Social Media in Wood Products Marketing and Collecting of End User Driven Product Development Ideas

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212007
Julkaisun nimi: Social Media in Wood Products Marketing and Collecting of End User Driven Product Development Ideas
Toissijainen nimi: Sosiaalinen media puutuotteiden markkinoinnissa ja asiakaslähtöisten tuotekehitysideoiden keräämisessä
Tekijä: Haarasilta, Teemu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2013
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212007
http://hdl.handle.net/10138/38579
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Skogsekonomi och marknadsföring (skogsindustrins marknadsföring och ledning)
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi (metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen)
Tiivistelmä: The concept of social media includes a wide range of online, word-of-mouth forums including blogs, company sponsored discussion boards, chat rooms, consumer product or service ratings websites, and social networking sites. Social media is top of the agenda for many business executives today. Decision makers and consultants try to identify ways in which firms can make profitable use of applications such as YouTube, Facebook and Twitter. One of the main goals of an industrial company is to execute its new product development process in a way where new technological opportunities can be identified and commercialized before its competitors. In this study it was investigated how wood processing companies, log house builders and hardware stores currently exploit social media in their commercial efforts such as marketing and sales. Further it was also examined do wood processing companies, log house builders and hardware stores use social media in their new product development (NPD) process. The empirical part of the study was carried out by interviewing a small number of companies and conducting a desk research of the social media activity of a larger number of companies. Most of the companies studied were present in social media. The type and the intensity of social media presence varied depending on the type of the company. E.g. hardware stores used social media merely for marketing and sales related purposes whereas in wood processing companies the focus was on communication and PR. Besides the normal customer feedback systems there was no evidence that the companies of this study would actively use social media in collecting end user driven ideas for R&D purposes. Based on the theoretical background, framework of the study, desk research and company interviews a model for collecting feedback and product development ideas from end users is created. Furthermore some ideas for more effective usage of social media regarding the topic of the study are offered as well.Sosiaalisen median käsite pitää sisällään suuren joukon erilaisia Internetissä toimivia foorumeita kuten blogeja, yritysten sponsoroimia keskustelualustoja, chatteja, kuluttajatuotteiden ja -palveluiden arviointisivustoja, sekä sosiaalisia verkostosivuja. Sosiaalinen media on polttavimpia aiheita tämän päivän yritysmaailmassa. Päätöksentekijät ja konsultit yrittävät löytää keinoja, joilla yritykset pystyisivät hyötymään taloudellisesti YouTuben, Facebookin ja Twitterin kaltaisista sivustoista. Yksi teollisen yrityksen päätavoitteista on, että uudet teknologiset mahdollisuudet pystytään tunnistamaan, hyödyntämään tuotekehitysprosessissa ja kaupallistamaan ennen kilpailijoita. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuinka puunjalostusyritykset, hirsitalorakentajat ja rautakaupat hyödyntävät sosiaalista mediaa erilaisissa kaupallisissa toiminnoissaan kuten markkinoinnissa ja myynnissä. Lisäksi tutkittiin hyödyntävätkö edellä mainittujen alojen yritykset sosiaalista mediaa tuotekehitysprosesseissaan. Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin tekemällä yrityshaastatteluja sekä tutkimalla ja arvioimalla yritysten aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa erilaisten kaupallisten toimintojen suhteen. Suurin osa tutkituista yrityksistä toimi sosiaalisessa mediassa. Toimintatavat ja aktiivisuus vaihtelivat yrityksen ja liiketoiminnan luonteen mukaan. Esimerkiksi rautakaupat käyttivät sosiaalista mediaa lähinnä markkinointi- ja myyntitarkoituksiin kun taas puunjalostusyritykset käyttivät sitä lähinnä yritysviestintä- ja PR-tarkoituksissa. Tutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että tutkitut yritykset hyödyntäisivät erityisesti sosiaalista mediaa tuotekehitysprosesseissaan. Tutkimuksen teoriaosion ja viitekehyksen sekä empiiristen tutkimusten perusteella hahmoteltiin tuotekehitysprosessimalli, jossa sosiaalisen median mahdollisuudet on huomioitu. Lisäksi esitetään ajatuksia kuinka sosiaalista mediaa voitaisiin nykyistä tehokkaammin hyödyntää tutkimuksen aihealueen puitteissa.
Avainsanat: social media
marketing
wood products
new product development
crowdsourcing
sosiaalinen media
markkinointi
puutuotteet
uusien tuotteiden kehitys
joukkoistaminen


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
MThesis_Haarasilta2013.pdf 1.443MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot