Maatalouden ympäristötuen sopimusalueiden laatu ja hoidon toteutuminen: Perinnebiotooppien hoidon ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38723

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_3_2006.pdf 3.151Mb PDF View/Open
Title: Maatalouden ympäristötuen sopimusalueiden laatu ja hoidon toteutuminen: Perinnebiotooppien hoidon ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuet
Author: Schulman, Anna; Heliölä, Janne; Pykälä, Juha
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 3/2006
ISBN: 952-11-2188-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38723
Abstract: Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantatutkimuksen (MYTVAS 2) osana toteutettiin kesällä 2004 maastoselvitysperinnebiotooppien hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuista. Tavoitteena oli arvioida tukialueiden luontoarvoa sekä tehtyjen hoitotoimien oikeellisuutta ja vaikuttavuutta. Selvitys tehtiin Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusten alueilla. Maastokäynti tehtiin 168 perinnebiotooppien hoidon sekä 91 luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistukikohteelle. Kohteilta arvioitiin joukko niiden luontoarvoa sekä hoidon tasoa kuvaavia laadullisia muuttujia. Perinnebiotooppien hoidon erityistukikohteet olivat pääosin luontoarvoiltaan merkittäviä tai kunnostettavissa ja tehdyt hoitotoimet oikeansuuntaisia. Puuston raivaukset olivat silti suurella osalla kohteista puutteellisia ja laidunnus usein riittämätöntä. Rehevöityminen oli ongelma monella kohteella. Moneen tukisopimukseen sisältyi vähäarvoisia, peltomaisia laidunosia ja tavallisia talousmetsiä. Ketojen ja tuoreiden niittyjen määrät osoittautuivat selvästi tilastoitua pienemmiksi. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuen kohteista valtaosa osoittautui perinnebiotooppien kaltaisiksi. Muunlaisista tukikohteista monet arvioitiin luontoarvoiltaan vaatimattomiksi ja kehittämiskelpoisuudeltaan heikoiksi. Etenkin reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet olivat usein heikkolaatuisia. Niillä hoito oli lähinnä puuston raivausta, jota oli yleensä tehty vain pienellä osalla tukialasta. Tehdyt raivaukset olivat silti pääsääntöisesti oikeanlaisia. Tulosten perusteella perinnebiotooppien hoidon erityistuki toimii kohtalaisen hyvin monimuotoisuuden edistämisessä. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuen toteutuksessa oli suuria puutteita, minkä vuoksi sekä viljelijöille että viranomaisille tarvitaan tarkempaa ohjeistusta.
Subject: maatalous
maanviljely
ympäristötuki
tukimuodot
luonnon monimuotoisuus
perinnebiotooppi
perinnemaisema
ympäristönhoito
maisemanhoito


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record