Åsta Holth : Feminist og postkolonialist

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8615-1
Titel: Åsta Holth : Feminist og postkolonialist
Författare: Brenden, Randi
Medarbetare: Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Utgivare: Nordica Helsingensia
Datum: 2013-02-08
Språk: other
Tillhör serie: Kultur og Kritikk i Norden - URN:ISSN:1795-4428
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8615-1
http://hdl.handle.net/10138/38147
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Abstrakt: This thesis deals with literature written by the Norwegian writer Åsta Holth (1904-1999). Holth was particularly known for her texts about the so called forest Fins , i.e. descendents from Finnish immigrants in Norway (and Sweden), and for her work to make this ethnic group recognized among ethnic Norwegians. Her writing also reveals a deep interest in feminism. The material that is used consists of one short story, Tomasdagen (1941), two novels, Gullsmeden (1958), and Volva (1987), together with Holth s self biography, Piga (1979). The basis of this dissertation is articles about each of these chosen texts, (published in Norsk litterær årbok 2008, 2009, 2011, and 2012). The perspective in reading Holth s texts is double: From one point of view the ethnical aspct is studied, founded on post-colonial theories. Equally important is the feministic viewpoint: based upon the French feminist writers Hélène Cixous, Julia Kristeva, and Luce Irigary, the material is examined in order to focus on the feminist aspect in Holth s writing. Methodologically the basis of this dissertation is perspectivated readings where theoretical clusters are read together with the chosen parts of Holth s publications. Newer theory within the fields postcolonialism and feminism is applied as a foundation in these hermeneutic readings. The approach to the problem is to explore how the implementation of such theory in the reading of Holth s texts can highlight her literary work in a new way. The result of the investigation is that these readings tend to reactualize Holth s texts. The reactualization derives from the implementation of French feminists, which shows that Kristeva s conception of abjection is a central theme in connection with specific female experiences, such as female sexuality, birthing, and the dyade between mother and child. As to post-colonial theory, this thesis is based upon Foucault s theory concerning the discourse of power, and his idea of the contrast between dominant and dominated. The dissertation concludes that the gap between dominant and dominated, or elite and insurgent, can be overcome by individual, intimate meetings resulting in a productive hybrid, containing the possibility of thinking and acting independently, not being bound by old traditions.Denna avhandling handlar om litteratur skriven av den norska författaren Åsta Holth (1904-1999). Holth var särskilt känd för sina texter om de så kallade skogsfinnarna , d. v. s. ättlingar till finska immigranter i Norge (och Sverige), och för sitt arbete med att göra denna etniska grupp accepterad bland etniska norrmän. Hennes skrifter avslöjar även ett djupt intresse för feminism. Det använda materialet består av en novell, Tomasdagen (1941), två romaner, Gullsmeden (1958) och Volva (1987), tillsammans med Holths självbiografi, Piga (1979). Avhandlingens grundlag är artiklar om var och en av de här textarna (publicerade i Norsk litterær årbok 2008, 2009, 2011 och 2012). Mitt perspektiv i läsandet av Holths texter är dubbelt: Från ett perspektiv granskas den etniska aspekten, med utgångspunkt i postkoloniala teorier. Lika viktig är den feministiska synvinkeln: Baserat på teorier av de franska feministerna Hélène Cixous, Julia Kristeva och Luce Irigary granskas materialet för att rätta fokus mot den feministiska aspekten i Holths skrifter. Metodologiskt är grundlaget i denna avhandling perspektiverat läsande där teoretiska kluster läses tillsammans med de utvalda delarna av Holths publikationer. Nyare teorier inom fälten postkolonialism och feminism används som utgångspunkt i dessa hermeneutiska läsningar. Problemställningen är att ta reda på hur implementeringen av sådana teorier i läsandet av Holths texter kan belysa hennes författarskap på ett nytt sätt. Resultatet av granskningen är att läsandet då ser ut att ge Holths texter en ny aktualitet. Detta möjliggörs genom implementeringen av fransk feministisk teori. Denna visar att Kristevas idé om abjektion är ett centralt tema i förbindelse med särskilda kvinnliga erfarenheter, så som kvinnlig sexualitet, havandeskap och förlossning, samt dyaden mellan mor och barn. Vad beträffar postkolonial teori, är denna avhandling baserad på Foucaults idéer om maktdiskurs, och hans teori om kontrasten mellan dominant och dominerad. Avhandlingen konkluderar med att avståndet mellan dominant och dominerad, eller elit och upprorisk, kan övervinnas genom individuella, intima möten resulterande i en produktiv hybrid, bärande möjligheten att tänka och handla självständigt, obundet av gamla traditioner.
Subject: litteraturvitskap
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post