Vår gemensamma miljö 2020. Nylands miljöprogram

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38416

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_11sv_2007.pdf 2.012Mb PDF View/Open
Title: Vår gemensamma miljö 2020. Nylands miljöprogram
Publisher: Nylands miljöcentral
Date: 2007
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 11sv/2007
ISBN: 978-952-11-2902-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38416
Abstract: Nyland har cirka 1,5 miljoner invånare och befolkningstillväxten är fortsatt kraftig. Helsingforsmetropolen är den enda stora bebyggelsekoncentrationen i vårt land. Miljön belastas och de enhetliga naturområdena blir allt färre. Å andra sidan är naturen i området rik och mångskiftande. Regionen står inför den krävande uppgiften att samordna den mänskliga verksamheten till naturen och att reducera miljöbelastningen. Nylands miljöprogram presenterar målsättningar och åtgärder för en balanserad utveckling av regionen på naturens och människans villkor fram till 2020. I miljöprogrammets samtliga prioriteringsområden ingår åtgärder för att motverka klimatförändringen och för att ha beredskap för dess konsekvenser. Målet är att skapa en sammanhållen bebyggelse- och infrastruktur i regionen och en trygg, hälsosam och trivsam boendemiljö för invånarna. Genom samordning av trafiken och markanvändningen säkerställs en ekoeffektiv regional struktur och likvärdiga förutsättningar för invånarna att röra sig samtidigt som bilberoendet minskas. Sammanhängande grönområden och ekologiska nätverk över landskaps- och kommungränserna tryggas vid planläggningen. Nylands stadsmiljöer, kulturbiotoper samt landskapsmässigt värdefulla områden kartläggs och sköts enligt uppgjorda planer. Strävan är att stoppa ökningen av utsläppen från energiproduktionen och trafiken. Vid markanvändningen samt i närings- och marktäktsverksamheten tas hänsyn till skyddet av yt- och grundvatten. De för miljön och hälsan mest skadliga markområdena och bottensedimenten saneras. Riskerna vid transport av farliga kemikalier och olja minskas.
Subject: ympäristöohjelmat
ympäristönsuojelu
ympäristön tila
ympäristöpolitiikka
kestävä kehitys
toimintaohjelmat
Uusimaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record