Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Jukarainen, Anna-Maria
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201301291674
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38125
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, mitä etnografeina toimineiden oppilaiden tekemät havainnot kertovat luokkayhteisön toiminnasta. Tutkimuksen lähtökohtana on lapsinäkökulmainen tutkimus, jossa lapset toimivat tiedon tuottajina. Pyrkimyksenä on saada lasten ääni kuuluviin niin tutkimuksessa kuin käytännössä. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa "Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin!" –tutkimushanketta (TelLis, projektinumero 1134911). Tutkimusaineistoani ovat Lapset etnografeina –menetelmällä (Hohti 2010) kerätyt luokkapäiväkirjat, jotka ovat tutkimusluokan 29 oppilaan kirjoittamia. Kahdeksan kuukauden tutkimusjakson aikana oppilaat olivat kolmannella ja neljännellä luokalla. Päiväkirjatekstejä tuotettiin 52 kappaletta. Luokkapäiväkirjat sisältävät oppilaiden kirjoittamia havaintoja sekä tarinoita. Analyysini kohdistui päiväkirjanarratiiveissa kuvattuun oppilaiden toimintaan. Analyysin tuloksena selvisi, että suurin osa oppilaiden kirjoittamista havainnoista oli toisten oppilaiden toimintaa, ja esimerkiksi opettajan toiminnasta kerrottiin huomattavasti vähemmän. Sisällönanalyysissa oppilaiden toimintaa koskevista havainnoista muodostui kolme pääluokkaa: virallinen, informaali ja fyysinen koulu. Päiväkirjateksteistä oli tunnistettavissa oppituntien virallinen skripti sekä sen kanssa kilpaileva oppilaiden vastaskripti. Luokkapäiväkirjoista ilmeni, että oppilaiden toimijuuden ja kouluinstituution kontrollin välillä oli jännitteinen suhde. Luokkayhteisössä oppilaan ammattitaito oli sukupuolittunut: teksteissä esiintyi huomattavasti enemmän poikien kuin tyttöjen informaalin ja fyysisen koulun toimintaa. fi
dc.description.abstract The purpose of this study was to examine child-ethnographers’ views on life in classroom. The child-centered approach of the study involves children’s active participation in data-collection. The aim is to give children a voice in research and practice. The study is part of the research project "Children tell of their well-being – Who listens? Listening to children's voices and receiving their stories” (TelLis, 1134911) financed by the Academy of Finland. The research data were collected by using a research method "Children as ethnographers" (Hohti 2010). 29 pupils worked as co-researchers and observed their classroom during an eight-month period in 2010 when they were on the 3rd and 4th grade. The data consists of 52 writings of the pupils and some stories. The analysis focused on the classroom action described in the narratives. The analysis revealed that children drew attention mainly on pupils' action in the classroom. The action took place in three layers of the school: the formal school, the informal school and the physical school. The power was constructed between the official script and the pupils' counterscript that both affected the classroom interaction. Children's writings showed that there was tension between pupils' agency and control of the school institution. The pupils' competence in the official layer was gendered: there were notably more observations of boys' activity in the informal and physical school. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject child-centered research en
dc.subject classroom research en
dc.subject ethnography en
dc.subject children as researchers en
dc.subject formal school en
dc.subject informal school en
dc.subject physical school en
dc.subject lapsinäkökulmainen tutkimus fi
dc.subject lapset kanssatutkijoina fi
dc.subject etnografia fi
dc.subject luokkahuonetoiminta fi
dc.subject informaali koulu fi
dc.subject virallinen koulu fi
dc.subject fyysinen koulu fi
dc.title Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta fi
dc.title.alternative Child ethnographers' views on classroom action en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201301291674

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lapsietn.pdf 1.004Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record