The Role of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Developing Host Countries

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272281
Title: The Role of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Developing Host Countries
Author: Kajamaa, Ilona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272281
http://hdl.handle.net/10138/38082
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Kansantaloustiede
Nationalekonomi
Abstract: Foreign direct investment (FDI) is one of the key drivers of globalization. It is generally regarded as beneficial for the host countries to which FDI flows are directed. Experience has shown this to be true for developed countries, but not all developing countries have been able to benefit from inward FDI to the same extent. In addition, empirical studies exploring the effect of FDI on developing host countries have found ambiguous results. As FDI flows are increasingly directed to developing countries and transition economies, it is time to find out what the effect of FDI really is on different host countries, and why the literature has failed to provide a unanimous answer. The purpose of the thesis is to study the effect of inward FDI on developing host countries and the conditions on which the effect depends. The thesis concentrates on the effect of FDI on economic growth. It shows that the FDI-growth relationship is more complex than the literature generally suggests. There are two main themes. First, it is studied how the local conditions (i.e. the absorptive capacity of the host country) influence the effect of FDI on growth. Then, it is shown how the effect of FDI on growth depends on the type of FDI. Two endogenous growth models are presented in the thesis. The models are closely linked to the main themes. The model by Alfaro et al. (2010) focuses on the importance of the absorptive capacity of the host country, which is measured in the model by the development of local financial markets. The model introduces a mechanism through which FDI may lead to a higher growth rate in host countries and shows how the mechanism depends on the development of local financial markets. The second model is a growth model by Beugelsdijk et al. (2008), which takes into account the heterogeneity of FDI and differentiates between the growth effects of horizontal (market seeking) FDI and vertical (efficiency seeking) FDI. The varying effects of different types of FDI and the types of investment certain kinds of countries attract are discussed as well. The main conclusion of the thesis is that the absorptive capacity of the developing host country has to be good enough, so that the host country can (fully) benefit from inward FDI, especially from its growth promoting property. In particular, the local financial markets matter, which is shown in the thesis. Another important conclusion of the thesis is that the type of FDI is important, as the growth effects and the channels through which FDI affects growth are not the same for the different types of FDI. These two aspects are significant in determining the benefits from inward FDI, but they are not enough taken into account in the literature. The thesis suggests that this, at least partly, explains why current literature fails to provide a unanimous answer to the question of the effect of FDI on growth. The findings of the thesis have implications for policy and future research.Suorat ulkomaiset investoinnit ovat tärkeä osa globalisaatiota. Niiden uskotaan hyödyttävän maita, joihin investointivirrat suuntautuvat. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että suorien ulkomaisten investointien vaikutus kohdemaan talouteen riippuu maan kehitystasosta. Kehittyneet maat ovat pääsääntöisesti hyötyneet investoinneista, mutta investointien vaikutukset kehitysmaiden talouteen ovat olleet vaihtelevia. Empiiriset tutkimuksetkaan eivät ole onnistuneet löytämään yksimielisiä tuloksia investointien vaikutuksista kehitysmaihin. Suorat ulkomaiset investoinnit suuntautuvat nykyään entistä enemmän kehitysmaihin ja siirtymätalouksiin. On siis aika selvittää, millainen vaikutus niillä todellisuudessa on erilaisiin kohdemaihin ja löytää syy epäselviin tutkimustuloksiin. Pro gradu -tutkielman tarkoitus on tutkia, miten suorat ulkomaiset investointivirrat vaikuttavat kehitysmaihin, joihin investoinnit kohdistuvat, ja mistä tekijöistä vaikutuksen suunta ja suuruus riippuvat. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan investointien ja kohdemaan talouskasvun suhdetta, jonka todetaan olevan monimutkaisempi kuin mitä tutkimukset yleisesti olettavat. Tutkielma rakentuu kahden keskeisen teeman ympärille. Ensin selvitetään, kuinka kohdemaan paikalliset olot vaikuttavat suorien ulkomaisten investointien ja kohdemaan talouskasvun väliseen suhteeseen. Sen jälkeen tutkitaan, onko erityyppisillä suorilla ulkomaisilla investoinneilla erilainen vaikutus kohdemaan talouskasvuun. Pro gradu -tutkielmassa esitellään kaksi endogeenista kasvumallia, jotka liittyvät läheisesti tutkielman teemoihin. Alfaron et al. (2010) malli korostaa paikallisten olojen merkitystä ja esittelee mekanismin, jonka mukaan suorien ulkomaisten investointien vaikutus talouskasvuun riippuu paikallisten rahoitusmarkkinoiden kehitystasosta. Beugelsdijkin et al. (2008) malli jakaa suorat ulkomaiset investoinnit horisontaalisiin ja vertikaalisiin investointeihin investoinnin motiivin perusteella ja tarkastelee niiden kasvuvaikutuksia. Horisontaalisesti investoiva yritys haluaa palvella uusia markkinoita, kun taas vertikaalisesti investoiva yritys tavoittelee tehokkuushyötyjä. Tutkielman johtopäätös on, että kohdemaan olojen on oltava riittävän hyvät, jotta maa voi (täysin) hyötyä suorista ulkomaisista investoinneista ja niiden talouskasvua edistävästä vaikutuksesta. Tutkielmassa näytetään myös, kuinka suorien ulkomaisten investointien kasvuvaikutukset riippuvat investoinnin motiivista, sillä horisontaaliset ja vertikaaliset investoinnit vaikuttavat talouskasvuun eri kanavien kautta ja eri tavoin. Erilaisiin maihin suunnataan lisäksi erityyppisiä investointeja. Tutkielmassa todetaan, että kohdemaiden ja investointimuotojen erot tulisi ottaa tutkimuksessa huomioon entistä paremmin. Niiden laiminlyönti aiemmissa tutkimuksissa näyttää osaltaan vaikuttaneen siihen, että tutkimustulokset ovat jääneet epäselviksi. Sen lisäksi että pro gradu -tutkielman johtopäätöksiä voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena, ne luovat myös suuntaviivoja tulevalle tutkimukselle.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record