The effect of waiting time on health outcomes and costs of total joint replacement in hip and knee patients

Show simple item record

dc.contributor.author Tuominen, U
dc.coverage.spatial Helsinki
dc.date.accessioned 2013-04-12T06:26:08Z
dc.date.available 2013-04-12T06:26:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-951-669-911-3 (print)
dc.identifier.isbn 978-951-669-912-0 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38706
dc.description 73 s. fi
dc.description.abstract Nivelrikko on yksi yleisimmistä liikuntakyvyttömyyttä ja kipua aiheuttavista tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Tekonivelkirurgiaan liittyvät pitkät jonotusajat ovat olleet länsimaissa vuosikymmenien ajan huolen aiheena. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää jonotusajan pituuden vaikutusta polven ja lonkan primaariin tekonivelleikkaukseen liittyviin terveysvaikutuksiin sekä kustannuksiin ennen leikkausta ja sen jälkeen. Tekonivelleikkausjonoon asetetut polvi- ja lonkkapotilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään: lyhyen jonotusajan ryhmään ja normaalin sairaalakäytännön mukaisesti jonottavaan ryhmään. Terveysvaikutuksia mitattiin 15D-, Harris Hip Score -, Knee Score - ja VAS-mittareilla. Tietoja kerättiin lääkkeiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista. Vaikuttavuutta arvioitiin kustannusutiliteettianalyysilla. Mittaukset tehtiin jonoon asettamisajankohtana, sairaalaan saapumisajankohtana sekä kolmen ja kahdentoista kuukauden kuluttua leikkauksesta. Tulokset perustuvat satunnaistetun aineiston hoitoaikeen mukaiseen analyysiin, ja tulokset on testattu herkkyysanalyyseilla. Jonotusajan pituudella ei ollut satunnaistettujen vertailuryhmien välillä merkittävää vaikutusta elämänlaatuun, kipuun eikä liikuntakykyyn. Leikkauksen jälkeiset vaikuttavuusarvot olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin arvot sairaalaan saavuttaessa. Kustannusvaikuttavuusanalyysin mukaan nopean leikkausryhmän lonkkapotilaat saavuttivat enemmän laatupainotettuja lisäelinvuosia pienemmillä kustannuksilla kuin normaalin käytännön mukaan jonottaneet potilaat. Polvipotilailla tilanne oli päinvastainen. Tutkimuksen seuranta-aikana tapahtuneen kadon vuoksi analyysin tuloksiin liittyy jonkin verran epävarmuutta, joten yleistettävää johtopäätöstä jonotusajan vaikutuksesta tekonivelleikkausten kustannusutiliteettiin ei voida varmistaa. fi
dc.language.iso Englanti fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Studies in social security and health 126 fi
dc.subject lonkan tekonivelleikkaus
dc.subject polven tekonivelleikkaus
dc.subject nivelrikko
dc.subject tekonivelleikkaukset
dc.subject jonotusaika
dc.subject terveyteen liittyvä elämänlaatu
dc.subject terveysvaikutukset
dc.subject kustannukset
dc.subject kustannusutiliteettianalyysi
dc.title The effect of waiting time on health outcomes and costs of total joint replacement in hip and knee patients en
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 15,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia126.pdf 1.380Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record