Lisävesien johtamisen vaikutukset Pyykösjärveen

Show simple item record

dc.contributor.editor Martinmäki, Kati
dc.contributor.editor Ulvi, Teemu
dc.contributor.editor Visuri, Mika
dc.date.accessioned 2013-02-13T10:13:42Z
dc.date.available 2013-02-13T10:13:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-11-4133-1
dc.identifier.issn 1776-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38253
dc.description.abstract Oulussa tiiviin asutuksen keskellä sijaitseva Pyykösjärvi on rehevöitynyt, matala järvi, jossa on toistuvasti esiintynyt leväkukintoja kesällä ja happikatoja talvella jo 1970-luvulta lähtien. Pyykösjärven tilan heikkenemisestä johtuvat ilmiöt ovat vähentäneet sen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ongelmien vähentämiseksi järveä hapetettiin talvisin 25 vuoden ajan, mutta järven tila ei parantunut. Marraskuussa 2010 Oulun kaupunki aloitti lisäveden pumppaamisen Oulujoesta Pyykösjärveen ja hapetus lopetettiin. Vettä on pumpattu siitä lähtien talvisin marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana yhteensä neljän kuukauden ajan noin 0,1 m3/s. Matalan sisäkuormitteisen järven kunnostaminen – Pyykösjärven tapaustutkimus (PyyVesi) –hankkeen päätavoitteena oli arvioida Oulujoesta pumpattavan lisäveden vaikutuksia Pyykösjärven veden laatuun ja ekologiaan. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa matalan järven sisäisen kuormituksen syntymekanismeja ja testata eräiden mittausmenetelmien soveltuvuutta sisäisen kuormituksen arviointiin. Pyykösjärven fosforipitoisuudet ovat olleet vuosina 2011 ja 2012 selvästi alhaisempia kuin ennen lisävesien johtamista. Typpipitoisuudet ovat puolestaan vaihdelleet voimakkaasti. Lisävedet ovat laimentaneet järviveden pitoisuuksia. Järvi happamoitui äkillisesti toistaiseksi tuntemattomasta syystä kesällä 2010. Alhainen pH on todennäköisesti myös vaikuttanut ravinnepitoisuuksiin, mutta sen merkitystä pitoisuuksiin ei voitu arvioida. Lisävesien johtamisella ei ole kuitenkaan voinut olla vaikutusta Pyykösjärven happamoitumiseen. Talviaikaiset happipitoisuudet ovat pysyneet Pyykösjärvessä riittävän suurina kahtena ensimmäisenä talvena, jolloin lisävettä on pumpattu järveen. Vaikka hapenkulutus järvessä on voimakasta talvella jääkannen alla ja pitoisuudet alenevat voimakkaasti, ovat happipitoisuudet olleet alimmillaankin 1–2 mg/l joka puolella järveä. Lisävesien mukana tulee Pyykösjärveen yli kolminkertainen määrä happea verrattuna aiemman ilmastimen hapetustehoon. Mallinnustulokset osoittavat, että lisävedet sekoittuvat tehokkaasti kaikkialle järvessä. Parantuneen happitilanteen takia myös sisäinen kuormitus on todennäköisesti vähentynyt. On odotettavissa, että järven tila tulee hitaasti paranemaan lisävesien johtamisen myötä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2013 fi
dc.title Lisävesien johtamisen vaikutukset Pyykösjärveen fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeseskus fi
dc.subject.ysa järvet
dc.subject.ysa rehevöityminen
dc.subject.ysa vesistönkuormitus
dc.subject.ysa ravinteet
dc.subject.ysa fosfori
dc.subject.ysa sedimentit
dc.subject.ysa vedenlaatu
dc.subject.ysa vesistöjen kunnostus
dc.subject.ysa Pyykösjärvi
dc.subject.ysa Oulu

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_3_2013.pdf 7.631Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record