-952-11-3568-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38036
Abstract: Asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-VNA) astui voimaan kesällä 2007. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida kohdekohtaisesti arvioimalla maaperän haitallisten aineiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttama vaara tai haitta. Tässä vertailussa selvitettiin, millaista käytännön eroja on eri toimijoiden välillä kunnostusarvion eri vaiheissa kuten näytteenottosuunnitelmissa, näytteenoton toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Lisäksi selvitettiin, miten näytteenotto vaikuttaa pilaantuneisuusarvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin (pilaantuneen alueen rajaus, massamäärät ja niiden luokitus) sekä kysyttiin lupaviranomaisten käsitystä PIMA-asetuksen, sekä muun maaperän kunnostusohjeiden ja näytteenottostandardien käytäntöjen soveltamisesta. Vertailuun osallistui yhdeksän näytteenottoa suorittavaa organisaatiota. Vertailu osoittaa, että maaperä tutkimus on haasteellista ja edellyttää riittävää koulutusta ja kokemusta. Maaperätutkimuksen perusteella tehtävät arvioinnit edellyttävät riittävää tietoa kenttätutkimuksen suorituksesta ja eri tulosten luotettavuudesta. Kenttätyöskentelyn laatu vaihtelee ja käytännöt ovat kirjavia. Kävi ilmi, että näytemateriaalin käsittelyssä, varsinkin haihtuvien yhdisteiden osalta oli selviä puutteita ja jopa virheitä. Lisäksi hiilivetyjen määrittämiseksi otettujen näytteiden homogenointimenettelyt vaihtelivat. Hyvistä käytännöistä on tarve tiedottaa mahdollisesti lisäohjeistuksen avulla.
Subject: maaperä
pilaantuminen
saastuneet alueet
maaperän saastuminen
hiilivedyt
näytteenotto
maa-analyysi
laboratoriot
pätevyys
vertailu
pätevyyskoe


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record