Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015: Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38785

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_55_2006.pdf 4.487Mb PDF View/Open
Title: Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015: Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista
Other contributor: Nyroos, Hannele
Partanen-Hertell, Marjut
Silvo, Kimmo
Kleemola, Pauli
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 55/2006
ISBN: 952-11-2495-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38785
Abstract: Vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 tehtävän valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjaksi laadittiin taustaselvitys. Laaja joukko ympäristöhallinnon asiantuntijoita tarkasteli toimenpidevaihtoehtoja vesien tilan parantamiseksi rehevöitymisen, haitallisten aineiden, vesien kunnostuksen, vesirakentamisen ja säännöstelyn, pohjavesien sekä vesiluonnon osalta. Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin etenkin vesien tilan ja kuormituksen kannalta, mutta myös sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto eri osa-alueiden tarkastelujen tuloksista esitetään käsillä olevassa julkaisussa. Yhteenveto tuloksista on laadittu taustaselvityksen osa-aluekohtaisten raporttien pohjalta. Lähtötietoina pinta- ja pohjavesiin kohdistuvista paineista ja vesien tilan muutoksista käytettiin arviointia vuoteen 2005 ulottuvan vesiensuojelun tavoiteohjelman toteutumisesta sekä muita tuoreita tietolähteitä, jotka ovat olleet ympäristöhallinnon saatavilla. Keskeisiksi pinta- ja pohjavesien tilaan vaikuttaviksi paineiksi, joiden haittojen vähentämiseen on jaksolla 2006-2015 panostettava selvästi aiempaa enemmän, tunnistettiin kokonaistarkastelun perusteella: - maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus pintavesiin; - öljy- ja kemikaalikuljetusten lisääntymisestä vesien tilalle aiheutuvat riskit - rantavyöhykkeen ja pienvesien muuttamisesta aiheutuvat paineet vesiluonnolle; - pilaantuneiden sedimenttien aiheuttama kuormitus; - pohjavesialueille asutuksesta, elinkeinotoiminnasta, liikenteestä ja maa-ainesten otosta aiheutuvat riskit kasvukeskusten ympäristössä - haitallisten aineiden vaikutukset, etenkin niiden yhteisvaikutukset ja riskit.
Subject: vesistöt
vesiensuojelu
vedenlaatu
vesistönkuormitus
vesienhoito
ympäristön tila
tavoitteet
ohjelmat
tavoiteohjelmat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record