Syn på minderårigas bruk av cannabis : två olika perspektiv

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Nordenswan, Cira
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703272286
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38094
dc.description.abstract Denna avhandling är en kvalitativ studie som fokuserar på minderårigas prövning och användning av cannabis ur både myndigheters och ungas synvinkel. Jag har använt mig av enskilda semistrukturerade intervjuer som sammanlagt bestått av elva individuella samtal. Jag har intervjua sex personer (myndigheter) som arbetar för att trygga ungas utveckling och välmående samt fem ungdomar. Min strävan har varit att framställa en enhetlig bild på bl.a. hur dessa myndigheter arbetar och vad deras syn på minderåriga ungdomars användning och prövning av cannabis är. De fem ungdomarna som intervjuats för denna avhandling är i myndig ålder mellan 18-29 år, men deras erfarenheter, syn och samarbete avspeglar deras cannabisbruk de varit minderåriga. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk referensram med utgångspunkten att människan formar sin egen verklighet genom sina egna handlingar och tankar. Jag har även använt mig av och diskuterat kring portteorin, tidigt ingripande och frågan gällande legalisering av cannabis. Med hjälp av de valda teorierna och en innehållsanalys som metod analyserade jag det insamlade materialet för att besvara avhandlingens två forskningsfrågor som bygger på hur arbetet/samarbetet sker mellan dessa parter och hur synen på cannabis eventuellt varierar. Hur samarbetet framskred och hur man arbetade med minderåriga som hade prövat på eller fortfarande använde cannabis varierade beroende på myndigheten i fråga, dvs. variationen grundade sig på arbetsuppgiften, arbetserfarenheten och den generella kunskapen inom temat. Utav de fem intervjuade unga har tre haft erfarenhet av myndigheter som minderåriga. Alla fem hade använt cannabis som minderåriga, men alla har olika erfarenheter, syn och kunskap om cannabis. Utav de 3 unga som hade varit bl.a. barnskyddsklienter var 2 nöjda med samarbetet de haft med myndigheterna. De intervjuade myndigheter hade en relativt enhetlig syn på både cannabis och på ungas experimentering och användning av cannabis. Vissa begrepp var speciellt framträdande, t.ex. att cannabis är en trend, en vanligt förekommande drog eller en vardaglig drog bland de unga. Både de intervjuade myndigheterna och de intervjuade unga anser att cannabis är en vanligt förekommande drog bland minderåriga och påpekar även att det har skett en förändring i synnerhet i ungas attityd kring cannabis dvs. unga har en mer positiv och liberal syn gentemot cannabis. Det finns varierande syner kring ifall det skett en ökning eller minskning i ungas experimentering eller användning av cannabis, men de flesta av de intervjuade ansåg att det skett en ökning. Alla av informanterna anser att cannabis syns mera i ungas värld idag än vad det gjorde tidigare, att cannabis är en vanligt förekommande drog bland unga och kommer även att vara så i framtiden. I intervjun med myndigheterna framkom det att det hör till det dagliga arbetet att träffa unga som antingen har experimenterat eller som använder cannabis. Med andra ord är det fråga om ett aktuellt fenomen inom vårt samhälle som berör så gott som alla aktörer. För att i fortsättningen kunna bemöta nya utmaningar är det centralt att undersöka hur och varför synen gentemot cannabis varierar mellan unga och myndigheter. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Syn på minderårigas bruk av cannabis : två olika perspektiv sv
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703272286

Files in this item

Files Size Format View
Nordenswan Cira Avhandling Dec 2012-2.pdf 743.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record