Yhteistyöllä voimaa vesiensuojeluun! Siuruanjoki kuntoon -yhteishankkeen (2000-2006) loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38762

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_54_2006.pdf 1.800Mb PDF View/Open
Title: Yhteistyöllä voimaa vesiensuojeluun! Siuruanjoki kuntoon -yhteishankkeen (2000-2006) loppuraportti
Author: Peltola, Tanja; Heikkinen, Marja-Leena; Rahkila, Riina
Publisher: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 54/2006
ISBN: 952-11-2487-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38762
Abstract: Siuruanjoki kuntoon -yhteishanke oli pilottihanke, jossa pyrittiin soveltamaan suuren valuma-alueen hajakuormituksen vähentämiskeinoja kolmen kunnan alueella, jotka sijaitsevat Lapin ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeen aikana luotua toimintamallia voidaan soveltaa myös muualla. Hankkeen tavoitteena oli Siuruanjoen veden laadun sekä vesistön tilan parantaminen siten, että se soveltuu entistä paremmin virkistyskäyttöön, kalastukseen ja matkailuun. Hankkeen toimenpiteet jakautuivat ulkoisen hajakuormituksen vähentämiseen, vesistönosien kunnostamiseen ja rantojen hoitoon. Ulkoista kuormitusta pienennettiin turvetuotannon ja  maa- ja metsätalouden ympäristöhaittoja vähentämällä sekä haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyratkaisuja parantamalla. Lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä alueen asukkaiden ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta. Hankkeessa laadittiin muun muassa kokonaisvaltaisia metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmia, kokeiltiin uusia turvetuotannon valumavesienkäsittelymenetelmiä, laadittiin kiinteistökohtaisia suunnitelmia jätevesien käsittelyn tehostamiseksi sekä toteutettiin maatiloille ravinnetasetarkasteluja ja ympäristökatselmuksia. Pudasjärven Saunajärveä kunnostettiin tehokalastamalla. Hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan alueella vuosina 2000–2006 tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Toteuttamisesta vastasi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 630 705 euroa.
Subject: joet
järvet
vesiensuojelu
vesistöjen kunnostus
maatalous
metsätalous
turvetuotanto
vesistönkuormitus
hajakuormitus
haja-asutus
jätevesi
käsittely
virkistyskäyttö
Siuruanjoki
Saunajärvi
Siuruanjoen vesistö
Pohjois-Pohjanmaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record