Forest Carbon as a Private sector Investment : Overview: Trends, Challenges and Opportunities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212000
Title: Forest Carbon as a Private sector Investment : Overview: Trends, Challenges and Opportunities
Alternative title: Metsäpäästöyksiköt yksityisen sektorin investointina : Katsaus: Suuntaukset, haasteet ja mahdollisuudet
Author: Teittinen, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212000
http://hdl.handle.net/10138/38470
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: International attempts to mitigate climate change and the growth in atmospheric concentrations of greenhouse gases have resulted in the formation of global carbon markets, including markets for forest carbon projects. Forests are critical in mitigating the effects of global climate change because they are major carbon sinks, and activities that alter forests can release or sequester carbon dioxide (CO2), the most common greenhouse gas. Various forestry activities are acceptable for carbon offsets, and the evolving forest carbon markets offer new opportunities for investors. To better understand the forest carbon market and its current situation, this thesis has gathered up-to-date information on the different market areas of forest carbon. The objective of this study was to research global forest carbon markets as a private sector investment. The aim was to discover the barriers and the prerequisites that exist for investors. Furthermore, the study aimed to discover the opportunities and challenges of forest carbon. In addition, the financial characteristics and risks of the forest carbon projects were identified. Analyzing these factors provide insight into how the forest carbon markets function, what are the market entry recommendations for a private sector investor, and what are the prospects of the forest carbon market after 2012. This study employed a qualitative research design. Empirical data was gathered through semi-structured interviews with nine forest carbon professionals, who have extensive knowledge on the evolving forest carbon market. The findings from the interviews were triangulated with secondary data available in the public domain. The secondary data consisted of research articles, publications and Internet sources. The findings reveal that forest carbon projects may offer market opportunities, such as additional revenue and serve as “green investment”, but several issues have generated concerns and controversy. The main identified barrier is the uncertainty related to the global carbon market. In addition, there are other challenges creating barriers for entry for private investor, such as current measurement and monitoring practices, which are costly and time consuming. Project implementation in developing nations creates challenges related to the land tenure and carbon credit rights, just to mention a few. In many countries the legal and operational framework is not ready. Based on the study it can be concluded that the forest carbon should only be seen as extra revenue. The investment feasibility should not be based purely on carbon revenues; the cash flow needs to be generated from other forestry activities such as timber or non-wood forest products.Kansainväliset tavoitteet lieventää ilmastonmuutosta ja ilmakehän kasvihuonekaasujen kasvua ovat johtaneet hiilimarkkinoiden muodostumiseen, sekä globaalien markkinoiden kehittymiseen metsäpäästöprojekteille. Metsät toimivat hiilivarastoina sitoen ja varastoiden hiilidioksidipäästöjä, lieventäen näin ilmastonmuutosta. Toiminta joka muuttaa metsää, vapauttaa tai vastaavasti sitoo hiilidioksidia (CO2). Metsäprojektit voivat tuottaa metsäpäästöyksiköitä luoden näin uusia mahdollisuuksia sijoittajille metsähiilimarkkinoilla. Jotta ymmärtäisimme paremmin metsähiilimarkkinoiden nykytilannetta, tutkimuksessa kerättiin ajantasaista tietoa metsäpäästömarkkinoista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia metsäpäästöyksiköitä yksityisen sektorin investointina. Pro gradu -tutkielma pyrkii keräämään ajankohtaista tietoa eri markkina-alueista ymmärtääkseen paremmin metsäpäästömarkkinoiden tämänhetkistä tilannetta. Tavoitteena oli identifioida esteet ja edellytykset, joita markkinat luovat sijoittajalle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin millaisia mahdollisuuksia ja haasteita kehittyvät markkinat luovat sijoittajalle. Tämän ohella tarkoituksena oli kartoittaa metsäpäästöprojektien taloudellisia ominaispiirteitä ja riskejä. Edellä mainittujen tekijöiden analysointi tarjoaa tietoa metsäpäästömarkkinoiden toiminnasta sekä kartoittaa vuoden 2012 jälkeisiä tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla ja tutkimukseen haastateltiin yhdeksää metsäpäästöyksiköiden asiantuntijaa. Lisäksi haastattelujen tuloksia verrattiin jo olemassa oleviin kirjallisiin aineistoihin. Sekundääridata koostui julkisesti saatavilla olevista artikkeleista, julkaisuista ja Internet-lähteistä. Havainnot osoittavat, että metsähiiliprojektit tarjoavat mahdollisuuksia investoijalle, kuten ylimääräisiä tuloja, lisäksi niiden avulla voidaan tehdä kestäviä ”vihreitä” investointeja. Suurimpana yksityissektorin markkinaesteenä on koko epävarmuus liittyen maailmanlaajuisiin hiilimarkkinoihin. Lisäksi on muita haasteita jotka estävät yksityisensektorin investoinnit, kuten nykyisten hiilen mittaus- ja seurantakäytäntöjen kalleus sekä mittauksien aikaa vievyys. Projektien toteutus kehitysmaissa luo lisähaasteita liittyen mm. maanomistukseen, metsäpäästöyksiköiden omistusoikeuksiin. Oikeudelliset ja toiminnalliset puitteet ovat puutteelliset monissa maissa. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että metsäpäästöyksiköt luovat lisätuloja. Investoinnin kannattavuuden ei tulisi perustua ainoastaan päästöyksiköistä saatuihin tuloihin, kassavirta on luotava muusta metsätalouden toiminnasta, kuten puutavarasta tai muista metsätuotteista.
Subject: carbon markets
forest carbon credits
private sector investment
barriers
financial feasibility
hiilimarkkinat
metsäpäästöyksiköt
yksityissektorin investointi
esteet
taloudellinen toteutettavuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record