Emerging Practices and Impacts of the Sustainable Financing in the Pulp and Paper Industry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212003
Title: Emerging Practices and Impacts of the Sustainable Financing in the Pulp and Paper Industry
Author: Heiskanen, Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212003
http://hdl.handle.net/10138/38488
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Abstract: The pulp and paper industry has gone through severe structural changes during the past decade. The shift from traditional production areas towards new operational environments has caused some challenges in adapting to these environments. Every organisation in the pulp and paper industry has its own strategy to meet the requirements from the market and regulators, but there are options, such as different certification schemes introduced along the past decades. Sustainable financing has become one of these options, and its utilisation has been increasing. Financing taking into account non-financial characteristics is also called sustainable financing. According to the previous research, sustainable financing may encourage the implementation of corporate commitments to enhance risk management, and improve stakeholder management. Also, these functions that go beyond purely financial objectives may generate implicitly positive results in the form of competitive advantage, brand value, stakeholder support for operations, enhanced access to capital and ultimately lower cost of capital. Sustainable financing may also answer the need for enhanced sustainability and transparency in the financial sector. However, the concept of sustainable financing and its vagueness have also been criticised. Therefore, the objective of this study is to analyse the main actors and functions inside the system, obstacles hindering the further adoption and drivers to promote the adoption, and ultimately, examine the possible impacts of sustainable financing. The methods used to conduct this study were qualitative and based on multiple data sources. First, the basic concept of sustainable financing was explored based on the literature, and secondly empirical data was collected through selected thematic interviews. The representative data is divided roughly into two categories, supply and demand. The supply represents organisations providing sustainable financing, including private and non-private actors. The demand includes private companies in the pulp and paper industry. The interviewees were asked questions about the current and expected future situation and the situation inside organisation and the concept as perceived in general. The understanding of sustainable financing still remains relatively vague. Unexpectedly, only few obstacles hindering the further adoption were identified. The actors were in general more generous in identifying drivers for further adoption. Motives were considered mostly originating from changes in the operational environment. This suggests that sustainable financing is still seen to be part of a broader context such as corporate responsibility, but it has emerging significance in the interaction with other issues such as risk mitigation, stakeholder management and strategic corporate responsibility. The study was to reveal whether sustainable financing influences investment decisions in the case of the pulp and paper industry. The impact of sustainable financing remains relatively low. However its emerging significance was not denied. This may be partly explained by the fact that it is still perceived to be a part of a larger context of CSR. On the other hand, no significant trade-offs were identified. Indisputably sustainable financing possesses a great potential and it is a good starting point for how different organisations can collaborate to achieve common goals; enhanced long-term economic viability and better practices.Sellu- ja paperiteollisuus on joutunut viime aikoina kohtaamaan useita rakenteellisia muutoksia. Perinteiset sellu- ja paperituottajat ovat pyrkineet vastaamaan uusien markkinoiden ja toimintaympäristöjen tarjoamiin haasteisiin kehittyneellä keinovalikoimalla. Kestävä rahoitus on noussut tunnettujen standardien ja sertifikaattien rinnalle vastaamaan näihin uusiin haasteisiin. Kestävä rahoitus on rahoitusta, jolle vaaditaan tuotto, mutta sen lisäksi rahoitukselle on asetettu tietyt kestävän kehityksen mukaiset kriteerit. Aiemman tutkimustiedon mukaan kestävä rahoitus saattaa kannustaa yrityksiä parantamaan riskienhallintaa ja kehittämään sidosryhmäsuhteita. Kestävä rahoitus voi pääoman tuoton lisäksi synnyttää epäsuoria positiivisia vaikutuksia kuten kilpailuetua, brändiarvoa, tehokkaampaa sidosryhmädialogia ja kontrolloidumpaa riskiprofiilia. Edellä mainitut asiat saattavat osaltaan myöhemmin edistää pääoman saatavuutta ja alempaa pääoman kustannusta. Kestävä rahoitus saattaa myös osaltaan vastata yleiseen vaatimukseen rahoitussektorin aiempaa laaja-alaisemmasta kestävyydestä ja läpinäkyvyydestä. Käsitteenä kestävä rahoitus ei kuitenkaan ole aivan yksioikoinen. Erityisesti suhteellisen tuoreen käsitteen epämääräisyys on saanut osakseen kritiikkiä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää mitä kestävä rahoitus merkitsee sellu- ja paperiteollisuudelle, mitä funktioita sillä on ja mitä toimijoita se pitää sisällään. Lisäksi työssä pyritään selvittämään käsitteen tulevaisuuden kannalta oleelliset esteet ja myötävaikuttavat tekijät. Lopuksi työssä pyritään muodostamaan käsitys siitä, minkälaisia vaikutuksia kestävällä rahoituksella on ollut sellu- ja paperiteollisuudessa. Tutkielmassa käytettiin kvalitatiivista menetelmää ja aineistona useita lähteitä. Peruskäsitys aiheesta muodostettiin kirjallisuudesta, jonka jälkeen empiirinen data on kerätty tekemällä valikoituja teemahaastatteluita. Aineisto edustaa pääpiirteittäin kahta lähestymistapaa, kysyntää ja tarjontaa. Tarjonta pitää sisällään organisaatioita, jotka tarjoavat kestävää rahoitusta, ja kysyntäpuolta edustaa sellu- ja paperiteollisuus. Haastateltavia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin laajemmista teemoista ja arvioimaan näkemyksiä nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta. Tuloksissa tunnistettiin enemmän myötävaikuttavia tekijöitä kuin haasteita. Myötävaikuttavien tekijöiden nähtiin kumpuavan pääasiallisesti yleisestä toimintaympäristön muutoksesta ja sen vuoksi aihe usein nähdään laajemmin yritysvastuun yhteydessä. Kestävän rahoituksen merkitys investointipäätöksissä on edelleen suhteellisen vähäinen, mutta sen kasvavaa merkitystä ei kiistetä. Epäsuorat positiiviset vaikutukset ovat verrattain epämääräisiä ja ne tunnistetaan lähinnä riskien ja sidosryhmien yhteydessä. Haastateltavien keskuudessa aiheeseen ei kuitenkaan liitetä negatiivisia merkityksiä, ennemminkin kestävän rahoituksen kehittyvä potentiaali tunnistetaan. Lisätutkimus tämän potentiaalin määrittämiseksi on kuitenkin suositeltavaa. Pitkän aikavälin taloudellinen kannattavuus ja kestävät toimintatavat ovat yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttamiseksi kestävä rahoitus toimii hyvänä lähtökohtana.
Subject: Pulp and Paper Industry
Sustainable Financing
Corporate Responsibility
the Equator Principles
Emerging Markets
SRI
Risk Management
Stakeholders
Competitive Advantage
kestävä rahoitus
vastuullinen sijoittaminen
yritysvastuu
kehittyvät markkinat
riskien hallinta
sidosryhmät
kilpailuetu
sellu- ja paperiteollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record