The strong women and wrong men of ‘certain cultures’ : Categorizing ‘immigrant men’ in the Finnish multicultural social work discourse

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272263
Title: The strong women and wrong men of ‘certain cultures’ : Categorizing ‘immigrant men’ in the Finnish multicultural social work discourse
Author: Shinyella, Tuuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272263
http://hdl.handle.net/10138/38095
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: This thesis studies the ways in which ethnicity, cultural differences and gender are categorized and represented in the context of multicultural social work. The focus is specifically on the ‘immigrant man’ as a construction of the Finnish multicultural social work discourse. The analysis is examining the categorizations made by the social workers of the ‘other men’, and how those perceptions are mirrored against the Finnish understanding of gender equality on the one hand, and in relation to the representation of the ‘immigrant woman’ on the other. The research question is: how social workers talk about the ‘immigrant man’, and how is their representation constructed in relation to the Finnish idea of gender equality? The theorization of gendered ethnicities is drawn from post-colonial feminism and the idea of performativity. The data was collected with six structured interviews of social workers in the Helsinki City area. The interviews were constructed around seven claim sentences that were used as stimuli in the interviews. By combining the methods of rhetorical analysis and category analysis the social worker’s categorizations of ‘immigrant men’ and their resources of argumentation in the speech were described. The results of the study can be divided into three main arguments that were identifiable in the data: (1) the ‘certain cultures’ argument as a way of categorizing the problematic ‘immigrant men’, namely Muslims and Somalians; (2) the strong women argument which highlights the tendency to sympathize ‘immigrant women’; and (3) the ‘wrong’ men argument consisting of three different categories (the devious welfare scrounger, the macho chauvinist and the pathetic and socially excluded ‘immigrant men’) through which the masculinities of ‘certain cultures’ are devalued. Moreover, the main resources of argumentation utilized in the multicultural social work discourse were centered around the notion of ‘us Finns’ as the speaker and audience, hence, the discourse is substantially discussed from a Finn to another Finn. In conclusion, the ‘certain cultures’ rhetoric is used as a politically correct way to talk about ‘immigrants’ in the multicultural social work discourse. However, it is also an effective way to hide the ‘hot potato’: talking about Islam and Somalians. Hence, a deconstruction of the ‘certain cultures’ rhetoric is important for the development of multicultural social work practice. Also, the results of the study suggest a need for a special sensitivity in multicultural social work to acknowledge when a neutral approach in relation to gender or ethnicity becomes, in fact, blind to diversity.Tämä tutkielma tarkastelee miten etnisyyttä, sukupuolta ja kulttuurieroja kategorisoidaan ja representoidaan monikulttuurisessa sosiaalityössä. Tutkielmassa keskitytään erityisesti siihen, miten ’maahanmuuttajamies’ rakentuu suomalaisessa monikulttuurisen sosiaalityön diskurssissa. Analyysissä tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden tekemiä kategorisointeja ’toisista miehistä’, ja analysoidaan miten nämä näkemykset peilautuvat toisaalta käsitykseen suomalaisesta tasa-arvosta, ja toisaalta heidän näkemykseensä ’maahanmuuttajanaisista’. Tutkimuskysymyksenä on: miten sosiaalityöntekijät puhuvat ’maahanmuuttajamiehistä’ ja miten heidän representaationsa on rakentunut suhteessa suomalaiseen tasa-arvon ideaan? Sukupuolittuneita etnisyyksiä teoretisoidaan tutkielmassa postkoloniaalin feminismin ja performatiivisuuden idean kautta. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta sosiaalityöntekijää Helsingin alueella. Haastatteluissa käytettiin virikkeenä seitsemää väitelausetta. Aineisto analysoitiin yhdistämällä retorisen analyysin ja kategoria-analyysin metodeja, joiden avulla esitellään keskeiset tavat kategorisoida ’maahanmuuttajamiehiä’ sekä eritellään sosiaalityöntekijöiden puheessaan käyttämiä argumentoinnin resursseja. Tutkimuksen tulokset voidaan jakaa aineistosta tunnistettaviin kolmeen pääargumenttiin: (1) ’tietyt kulttuurit’ -argumentti tapana kategorisoida ongelmallisia ’maahanmuuttajamiehiä’, eli muslimeita ja somalialaisia; (2) vahvat naiset -argumentti, joka korostaa taipumusta puolustaa ’maahanmuuttajanaisia’; ja (3) ’väärät’ miehet -argumentti, joka koostuu kolmesta kategoriasta (sosiaalipummi, macho-sovinisti ja säälittävä syrjäytynyt ’maahanmuuttajamies’) joiden kautta ’tiettyjen kulttuurien’ maskuliinisuuksia arvotetaan vääriksi. Lisäksi monikulttuurisen sosiaalityön diskurssin keskeisimpänä argumentoinnin resurssina nousee esiin ’me suomalaiset’ diskurssin puhujana ja yleisönä, jolloin diskurssi rakentuu ennen kaikkea keskusteluksi valtaväestön kesken. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että ’tietyt kulttuurit’- retoriikkaa käytetään monikulttuurisen sosiaalityön diskurssissa poliittisesti korrektina tapana puhua ’maahanmuuttajista’. Se toimii kuitenkin myös tehokkaana tapana piilottaa ’kuuma peruna’, eli välttää islamista ja somalialaisista puhuminen. ’Tietyt kulttuurit’ –retoriikan purkaminen olisikin tärkeää monikulttuurisen sosiaalityön kehittämiselle. Lisäksi tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että monikulttuurisessa sosiaalityössä olisi tarvetta lisätä erityistä sensitiivisyyttä, jotta tunnistettaisiin milloin näennäisesti neutraali lähestymistapa onkin itse asiassa sokea moninaisuudelle.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PRO GRADU SHINYELLA.pdf 830.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record