Simojoen tila ja kunnostus – Simojoki-life

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38427

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY132007_s1-64.pdf 2.129Mb PDF View/Open
SY132007_s65-224.pdf 4.061Mb PDF View/Open
Simojoki_luonnontilaiseksi_jokireitiksi.pdf 1.004Mb PDF View/Open
The_River_Simojoki-Back_to_Nature.pdf 1.002Mb PDF View/Open
Suojavyohyke_Simoj_esite.pdf 612.6Kb PDF View/Open
simojoki_life_esite_suomi.pdf 749.1Kb PDF View/Open
simojoki_life_brochure_engl.pdf 729.0Kb PDF View/Open
Title: Simojoen tila ja kunnostus – Simojoki-life
Editor: Nenonen, Suvi; Liljaniemi, Petri
Publisher: Lapin ympäristökeskus
Date: 2007
Belongs to series: Suomen ympäristö 13/2007
ISBN: 978-952-11-2656-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38427
Abstract: Ihmistoiminnalla on ollut selvä vaikutus Simojoen vesistöalueen ekosysteemiin. Simojoki perattiin tukinuiton tarpeisiin 1940- ja 1950-luvuilla, paikoin hyvin voimakkain toimenpitein. Perkaukset yksipuolistivat koskien habitaattirakennetta ja vähensivät oleellisesti vesieliöstön käytössä olevien elinpaikkojen määrää ja pinta-alaa. Lohen poikastuotanto aleni ja lohisaaliit heikkenivät huomattavasti, kun suojapaikat ja kutualueet vähenivät ja elinympäristö yksipuolistui. Uittotoiminnan ohella paineita vesiympäristölle aiheuttivat metsätalouden ja turvetuotannon tarpeisiin tehdyt turvemaiden ja soiden ojitukset, jotka ovat lisänneet jokiin kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormaa ja muuttaneet valuma-alueen hydrologisia ominaisuuksia. Vuosina 2002–2007 toteutetun Simojoki-Life -hankkeen tavoitteena oli Natura 2000 -suojelualueverkostoon kuuluvan Simojoen jokiluontotyypin suotuisan suojelutason turvaaminen ekologisella kunnostuksella ja tehostamalla vesiensuojelutoimenpiteitä valuma-alueella. Keskeisenä tavoitteena on ollut myös opetus- ja virkistyskäytön sekä matkailuelinkeinon mahdollisuuksien kehittäminen. Simojoen kunnostus ja suojelu -hankkeessa toteutettiin useita osahankkeita: kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, ekologisen tilan kartoitus ja pääuoman ekologinen kunnostus. Tämä yhteenvetoraportti sisältää selvitykset haja-asutusalueen jätevesien käsittelytilanteesta Simojoen vesistöalueella, metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta, Simojoen ekologisen tilan kartoituksista ja ekologisesta kunnostuksesta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä havaittiin kehitystarpeita, mutta suurin este menetelmien uudistamiselle ovat siitä aiheutuvat kustannukset. Valtaosa selvitykseen osallistuneista talouksista oli kuitenkin kiinnostunut uudistamaan jätevesiensä käsittelyä, mikäli kustannuksia pystytään jakamaan esim. yhteishankkein ja avustuksin. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet oli tarkastelluilla kohteilla toteutettu kohtuullisen hyvin, mutta kehittämistarpeita todettiin esim. pintavalutuskenttien osalta. Simojoen ekologisen tilan kartoitus osoitti pääuoman ja sivujokien olevan pääosin hyvässä tilassa ja ihmisen toiminnan aiheuttamien haittojen olevan paikallisia. Menetelmien ja indikaattorien havaittiin kuitenkin vaativan kehittelyä, jotta ne ilmentäisivät kunnolla perkausten aiheuttamia muutoksia. Pääuoman ekologisella kunnostuksella pyrittiin ennallistamaan ja monipuolistamaan koskien rakennetta ja luomaan kutu- ja poikasalueita virtavesikalastolle. Alustavat kalastonseurantatulokset ovat olleet lupaavia, lohen luontaisen poikastuotannon on havaittu nousseen ja poikasia on havaittu laajemmalla alueella kuin aikaisemmin.
Subject: joet
vesiensuojelu
haja-asutusalueet
jätevesi
käsittely
vesistönkuormitus
metsätalous
piilevät
hydrologia
vesistöjen kunnostus
ekologinen tila
vedenlaatu
kasvillisuus
rantakasvillisuus
vesikasvillisuus
pohjaeläimistö
kalasto
Simojoki
Lappi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record