Electoral Violence as a Side Product of Democratization in Africa : The Cases of Nigeria, Kenya and Zimbabwe

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201301251664
Title: Electoral Violence as a Side Product of Democratization in Africa : The Cases of Nigeria, Kenya and Zimbabwe
Author: Meriläinen, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201301251664
http://hdl.handle.net/10138/38071
Thesis level: master's thesis
Discipline: Afrikaforskning
African Studies
Afrikan tutkimus
Abstract: This thesis compares the democratization processes in Nigeria, Kenya and Zimbabwe during the early 21st century and sheds light on the underlying factors behind the prevalence of wide-scale electoral violence during the general elections of 2007-2008 in each of the three case countries. The main research data in this thesis is based on the publicly available Afrobarometer survey data on the case countries from the years 1999-2009. The Afrobarometer survey includes a wide range of questions concerning public perception on democratic supply and demand within the respondents home countries. The aim of the research is to find out under what conditions are elections in Africa at high risk of being marred with electoral violence. The theoretical framework of this research is based on an academic debate surrounding the notion of electoral authoritarian regimes, in which it is viewed that some of the autocratic regimes, which have adopted regular and open multiparty elections since the end of the Cold War, have not - despite expectations - turned into consolidated democracies over the past two decades and are not necessarily even likely to do so in the near future, but they may continue to remain as hybrid regimes, in which the incumbent elite has no intention of giving up power to the opposition, but instead, it is actively pursuing various legitimate and illegitimate strategies to win elections and to use these elections to legitimize the existing regime. The theoretical model most used in this thesis is the one of Staffan Lindberg s, in which he argues that even flawed election might further democratization in these electoral authoritarian regimes, but as the competition between the incumbents and the opposition increases, the incumbents have to choose between oppression and toleration, based on the perceived costs and benefits associated with these alternative strategies, potentially leading to an increasing use of illicit election tactics, including electoral violence. A quantitative analysis of the survey data is conducted using an online data analysis tool that is provided at the Afrobarometer website. Results of certain survey questions are being used as democratic indicators for assessing the democratic demand and supply in each of the three case countries. Also, the popularity of both the ruling party and its main opposition rivals are being measured based on the Afrobarometer data, and then compared with the official election results to spot any possible indications of election fraud. One of the key findings of this research shows that each of the three case countries suffered from a high democratic deficit, i.e. a high democratic demand coupled with a low democratic supply, possibly indicating that a high democratic deficit is likely to increase the risk of elections being marred with electoral violence. The research shows that, while a high democratic demand is often the main driving force from democratization in authoritarian regimes in Africa, it may also increase the risk of electoral violence during elections, should the incumbent be unwilling to tolerate the risk of losing these elections.Tämä pro gradu vertailee demokratiakehityksen vaikutuksia Nigeriassa, Keniassa ja Zimbabwessa 2000-luvun alkupuolella ja valottaa 2007-2008 vaaleihin liittyvän laajamittaisen väkivallan taustalla vaikuttaneita tekijöitä kussakin kolmesta tapausmaasta. Tämän pro gradun päätutkimusaineisto perustuu avoimesti saatavilla oleviin Afrobarometri-kyselytutkimusiin vuosilta 1999-2009 koskien kyseisiä tapausmaita. Afrobarometri-kyselytutkimus sisältää laajan joukon kysymyksiä koskien yleistä mielipidettä demokratian kysynnästä ja tarjonnasta vastaajien kotimaassa. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää missä olosuhteissa vaaliväkivallan esiintymisen riski on erityisen suuri Afrikassa pidettävien vaalien yhteydessä. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu akateemiseen keskusteluun vaalipohjaisista autoritaarisista hallinnoista, jonka mukaan osa autoritaarisista järjestelmistä, jotka ottivat Kylmän sodan päättymisen jälkeen käyttöön säännölliset ja avoimet monipuoluevaalit, eivät kahden vuosikymmenen kuluessa ole odotuksista huolimatta muuttuneet vakiintuneiksi demokratioiksi. On mahdollista etteivät ne lähitulevaisuudessa tulekaan muuttumaan vakaiksi demokratioiksi, vaan pysyvät hybridijärjestelminä, joissa vallassa olevalla eliitillä ei ole mitään aikomusta luopua vallasta opposition hyväksi, vaan se pyrkii erilaisia laillisia ja laittomia keinoja käyttämällä voittamaan vaalit ja käyttämään näitä vaaleja valtansa legitimoimiseen. Tässä pro gradussa eniten käytetty teoreettinen malli tulee Staffan Lindbergiltä, jonka mukaan jopa epärehelliset vaalit voivat edistää demokratisoitumista vaalipohjaisissa autoritaarisissa järjestelmissä, mutta samalla kun kilpailu vallanpitäjien ja opposition välillä lisääntyy, vallanpitäjien täytyy valita hyöty-haitta-laskelmien perusteella oppression ja myönnytysten väliltä suhtautumisessaan opposition kanssa käytävään kilpailuun, johtaen mahdollisesti lisääntyvään epärehellisten vaalitaktiikoiden (mukaanlukuien vaaliväkivallan) käyttöön, ellei vallanpitäjä ole valmis ottamaan todellista riskiä mahdollisesta vaalitappiosta. Kyselytutkimusaineiston kvantitatiivinen analyysi toteutetaan verkkopohjaisella analyysityökalulla, joka on saatavilla Afrobarometrin verkkosivuilla (http://afrobarometer.org). Tiettyjen kyselyosioiden tuloksia käytetään demokratiaindikaattoreina, joiden perusteella arvioidaan demokratian kysynnän ja tarjonnan määrää kussakin kolmesta tapausmaasta. Myös hallitsevan puolueen ja pääoppositiopuolueiden kannatusta mitataan Afrobarometri-aineiston pohjalta ja tätä tietoa verrataan virallisiin vaalituloksiin, minkä perusteella voidaan havaita mahdollisia viitteitä vaalivilpistä. Yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista osoittaa, että kaikki kolme tapausmaata kärsivät korkeasta demokratiavajeesta, i.e. demokratian korkea kysyntä yhdistettynä matalaan tarjontaan, mikä näyttäisi viittaavan siihen että korkea demokratiavaje lisää vaaliväkivallan riskiä. Tämä tutkimus osoittaa, että vaikka demokratian korkea kysyntä on keskeisin demokratisoitumista edistävä tekijä Afrikan vaalipohjaisissa autokratioissa, se voi myös lisätä vaaliväkivallan riskiä, mikäli vallanpitäjä ei ole halukas sietämään riskiä mahdollisesta vaalitappiosta.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
electora.pdf 1.498Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record