Happamuuden aiheuttamat vesistöhaitat ja niiden torjuntakeinot Sanginjoella

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38717

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_37_2012.pdf 9.192Mb PDF View/Open
Title: Happamuuden aiheuttamat vesistöhaitat ja niiden torjuntakeinot Sanginjoella
Author: Tertsunen, Jermi; Martinmäki, Kati; Heikkinen, Kaisa; Marttila, Hannu; Saukkoriipi, Jaakko; Tammela, Simo; Saarinen, Tuomas; Tolkkinen, Mikko; Hyvärinen, Marja; Ihme, Raimo; Yrjänä, Timo; Klöve, Björn
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2012
Belongs to series: Suomen ympäristö 37/2012
ISBN: 978-952-11-4109-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38717
Abstract: Sanginjoki, Oulujoen alin sivujoki, on Oulun seudun tärkeimpiä virkistysalueita ja Merikosken kalatietä lähin potentiaalinen vaelluskalojen nousualue. Joen ajoittainen happamuus kuitenkin heikentää Sanginjoen virkistyskäytöllistä ja ekologista arvoa. Kaupunki ja vesi – Sanginjoen virkistyskäyttöarvon parantaminen ja ekologinen kunnostus (2008-2011) -hankkeessa selvitettiin Sanginjoen happamuuden alkuperää, seurattiin laajasti eri alueilta jokeen laskevien valumavesien pH:n muutoksia sekä testattiin menetelmiä happamien huuhtoumien ennaltaehkäisyyn ja neutralointiin. Tulosten perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelma happamuuden ehkäisemiseksi sekä happamuuden aiheuttamien haittojen lieventämiseksi. Julkaisussa on myös esitetty tietoa Sanginjoen ja sen valuma-alueen ominaisuuksista, joen ekologisesta tilasta, vedenlaadun kehityksestä sekä happamuuden ehkäisemiseen soveltuvista menetelmistä. Tulosten perusteella Sanginjoen veden happamuus usein voimistuu virtaamien kasvaessa. Etenkin kesä- ja syyssateiden yhteydessä havaittiin alhaisia pH-lukemia, joihin vaikuttivat maaperä, kasvillisuus ja maankäyttö. Hapan huuhtouma on pääosin peräisin turvepitoisten maiden orgaanisesta huuhtoumasta, mutta paikallisesti vedenlaatuun voivat vaikuttaa alueella esiintyvät happamat sulfaattimaat ja mustaliuskealueet. Sanginjoen vesi on ollut myös luontaisesti hapanta lähinnä suo- ja turvemaiden happamien valumavesien johdosta, mutta happamuus on todennäköisesti lisääntynyt ihmistoiminnan vaikutuksesta. Sanginjoen valuma-alueella testattujen vesiensuojelu- ja kunnostusmenetelmien vaikutukset happamien valumavesien neutraloinnissa vaihtelivat, mutta osa menetelmistä osoittautui käyttökelpoiseksi ja niitä voidaan suositella käytettävän jatkossa niin Sanginjoella kuin vastaavilla happamuudesta kärsivillä kohteilla. Menetelmien kehittämistä ja erityisesti vaikutusten seurantaa tulee kuitenkin edelleen jatkaa. Hankkeessa testatut menetelmät ovat keinoja ihmistoiminnasta aiheutuvan happamuuden lisääntymisen torjunnassa. Parhaiten Sanginjoen ja muiden happamuudesta kärsivien vesistöjen hapanta kuormitusta ehkäistään huomioimalla maankäytössä happamuuden kannalta kriittisten turve- ja sulfidipitoisten alueiden ominaisuudet ja sijoittuminen jo ennen maankäytön toimenpiteitä ja kuormituksen syntymistä.
Subject: joet
vesistöt
turvemaat
ojitus
happamoituminen
happamuus
vesistövaikutukset
vesistöjen kunnostus
kalkitus
vesiensuojelu
valuma-alueet
Sanginjoki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record