Simojoen tila ja kunnostus – Simojoki-life

Show simple item record

dc.contributor.editor Nenonen, Suvi fi
dc.contributor.editor Liljaniemi, Petri fi
dc.date.accessioned 2013-02-26T09:37:37Z
dc.date.available 2013-02-26T09:37:37Z
dc.date.issued 2007 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-2656-7 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38427
dc.description.abstract Ihmistoiminnalla on ollut selvä vaikutus Simojoen vesistöalueen ekosysteemiin. Simojoki perattiin tukinuiton tarpeisiin 1940- ja 1950-luvuilla, paikoin hyvin voimakkain toimenpitein. Perkaukset yksipuolistivat koskien habitaattirakennetta ja vähensivät oleellisesti vesieliöstön käytössä olevien elinpaikkojen määrää ja pinta-alaa. Lohen poikastuotanto aleni ja lohisaaliit heikkenivät huomattavasti, kun suojapaikat ja kutualueet vähenivät ja elinympäristö yksipuolistui. Uittotoiminnan ohella paineita vesiympäristölle aiheuttivat metsätalouden ja turvetuotannon tarpeisiin tehdyt turvemaiden ja soiden ojitukset, jotka ovat lisänneet jokiin kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormaa ja muuttaneet valuma-alueen hydrologisia ominaisuuksia. Vuosina 2002–2007 toteutetun Simojoki-Life -hankkeen tavoitteena oli Natura 2000 -suojelualueverkostoon kuuluvan Simojoen jokiluontotyypin suotuisan suojelutason turvaaminen ekologisella kunnostuksella ja tehostamalla vesiensuojelutoimenpiteitä valuma-alueella. Keskeisenä tavoitteena on ollut myös opetus- ja virkistyskäytön sekä matkailuelinkeinon mahdollisuuksien kehittäminen. Simojoen kunnostus ja suojelu -hankkeessa toteutettiin useita osahankkeita: kuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, ekologisen tilan kartoitus ja pääuoman ekologinen kunnostus. Tämä yhteenvetoraportti sisältää selvitykset haja-asutusalueen jätevesien käsittelytilanteesta Simojoen vesistöalueella, metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta, Simojoen ekologisen tilan kartoituksista ja ekologisesta kunnostuksesta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä havaittiin kehitystarpeita, mutta suurin este menetelmien uudistamiselle ovat siitä aiheutuvat kustannukset. Valtaosa selvitykseen osallistuneista talouksista oli kuitenkin kiinnostunut uudistamaan jätevesiensä käsittelyä, mikäli kustannuksia pystytään jakamaan esim. yhteishankkein ja avustuksin. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet oli tarkastelluilla kohteilla toteutettu kohtuullisen hyvin, mutta kehittämistarpeita todettiin esim. pintavalutuskenttien osalta. Simojoen ekologisen tilan kartoitus osoitti pääuoman ja sivujokien olevan pääosin hyvässä tilassa ja ihmisen toiminnan aiheuttamien haittojen olevan paikallisia. Menetelmien ja indikaattorien havaittiin kuitenkin vaativan kehittelyä, jotta ne ilmentäisivät kunnolla perkausten aiheuttamia muutoksia. Pääuoman ekologisella kunnostuksella pyrittiin ennallistamaan ja monipuolistamaan koskien rakennetta ja luomaan kutu- ja poikasalueita virtavesikalastolle. Alustavat kalastonseurantatulokset ovat olleet lupaavia, lohen luontaisen poikastuotannon on havaittu nousseen ja poikasia on havaittu laajemmalla alueella kuin aikaisemmin. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Lapin ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-2655-0 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 13/2007 fi
dc.subject joet fi
dc.subject vesiensuojelu fi
dc.subject haja-asutusalueet fi
dc.subject jätevesi fi
dc.subject käsittely fi
dc.subject vesistönkuormitus fi
dc.subject metsätalous fi
dc.subject piilevät fi
dc.subject hydrologia fi
dc.subject vesistöjen kunnostus fi
dc.subject ekologinen tila fi
dc.subject vedenlaatu fi
dc.subject kasvillisuus fi
dc.subject rantakasvillisuus fi
dc.subject vesikasvillisuus fi
dc.subject pohjaeläimistö fi
dc.subject kalasto fi
dc.subject Simojoki fi
dc.subject Lappi fi
dc.title Simojoen tila ja kunnostus – Simojoki-life fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY132007_s1-64.pdf 2.129Mb PDF View/Open
SY132007_s65-224.pdf 4.061Mb PDF View/Open
Simojoki_luonnontilaiseksi_jokireitiksi.pdf 1.004Mb PDF View/Open
The_River_Simojoki-Back_to_Nature.pdf 1.002Mb PDF View/Open
Suojavyohyke_Simoj_esite.pdf 612.6Kb PDF View/Open
simojoki_life_esite_suomi.pdf 749.1Kb PDF View/Open
simojoki_life_brochure_engl.pdf 729.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record