Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö tierakentamisessa. Lainsäädännöllisiä kehitysnäkymiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38740

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_41_2006.pdf 5.760Mb PDF View/Open
Title: Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö tierakentamisessa. Lainsäädännöllisiä kehitysnäkymiä
Author: Ojanen, Pekka; Kilpeläinen, Jarmo; Reinikainen, Satu-Pia
Publisher: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 41/2006
ISBN: 952-11-2387-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38740
Abstract: Tämä tutkimusraportti tehtiin osana Interreg-ohjelmaan kuuluvaa ECOINFO II -lähialueyhteistyöhanketta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lainsäädännöllisiä edellytyksiä edistää metsäteollisuuden ja energiantuotannon sivutuotteiden hyödyntämistä tierakentamisessa. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti ajankohtaiset asiaan liittyvät muutokset kansallisessa ja Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä. Raportin alussa luodaan katsaus Euroopan unionin ja kansallisen tason ohjelmiin ja strategioihin sekä tämänhetkisen lainsäädännön säädöksiin, joilla ohjataan teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä maarakentamisessa. Lisäksi arvioidaan lainsäädännön kehittämistarpeita ja meneillään olevia kehityshankkeita. Tällä hetkellä merkittävin muutos on vuoden 2006 keväällä voimaan astuva valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Uudet EU-tason strategiat ja jätepuitedirektiivin uudistaminen vaikuttavat lähivuosina myös kansallisen lainsäädäntöön. Uudessa asetuksessa säädetään tietyille sivutuotelajeille sovellettavan ympäristölupamenettelyn korvaavan ilmoitusmenettelyn ehdoista. Asetuksessa määritetään muiden muassa sivutuotteiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien raja-arvot sekä laadunhallinnalle asetettavat vaatimukset. Jatkossa asetuksen piiriin voidaan mahdollisesti ottaa uusia jätejakeita ja käyttökohteita.
Subject: metsäteollisuus
energiantuotanto
jätteet
teollisuusjätteet
sivutuotteet
hyötykäyttö
maarakennus
tienrakennus
lainsäädäntö
jätehuoltolaisäädäntö
ympäristöpolitiikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record