Euroscepticism: Problem or Solution? : Framing Euroscepticism in Mainstream Media and Writings by Eurosceptics in Sweden, Finland and Estonia 2000-2006

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8649-6
Title: Euroscepticism: Problem or Solution? : Framing Euroscepticism in Mainstream Media and Writings by Eurosceptics in Sweden, Finland and Estonia 2000-2006
Author: Vallaste, Katri
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, Political Science
Network for European Studies
Alekanteri Institute
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Date: 2013-03-09
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8649-6
http://hdl.handle.net/10138/38338
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This thesis contributes to a growing body of research on the relationship between Euroscepticism and the media, as well as that on Eurosceptic movements. The main purpose of the thesis was to answer the question What is (the meaning of) Euroscepticism? by comparing the meanings attached to Euroscepticism in leading Swedish, Finnish and Estonian newspapers to the meanings that Eurosceptic authors in these three countries attached to the phenomenon in their written discourse during 2000-2006. Instead of offering a normative definition of Euroscepticism as a phenomenon, this study analysed the actual empirical uses of this term, including its synonyms, as well as the self-perceptions of people who identify with this label (or its synonyms). The study employed framing analysis, with a special emphasis on how frames are embedded in texts, as well as on processes of self-framing. It introduced a constructivist, interpretive and qualitative approach to the study of Euroscepticism, which has so far received an overwhelmingly realist, positivist and quantitative treatment in research literature. The newspaper data was obtained by searching for keywords ( Euroscepticism and its various synonyms). Texts written by Eurosceptic authors were gathered through a modified snowball method, asking the respondents to suggest five of their writings for analysis. The results of the study indicated that leading newspapers in these three countries were biased against Euroscepticism, framing it as a problem to be solved , using pejorative terms and condescendingly framing Eurosceptics as people, whose fears are irrational, mainly resulting from a lack of familiarity with the European Union (EU) and a misguided projection of other grievances on the EU, by and large ignoring the content of Eurosceptic argumentation. By contrast, Swedish, Finnish and Estonian Eurosceptic authors framed themselves as knowledgeable, circumspect, perceptive, chivalrous, honest, highly moral, shrewd, patriotic, economical, responsible, fair and peace-loving, and presented Euroscepticism as a solution to various social and economic ills. The analysis focused on explicating the interpretive processes of inductively identifying (frequently subtle and culturally specific) framing devices such as metaphors and allusions.EUROSKEPTICISM: PROBLEM ELLER LÖSNING? RAMANALYS AV EUROSKEPTICISM I SVENSKA, FINSKA OCH ESTNISKA MASSMEDIER OCH TEXTER SKRIVNA AV EUROSKEPTIKER 2000 2006 ABSTRAKT Under de senaste åren har det forskats betydligt mera i euroskepticism än tidigare.Forskarna har sökt efter svar till frågorna: Hur mycket euroskepticism förekommer det i den allmänna opinionen, i de politiska partierna och i media? , Vad förorsaker den? , Vad är det som ger upphov till euroskepticism? och Hur kan man förminska den? I den här avhandlingen behandlas frågan: Vad är euroskepticism? genom att undersöka betydelser och konnotationer som ges till begreppet i massmedier och i texter skrivna av så kallade euroskeptiker. Euroskepticism tagits upp som ett problem i de ledande svenska, finska och estniska dagstidningarna, som förorsakas av irrationell rädsla, otillräcklig kunskap om den Europeiska unionen, men också av envishet och dålig socialekonomisk situation. I de finska och svenska artiklarna förlöjligas euroskeptikernas oro för välfärdsstatens undergång, medan det i de estniska artiklarna antyds att estniska euroskeptiker längtar tillbaka till Sovjetunionen. Av ordet euroskepticism används olika synonymer med pejorativa konnotationer så som europessimist , eurocyniker och euronegativist . Genom olika metaforer präglas euroskeptikerna som övermodiga, envisa, manipulerande eller gammalmodiga. De så kallade euroskeptiska texter som analyseras i den här avhandlingen är skrivna av författare som identifierar sig som euroskeptiker eller eurokritiker. Texternas genre varierar från dikt och roman till opinionsartiklar och artiklar i specialiserade tidskrifter. I motsats till det tidigare nämnda tidningsmaterialet behandlas euroskepticism inte som ett problem i euroskeptikernas texter, utan snarare som en lösning på olika samhälleliga och ekonomiska utmaningar. Skribenterna koncentrerar sig på att behandla frågor förknippade med EU integrationen och beskriver indirekt euroskeptismen med egenskaper som kunnig, försiktig, chevaleresk, skarpsynt, ärlig, ordentlig, klyftig, fosterländsk, sparsam, ansvarsfull, rättvis och fredsälskande. Den här avhandlingen analyserar inte enbart hurdan bild det skapas av euroskepticismen, utan också hur denna bild skapas, med andra ord hur olika språkliga medel används och hur den nationella historien och kulturen används för att skapa meningar till detta fenomen. EUROSKEPTISYYS: ONGELMA VAI RATKAISU? EUROSKEPTISYYDEN KEHYSTÄMISESTÄ RUOTSIN, SUOMEN JA VIRON VALTAMEDIASSA JA EUROSKEPTIKOIDEN KIRJOITUKSISSA VUOSINA 2000 2006 TIIVISTELMÄ Viime vuosina on tutkittu aiempaa huomattavasti enemmän euroskeptisyyttä. Tutkijat ovat hakeneet vastauksia kysymyksiin Kuinka paljon euroskeptisyyttä esiintyy (yleisen mielipiteen tasolla, poliittisissa puolueissa tai ediassa)? , Mikä sen aiheuttaa? ja Kuinka sitä voisi vähentää? . Tässä tutkimuksessa sen sijaan kysytään: Mitä euroskeptisyys on? Väitöskirjassa ei pyritä määrittelemään euroskeptisyyden käsitettä ulkopuolelta käsin, vaan tutkitaan, millaisia merkityksiä ja merkitysvivahteita käsitteelle annetaan valtamediassa sekä niin sanottujen euroskeptikoiden kirjoituksissa. Ruotsin, Suomen ja Viron suurimmista sanomalehdistä koottujen artikkelien perusteella euroskeptisyys näyttäytyy ongelmana, jonka aiheuttavat kansalaisten irrationaaliset pelot ja riittämätön tietämys Euroopan unionista, mutta myös jääräpäisyys sekä heikko tulotaso ja sosiaalisen pääoman puute. Artikkeleissa tehdään naurunalaiseksi Suomen ja Ruotsin euroskeptikoiden huoli hyvinvointiyhteiskunnasta ja annetaan ymmärtää, että Viron euroskeptikot haikailevat Neuvostoliiton perään. Sanasta euroskeptisyys käytetään synonyymeja, joihin liittyy halventavia merkitysvivahteita, kuten europessimisti, eurokyynikko ja euronegativisti. Erilaisia vertauskuvia käyttämällä euroskeptikoita luonnehditaan uhkarohkeiksi, uppiniskaisiksi, manipuloiviksi tai ajastaan jälkeen jääneiksi. Väitöskirjassa analysoidut euroskeptiset kirjoitukset on koottu kirjoittajilta, jotka määrittelevät itsensä euroskeptisiksi tai eurokriittisiksi. Kirjoitusten tekstilaji vaihtelee runosta romaaniin ja sanomalehden mielipidekirjoituksesta erikoisaikakauslehden artikkeliin. Toisin kuin sanomalehdistä kerätyssä aineistossa, joissa euroskeptisyys esitetään ongelmana, se vaikuttaa euroskeptikkojen kirjoitusten perusteella pikemminkin ratkaisulta erilaisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Kirjoittajat keskittyvät Euroopan unionin integraatioon liittyvien ongelmakohtien käsittelyyn ja yhdistävät euroskeptisyyteen välillisesti sellaisia ominaisuuksia kuin pätevä, varovainen, ritarillinen, tarkkanäköinen, rehellinen, kunnollinen, nokkela, isänmaallinen, säästäväinen, vastuuntuntoinen, oikeudenmukainen ja rauhaa rakastava. Tässä tutkimuksessa analysoidaan sitä, millainen kuva euroskeptisyydestä luodaan, sekä sitä, miten tämä kuva luodaan, eli millaisia kielellisiä keinoja käytetään ja miten kunkin maan historiaa ja kulttuuria hyödynnetään luotaessa tälle ilmiölle merkityksiä.
Subject: political Science
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record