Re-Embodied : Young Women, the Body Quest and Agency in the Culture of Appearances

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7668-8
Title: Re-Embodied : Young Women, the Body Quest and Agency in the Culture of Appearances
Author: Liimakka, Satu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-02-08
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7668-8
http://hdl.handle.net/10138/38047
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The body relation of many contemporary Western young women involves experiences and practices of body dissatisfaction, habitual body monitoring and appearance management. This doctoral dissertation explores young Finnish women s body experiences and possibilities for embodied agency within or despite the constraints of their given socio-cultural surroundings. By drawing from Merleau-Ponty s phenomenology of the body, Bourdieu s reflexive sociology and feminist appropriations of these, both the stability of habitual body experience and the possibilities of transforming it are explored. The study focuses on the body experiences of young Finnish women who study in upper secondary school or university. The study is comprised of three sub-studies that explored the accounts of upper secondary school students, students of social sciences and students of women s studies. In order to explore the relationships between an individual, social groups and society as manifesting in the individual s body experience, the study analysed both collectively and individually produced accounts of body experience, focus group discussions and individually written accounts, and utilized in their analysis grounded theory-inspired coding and interpretative phenomenological analysis. The dissertation shows that the common experiences of self-critical body surveillance and body anxiety among contemporary young women rise from the experience of a representational self, constructed by a culture of appearances. In this study, young women s body experiences were constructed within contradictory demands posed by current cultural beauty and health imperatives and the current cultural self imperative requiring individual, resistant agency in not surrendering to the cultural body imperatives. The young women typically utilized a strategy defined in this study as Cartesian agency, emphasizing the young woman s independence from culture, other people and her own body. Yet Cartesian agency mainly maintained a state of bodily alienation. Through new corporeal experiences, in combination with critical (feminist) reflexivity, some of the young women were able to inhabit their bodies in new and more empowering ways. The agency of the body itself in acquiring new ways of being, thus enabling the young women to re-embody themselves, helped to cause a rupture in their previous socialization of disembodied selves inhabiting objectified and problematic bodies.Väitöskirja tarkastelee nuorten suomalaisten naisten ruumiinkokemuksia ja ruumiillisen toimijuuden mahdollisuuksia sosio-kulttuurisen ympäristön muodostamissa puitteissa. Tutkimus lähestyy ruumiillisuutta ulkonäön näkökulmasta, etsien mahdollisuuksia muuttaa kokemus tyytymättömyydestä omaan ruumiiseen positiivisemmaksi suhteeksi omaan ruumiillisuuteen. Teoreettisesti tutkimus ammentaa Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologiasta, Bourdieun refleksiivisestä sosiologiasta ja näiden feministisistä sovelluksista. Tarkastelun kohteena ovat sekä ruumiinkokemuksen habituaalisuus, tavaksi tullut "itsestään selvä" tapa kokea oma ruumis, että mahdollisuudet muuttaa tätä habituaalisuutta. Tutkimus keskittyy lukiossa ja yliopistossa opiskeleviin nuoriin naisiin, muodostuen kolmesta osatutkimuksesta. Yksi osatutkimus tarkasteli lukiossa opiskelevien nuorten naisten, toinen sosiaalitieteiden opiskelijoiden ja kolmas naistutkimuksen opiskelijoiden kuvauksia ruumiinkokemuksistaan. Tarkastelun kohteena oli yksilön, sosiaalisten ryhmien ja yhteiskunnan välisen suhteen kirjautuminen yksilön ruumiinkokemukseen. Tutkimusaineisto muodostuu fokusryhmäkeskusteluista ja kirjoituksista. Tämän tutkimuksen mukaan nuorten naisten ristiriitaiset ja ongelmalliset ruumiinkokemukset ja itsekriittinen oman ruumiin tarkkailu juontavat juurensa ulkonäköön keskittyvän kulttuurin tuottamasta koetusta minuudesta ulkoisena esityksenä ja kuvana. Nuorten naisten ruumiinkokemukset rakentuvat kahden tämän hetkisen kulttuurisen imperatiivin muodostamassa ristiaallokossa: Kulttuurinen ruumisimperatiivi edellyttää kaunista ja tervettä ruumista, mutta samanaikaisesti kulttuurinen itsenäisyyttä ja vahvaa toimijuutta korostava minuusimperatiivi edellyttää yksilön kykenevän vastustamaan kulttuurista ruumisimperatiivia. Tässä tutkimuksessa kartesiolaiseksi toimijuudeksi nimetty nuorten naisten tavoittelema toimijuuden muoto, jossa pyrkimyksenä on tavoittaa riippumaton suhde kulttuuriin, toisiin ihmisiin ja omaan ruumiiseen, lähinnä ylläpiti etäistä ja vieraantunutta kokemusta omasta ruumiista. Sen sijaan jotkut nuoret naiset löysivät uuden ja voimaantuneemman tavan olla ruumiissaan uusien ruumiillisten kokemusten ja kriittisen (feministisen) reflektion avulla. Itse ruumiin toimijuus, pohjaten ruumiin kykyyn omaksua uudenlaisia tapoja olla, mahdollisti nuorille naisille uudelleen ruumiillistumisen ja tuotti murtuman heidän aiempaan sosialisaatioonsa ruumiittomasta minuudesta asuttamassa objektivoitua ja ongelmallista ruumista.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
reembodi.pdf 435.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record