A-klinikan asiakaskahvilassa : Etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-185-4
Title: A-klinikan asiakaskahvilassa : Etnografinen tutkimus asiakkaiden juomiselle ja ammattiavulle antamista merkityksistä
Author: Hietala, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-03-08
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-185-4
http://hdl.handle.net/10138/38299
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This doctoral thesis examines substance abuse services and professional help from the clients´ point of view. The aim is to increase an understanding of the prerequisites for receiving professional help for drinking problems. Even if the research question is focused on the meanings clients gave to public services and professional help, the clients´ point of view is not restricted to the use of the services but expanded to the everyday lives of people meeting at the clients´ café. The research field is a public detox and follow-up treatment clinic (A-clinic) in the city of Helsinki in the mid-1990s. The main field was an on the wagon -café for clients who wanted to take a distance from drinking. Drawing on the interpretive traditions of anthropology, the ethnography in this research is at the same time the theory structuring the research process and the methodology defining the relationship between the researcher and the object of the research. The data consists of the field notes gathered during eight months of fieldwork and a few interviews done in the beginning phase of the fieldwork. The starting point for interpreting the meanings clients gave to professional help is based on understanding the orienting logics of language and action in the café. These logics were structured within the frames of normalcy and hardship. The normalcy frame emphasized the modern individual who makes conscious choices, while the hardship frame was based on collective bonds, masculinity and communal hierarchy. Detoxification treatment appeared as a curative and corrective action in both frames. In the normalcy frame it provided an opportunity to become a patient and return to normal. In the hardship frame treatment was seen as a professional and technical action that relieved malaise and restored masculine competence weakened by drinking. The meanings given to follow-up treatment were more ambiguous. The normalcy frame emphasized the possibility of bolstering self-awareness with the support of therapists and other professionals.In the hardship frame follow-up treatment appeared to be either unclear in its intentions or it made sense in the context of relationships between professionals and clients, masculine hierarchy and personal struggle. The study provides professionals of substance abuse services in the 2000s a view of the collective and traditional worlds, which are quite alien to modern ideals of professional help. Keywords: Services for substance abusers, detox treatment, followup treatment, drinking problem, substance abuse, client culture, professionalism,masculinity, individual subject, normalcy, institutional ethnographyVäitöskirjassa tarkastellaan päihdepalveluita ja ammattiapua A-klinikan asiakkaiden näkökulmasta tavoitteena lisätä ymmärrystä avun vastaanottamisen ehtoihin. Tutkimuksen asiakasnäkökulma ei koske vain palveluiden käyttöä vaan laajenee myös asiakkaiden arjessa vallitseviin logiikoihin ja sosiaalisiin järjestelmiin. Tutkimuskysymys puolestaan tarkentuu merkityksiin, joita A-klinikan asiakaskahvilaan kokoontuneet ihmiset antoivat päihdepalveluissa saamalleen avulle. Tutkimus on yhtäältä osa päihdeasiakkuuden ja asiakaskulttuurien,toisaalta päihdelähtöisten elämäntapojen ja alakulttuurien tutkimusta. Tutkimuskenttä sijoittuu eräällä Helsingin kaupungin A-klinikalla 1990-luvun puolivälissä toimineeseen asiakaskahvilaan. Etnografia on sekä tutkimusprosessia jäsentävä teoria että metodologia, joka määrittää tutkijan suhdetta tutkimuskohteeseen, kentällä kohdattujen ilmiöiden käsitteellistämistä sekä analyysia. Tutkimus hyödyntää tulkitsevan antropologian ja hermeneutiikan traditioita ja keskittyy paitsi asiakaskahvilassa tapahtuvaan toimintaan ja sen ymmärtämiseen myös ihmisten tuolle toiminnalle ja todellisuuden ilmiöille antamiin merkityksiin. Aineisto muodostuu kahdeksan kuukauden kenttätyön aikana kootuista kenttäpäiväkirjoista sekä kenttätyön alkuvaiheessa tehdyistä haastatteluista. Lähtökohta ammattiavulle annettujen merkitysten tulkinnalle sekä analyysille ovat asiakkaiden puhetta ja toimintaa jäsentävät, arkilogiikoihin perustuvat kohtuuden ja rankkuuden kehykset. Kohtuuden kehyksessä korostuu modernin, tietoisia valintoja tekevän yksilön ideaali, rankkuuden kehyksessä puolestaan kollektiiviset sidokset, maskuliinisuus ja yhteisöllinen hierarkkisuus. A-klinikan katkaisuhoito näyttäytyi molemmissa parantavana ja korjaavana toimintana. Kohtuuden kehyksessä hoito tarjosi mahdollisuuden asettua potilaaksi ja palata normaaliksi moraalisesti neutraalissa asetelmassa. Rankkuuden kehyksessä hoito oli ammattilaisten hallitsemaa teknistä toimintaa, jonka avulla saattoi helpottaa oloa ja palauttaa juomisen heikentämä miehinen kestävyys. Jatkohoidolle annetut merkitykset olivat moniselitteisempiä. Kohtuuden kehyksessä korostui mahdollisuus tietoisempaan itsehallintaan ja normaaliuteen. Rankkuuden kehyksessä jatkohoito hahmottui joko tarkoituksiltaan epäselväksi tai osaksi ammattilaiset asiakkaisiin sitovaa kamppailua ja miehistä hierarkiaa. Tutkimus tarjoaa 2000-luvun päihdepalveluille ja ammattiauttajille näkymän modernille auttamistyölle vieraampiin maailmoihin. Asiasanat: päihdehuolto, katkaisuhoito,jatkohoito, juomisongelma, päihdeongelma, asiakaskulttuuri,ammatillisuus, maskuliinisuus,yksilösubjekti, normaalius,institutionaalinen etnografia
Subject: yhteiskuntapolitiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
aklinika.pdf 1.300Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record