Vendor due diligence vastuun jakautumisen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Meriläinen, Kristiina
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508062826
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38654
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut hahmottaa vastuun määräytymistä yrityskaupassa, jossa on suoritettu due diligence myyjän toimesta, eli niin sanottu vendor due diligence. Erityisesti työssä on tarkasteltu seuraavia kysymyksiä: miten vendor due diligence eroaa perinteisestä due diligencestä, miten vastuu määräytyy lain ja yleisten oikeudellisten periaatteiden valossa, missä menevät kunkin osapuolen selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksien rajat, sekä kuinka todennäköisiä ovat mahdolliset vastuukysymyksiin liittyvät riitatilanteet vendor due diligencen yhteydessä. Vastuuasetelmia on tarkasteltu erityisesti yhtiöoikeudelliselta sekä sopimusoikeudelliselta kannalta. Oikeusvertailevasta näkökulmasta vertailumaiksi on valittu Ruotsi ja Yhdysvallat. Vastuuasetelma on haastava, koska sopimukset ja oikeussuhteet ovat kaiken kaikkiaan viime vuosina monimutkaistuneet, oikeuskäytäntöä on vähän ja mahdollisia vastuukysymyksiin liittyviä osapuolia on useita. Myyjäyrityksen johdon vastuun rakentumista on hahmotettu erityisesti päämies-agenttiteorian, johdon fidusiaaristen velvollisuuksien sekä liiketoimintapäätösperiaatteen (Business judgment rule) kautta. Vastuusta vapautuakseen johdon on pystyttävä näyttämään, että se on toiminut huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti. Myyjän ja ostajan välinen vastuu määräytyy ensisijaisesti sen mukaan, mitä on sovittu. Tärkeimpinä sopimusoikeudellisina periaatteina esiin nousivat sopimusvapaus, kohtuus, luottamuksensuoja ja lojaliteetti. Vastuunrajoitusten ja muiden sopimusehtojen merkitys korostuu, kun kyseessä on monimutkainen sopimuskokonaisuus. Mikäli toisin ei ole sovittu, vastuu yrityskaupassa määräytyy kauppalain säännösten mukaisesti. Asiantuntijan vastuun määrittämisessä taas huolellisuuden ja tiedonantovelvollisuuksien merkitys on suuri. Erilaiset asiantuntijapalvelun erityispiirteistä johtuvat velvollisuudet, kuten asiantuntijan pedagoginen velvollisuus, sekä ammatilliset erityisvelvollisuudet, kuten asianajajan korostunut lojaalisuusvelvollisuus, vaikuttavat suoraan vastuun määräytymiseen. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty sopimusoikeuden niin sanotun harmaan alueen laajentuneen. Kolmanteen kohdistuvan vastuun oikeudellinen tila on verrattain epäselvä ja muutoksessa. Myös asiantuntijapalvelun tarjoajan vastuu on laajentunut. Näiden seikkojen voisi olettaa kasvattavan ristiriitojen mahdollisuutta. Tutkimuksen yhteydessä suoritettujen haastattelujen mukaan riitatilanteet vendor due diligence -tarkastukseen liittyen ovat kuitenkin erittäin harvinaisia ja niitä pyritään välttämään niin pitkälle kuin mahdollista. Luottamus ja kestävät sopimussuhteet koetaan tärkeinä ja niiden vuoksi ollaan valmiita joustamaan erimielisyystilanteissa. Tiedonsaannin sekä tarkan ja täsmällisen sopimisen merkitys on korostunut. Näin ennakoiden voidaan minimoida mahdolliset riitatilanteet ja hallita monimutkaisetkin oikeudelliset suhteet. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Vendor due diligence vastuun jakautumisen näkökulmasta fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Commercial law en
dc.subject.discipline Kauppaoikeus fi
dc.subject.discipline Handelsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508062826

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu2012_Kristiina Merilinen.pdf 717.4Kb PDF View/Open
Gradu2012_Kristiina Meriläinen.pdf 717.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record