Kokos

 

Recent Submissions

 • Teatterikorkeakoulu / Teaterhögskolan / Theatre Academy Helsinki; Kauppila, Heli; Lehikoinen, Kai (2020)
  Yliopisto-opetus taidealoilla elää ja kehittyy suhteessa yhteiskuntaan. Samalla kun maailma on muuttunut aikaisempaa epävarmemmaksi, taiteen kentästä on tullut entistä monimuotoisempi ja taiteilijuutta koskevat näkemykset ovat moninaistuneet. Tässä kirjassa taidealojen yliopisto-opettajat tarkastelevat opettajuuttaan ja sen kehittämistä. Kyse on taidealojen yliopistopedagogiikasta, joka on yliopistokontekstissa tapahtuvaa taiteessa oppimista sanan laajassa merkityksessä. Pohdinta pyrkii dialogiin yhteiskunnan ajankohtaisten tapahtumien, ilmiöiden ja tarpeiden kanssa. Toiminnasta sanoiksi tarjoaa taidealojen yliopisto-opettajan työn kriittisen pohdinnan lähtökohdiksi kollegiaalisia puheenvuoroja monialaisuudesta, opetuksen reflektoinnista, taidealojen historiasuhteesta, osallisuudesta ja uusmaterialismista. Kirja herättelee myös ajatuksia Taideyliopiston merkityksellisyydestä ja roolista yhteiskunnassa tulevaisuuden ja yhteisen hyvän rakentajana.
 • Lehikoinen, Kai; Vanhanen, Elise (2017)
 • Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Anttila, Eeva; Houni, Pia; Karttunen, Sari; Väkevä, Lauri; Furu, Patrick; Heimonen, Marja; Jansson, Satu-Mari; Juntunen, Marja-Leena; Kantonen, Lea; Laes, Tuulikki; Laitinen, Liisa; Laukkanen, Anu; Pässilä, Anne (2016)
  Tämä raportti käsittelee Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality (ArtsEqual) -tutkimushankkeen taustaa ja perusteita erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta. Miksi ArtsEqual-hanketta tarvitaan Suomessa? Mitä perusteita on esitetty kansainvälisissä poliittisissa ja hallinnollisissa toimenpidesuosituksissa ja tutkimuskirjallisuudessa? Hankkeessa kysymme: Voisiko taiteen ymmärtää laajemmin julkisena palveluna, jossa tasa-arvo on lähtökohtana? Mitkä mekanismit luovat epätasa-arvoa taiteen ja taidekasvatuksen palveluissa? Millaisia taiteen ja taidekasvatuksen palveluja suomalaisen yhteiskunnan tulisi kehittää tasa-arvon, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi?
 • Lehikoinen, Kai; Pässilä, Anne; Martin, Mari; Pulkki, Maiju (2016)
 • Jansson, Satu-Mari (2014)
  Tässä kirjallisuuskatsauksessa käydään tiivistetysti läpi taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksen tulokulmia, teorioita, metodologioita ja kritiikkiä sekä taiteen tulevaisuuden tutkimukseen liittyviä näkökulmia. Kirjallisuuskatsauksessa pyritään luokittelemaan vaikuttavuustutkimuksia ja kuvaamaan, mitä on tutkittu ja miten tutkimusta on rajattu, millaisilla menetelmillä vaikutuksia on analysoitu, ja arvioitu ja mitä indikaattoreita on käytetty, millaisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Lisäksi siinä pyritään esittämään arvio tulosten luotettavuudesta ja tiedon yleistettävyydestä.
 • Heinsius, Joost; Lehikoinen, Kai (2013)
 • Koivisto, Nelli; Lehikoinen, Kai; Pasanen-Willberg, Riitta; Ruusuvirta, Minna; Saukkonen, Pasi; Tolvanen, Pirita; Veikkolainen, Arsi (2010)