Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet – LIUTA-projektin loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38361

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
SY_38_2008.pdf 2.424Mb PDF View/Open
SY_38_2008_korjaussivu_34.pdf 39.69Kb PDF View/Open Korjattu sivu 34
Title: Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet – LIUTA-projektin loppuraportti
Author: Salminen, Jani; Kalevi, Kirsti
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 38/2008
ISBN: 978-952-11-3233-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38361
Abstract: Projektissa otettiin näytteitä kahdesta eri tiekohteesta (VT13 Suomenniemi ja VT6 Taavetti) ja kahdelta eri lentokentältä (Helsinki-Vantaa ja Kuopio). Näytteitä otettiin tieosuuksilta, joilla on käytetty kaliumformiaattia liukkaudentorjuntaan useiden vuosien ajan sekä osuuksilta, joilla käytetään edelleen natriumkloridia. Näytteenottokohdat valittiin osuuksilta, jotka oli päällystetty samaan aikaan ja samalla päällystelaadulla, jotta eri osuuksilta otetut näytteet ovat vertailukelpoisia. Lentokenttäkohteissa näytteitä otettiin runsaasti ja mahdollisimman vähän liukkaudentorjuntakemikaaleille (asetaatti- ja formiaattisuolat) altistuneista kohdista. Sekä tie- että lentokenttäkohteista otettuja näytteitä analysoitiin päällystekerroksittain ja 2 – 5 rinnakkaisesta päällystenäytteestä kerroskohtaisten erojen ja luontaisen pitoisuusvaihtelun selvittämiseksi. Alifaattisten ja polyaromaattisten öljyhiilivetyjen pitoisuudet määritettiin myös tuoreesta, millekään liukkaudentorjuntakemikaalille altistumattomasta asfalttimassasta. Tie- ja lentokenttäkohteista otetuista päällystenäytteistä tutkittiin myös liukkaudentorjuntakauden jälkeisiä liukkaudentorjuntakemikaalien jäämäpitoisuuksia. Päällystenäytteiden vedenläpäisevyyksiä mitattiin kokeellisesti liukkaudentorjuntakemikaalien kulkeutumisen ja imeytymisen arvioimiseksi päällysteisiin. Laboratoriokokeissa selvitettiin lisäksi kuumennuksen vaikutusta laimealla kaliumformiaattiliuoksella kyllästettyjen asfalttikappaleiden alifaattisten ja polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksiin ja laatuun. Polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksissa ei havaittu muutoksia verrattaessa keskenään vertailukelpoisia, eri liukkaudentorjuntakemikaaleille altistuneita päällystenäytteitä. Alifaattisten öljyhiilivetyjen laadullisia muutoksia ei myöskään havaittu ja niiden määrälliset muutokset selittyivät pitoisuuksien luonnollisella vaihtelulla. Kuumennuskäsittelyillä ei myöskään ollut vaikutusta ko. öljyhiilivetyjen määrään tai laatuun eivätkä pitoisuudet eronneet tuoreen asfalttimassan pitoisuuksista. Tieosuuksilta liukkaudentorjuntakauden jälkeen otetut päällystenäytteet sisälsivät vähäisiä määriä (<0,2 – 0,6 mg/kg) formiaattia. Kloridipitoisuudet olivat myös alhaisia joskin noin kymmenen kertaa formiaattipitoisuuksia korkeampia. Lentokenttien päällystenäytteet sisälsivät niin ikään noin kymmenenkertaisen määrän formiaatti- ja asetaattijäämiä, mikä vastaa noin kymmenenkertaisia liukkaudentorjuntakemikaalien käyttömääriä. Alhaiset kemikaalijäämät selittyvät päällystenäytteiden alhaisilla vedenläpäisevyyden arvoilla (2,0 x 10-8 – 6,4 x 10-12 m/s).
Description: LIITETTÄ 5 SIVULLA 34 ON TÄYDENNETTY 16.11.2011. SIVU ON LISÄTTY ERILLISEKSI TIEDOSTOKSI.
Subject: talvikunnossapito
suolaus
liukkaus
torjunta
kemikaalit
tiet
lentokentät
päällysteet
tienpäällysteet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record