Syn på minderårigas bruk av cannabis : två olika perspektiv

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272286
Julkaisun nimi: Syn på minderårigas bruk av cannabis : två olika perspektiv
Tekijä: Nordenswan, Cira
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2013
Kieli: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272286
http://hdl.handle.net/10138/38094
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Tiivistelmä: Denna avhandling är en kvalitativ studie som fokuserar på minderårigas prövning och användning av cannabis ur både myndigheters och ungas synvinkel. Jag har använt mig av enskilda semistrukturerade intervjuer som sammanlagt bestått av elva individuella samtal. Jag har intervjua sex personer (myndigheter) som arbetar för att trygga ungas utveckling och välmående samt fem ungdomar. Min strävan har varit att framställa en enhetlig bild på bl.a. hur dessa myndigheter arbetar och vad deras syn på minderåriga ungdomars användning och prövning av cannabis är. De fem ungdomarna som intervjuats för denna avhandling är i myndig ålder mellan 18-29 år, men deras erfarenheter, syn och samarbete avspeglar deras cannabisbruk de varit minderåriga. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk referensram med utgångspunkten att människan formar sin egen verklighet genom sina egna handlingar och tankar. Jag har även använt mig av och diskuterat kring portteorin, tidigt ingripande och frågan gällande legalisering av cannabis. Med hjälp av de valda teorierna och en innehållsanalys som metod analyserade jag det insamlade materialet för att besvara avhandlingens två forskningsfrågor som bygger på hur arbetet/samarbetet sker mellan dessa parter och hur synen på cannabis eventuellt varierar. Hur samarbetet framskred och hur man arbetade med minderåriga som hade prövat på eller fortfarande använde cannabis varierade beroende på myndigheten i fråga, dvs. variationen grundade sig på arbetsuppgiften, arbetserfarenheten och den generella kunskapen inom temat. Utav de fem intervjuade unga har tre haft erfarenhet av myndigheter som minderåriga. Alla fem hade använt cannabis som minderåriga, men alla har olika erfarenheter, syn och kunskap om cannabis. Utav de 3 unga som hade varit bl.a. barnskyddsklienter var 2 nöjda med samarbetet de haft med myndigheterna. De intervjuade myndigheter hade en relativt enhetlig syn på både cannabis och på ungas experimentering och användning av cannabis. Vissa begrepp var speciellt framträdande, t.ex. att cannabis är en trend, en vanligt förekommande drog eller en vardaglig drog bland de unga. Både de intervjuade myndigheterna och de intervjuade unga anser att cannabis är en vanligt förekommande drog bland minderåriga och påpekar även att det har skett en förändring i synnerhet i ungas attityd kring cannabis dvs. unga har en mer positiv och liberal syn gentemot cannabis. Det finns varierande syner kring ifall det skett en ökning eller minskning i ungas experimentering eller användning av cannabis, men de flesta av de intervjuade ansåg att det skett en ökning. Alla av informanterna anser att cannabis syns mera i ungas värld idag än vad det gjorde tidigare, att cannabis är en vanligt förekommande drog bland unga och kommer även att vara så i framtiden. I intervjun med myndigheterna framkom det att det hör till det dagliga arbetet att träffa unga som antingen har experimenterat eller som använder cannabis. Med andra ord är det fråga om ett aktuellt fenomen inom vårt samhälle som berör så gott som alla aktörer. För att i fortsättningen kunna bemöta nya utmaningar är det centralt att undersöka hur och varför synen gentemot cannabis varierar mellan unga och myndigheter.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot