Monikulttuurista rikosoikeutta : sama laki kaikille?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062811
Title: Monikulttuurista rikosoikeutta : sama laki kaikille?
Author: Wehka-aho, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062811
http://hdl.handle.net/10138/38586
Thesis level: master's thesis
Discipline: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Abstract: Kulttuuriset ja uskonnolliset tavat ja rituaalit voivat olla ristiriidassa kansallisen lain kanssa. Tutkielmani käsittelee kulttuurisia konflikteja rikosoikeuden kontekstissa ja erityisesti niitä tilanteita, joissa rikoksesta epäilty pyrkii kulttuurisilla perusteilla rikosvastuun välttämiseen tai rangaistuksen lieventämiseen (kulttuurinen puolustus). Selvitän minkälaisia oikeuden ja kulttuurin yhteentörmäyksiä länsimaisessa oikeuskäytännössä esiintyy ja miten kulttuuriset tekijät voidaan ottaa huomioon oikeu¬dellisessa ratkaisutoiminnassa. Keskeisin tutkimuskysymys on miten tekijän kulttuuritausta ja kulttuurinen puolustus vaikuttavat rikosvastuun arviointiin. Lainsäädäntöön ja virallislähteisiin sekä koti- ja ulkomaiseen oikeuskirjallisuuteen pohjautuvan kulttuurisen puolustuksen teoreettisen taustan käsittelyllä selvitän, miten ilmiötä voidaan systematisoida ja miten moninaisilla tavoilla rikoksesta epäillyn kulttuuritausta saa merkitystä teon rikosoikeudellisen arvion kannalta. Erityisen tarkastelun kohteena on korkeimman oikeuden muslimipojan ympärileikkausta koskeva ennakkopäätös KKO 2008:93, jossa on kyse uudesta laissa kirjoittamattomasta kulttuurisille syille pohjautuvasta vastuuvapausperusteesta. Tutkielmassa osoitan, että kulttuurista puolustusta tulee arvioida etenkin laillisuusperiaatteen ja ihmisoikeuksien valossa. Osoitan myös, että kulttuurisella puolustuksella on merkitystä Suomen vastuuvapausperusteiden tulkinnassa ottaen huomioon etenkin sen kytkennät perus- ja ihmisoikeuksiin. Päättelen, että kulttuurinen puolustus perustuu perus- ja ihmisoikeuksina suojatuille kulttuurisille oikeuksille ja uskonnonvapaudelle ja tapauksia ratkaistaessa erityisen tärkeää on perus- ja ihmisoikeuksien punninta. Kulttuurisille tekijöille rikosoikeudessa annettava merkitys on oikeudellisesti hyvin epäselvä ja kaipaa huomiota oikeustieteilijöiltä ja lainsäätäjältä. Kulttuuriset oikeudet ovat tärkeä osa perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää myös rikosoikeuden kontekstissa.Cultural and religious manners and rituals can violate national law. The topic of this Master´s thesis is the cultural conflicts that exist in the legal framework of criminal law, focusing on situations where the defendant seeks to avoid criminal liability or mitigate the punishment by way of cultural grounds (cultural defence). I will examine the types of cultural clashes that exist between national law and cultural norms prevalent in the western world and how these cultural factors can be evaluated in judicial practice. The main research question is how a defendant´s cultural background and the cultural defence affect the criminal liability in the types of cases at issue. I will examine the theoretical background of the cultural defence based on national law, other official documents and domestic and foreign literature and study how the phenomenon can be systematized and in what various ways the cultural background of the defendant is relevant in the imposition of criminal responsibility. I will further examine a precedent of the Supreme Court of Finland case KKO 2008:93 that concerned the circumcision of a Muslim boy and in where the court applied a new defence based on cultural reasons without the legal basis of the written law. In this Master´s thesis I will demonstrate that the cultural defence should be assessed particularly in light of the Rule of Law -principle and human rights. I will also show that the cultural defence is relevant in the application of Finnish criminal defences, especially considering its connections to the civil and human rights. I conclude that the cultural defence derives from the cultural and religious rights which are protected as civil and human rights. When adjudicating the cases it is important to evaluate the relative weights of those rights. The meaning of cultural factors given in criminal law is very unclear legally and demands attention of the legal scholars and the legislator. Cultural rights are an important part of the system of civil and human rights also in the context of criminal law.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU FINAL.pdf 1.086Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record