Säännösteltyjen järvien ekologisen tilan arviointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38382

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_41_2008.pdf 4.339Mb PDF View/Open
Title: Säännösteltyjen järvien ekologisen tilan arviointi
Author: Keto, Antton; Sutela, Tapio; Aroviita, Jukka; Tarvainen, Anne; Hämäläinen, Heikki; Hellsten, Seppo; Vehanen, Teppo; Marttunen, Mika
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 41/2008
ISBN: 978-952-11-3246-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38382
Abstract: Vaikka säännösteltyjä järviä on tutkittu kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, ovat aikaisemmissa hankkeissa kerätyt biologiset aineistot hajanaisia ja etenkin lievästi säännöstellyissä järvissä riittämättömiä vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämien vertailuolojen määrittelyyn ja ekologisen tilan luokittelu- ja seurantajärjestelmän kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa säännösteltyjen järvien ekologista luokittelua ja ympäristötavoitteiden määrittämistä varten ottaen huomioon samaan aikaan EU-tasolla ja kansallisesti tapahtuva valmistelutyö vesipuitedirektiivin toimeenpanemiseksi. Osahankkeissa hyödynnettiin olemassa olevia biologisia aineistoja säännöstellyiltä järviltä ja niiden vertailuvesistöistä. Uutta aineistoa kerättiin rantavyöhykkeen kalastosta, rantavyöhykkeen pohjaeläimistöstä ja vesikasvillisuudesta. Työssä kehitettiin luokittelumuuttujia vesienhoitoasetuksen mukaista tilan arviointia varten. Varsinaista luokittelumuuttujien valintaa varten laadittiin vaihtoehtoisia tilan arviointimalleja, joiden perusteella järvien tilaluokka määriteltiin. Vedenkorkeuden säännöstelyn vaikutus näkyi sekä vesikasvillisuudessa, pohjaeläimistössä että rantavyöhykkeen kalastossa. Järvien tilaluokka oli laatutekijästä ja elinympäristöstä riippuen huonompi kuin hyvä, kun vedenkorkeuden talvialenema oli yli 2–3 m. Sekä vesikasvillisuudessa, pohjaeläimistössä että kalastossa oli tunnistettavissa useita säännöstelylle herkkiä lajeja. Vesikasveista säännöstelystä näyttävät kärsivät eniten pohjalehtiset, pohjaeläimistä kaksivuotiset hyönteistoukat ja kaloista mutu ja kivisimppu. Rantavyöhykkeen kalaston, pohjaeläimistön ja vesikasvillisuuden luokitukset poikkesivat useassa säännöstelyjärvessä selvästi toisistaan. Järven yleistilaan vaikuttaa tällöin suuresti, määräytyykö tila kaikkien biologisten laatutekijöiden keskimääräisenä tilana (esim. mediaani) vai heikoimmassa tilassa olevan laatutekijän (ns. heikoimman lenkin menetelmä) mukaan.
Subject: vesistöjen säännöstely
järvet
vedenkorkeus
vaikutukset
vesistövaikutukset
kasvillisuus
vesikasvillisuus
pohjaeläimistö
kalasto
rantavyöhykkeet
ekologinen tila
luokitukset
Kainuu
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record