Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38819

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_2010_Rehevoi ... ven_kunnostus_ja_hoito.pdf 6.464Mb PDF View/Open
Title: Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito
Author: Sarvilinna, Auri; Sammalkorpi, Ilkka
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2010
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas
ISBN: 978-952-11-3723-5
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38819
Abstract: Suomalainen järviluonto on monimuotoisuudessaan ainutlaatuista. Järvet ovat keskeinen osa suomalaista maisemaa ja identiteettiä. Vaikka järviin kohdistuva jätevesikuormitus on viime vuosikymmeninä tuntuvasti vähentynyt, on maassamme edelleen noin 1500 kunnostuksen tarpeessa olevaa järveä. Rehevöityminen heikentää järven vedenlaatua ja ekologista tilaa, sekä haittaa järven virkistyskäyttöä.Monien rehevien järvien kunnostustarve on tunnistettu vuonna 2009 hyväksytyissä alueellisissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Suuri osa kunnostuksen tarpeessa olevista kohteista on kuitenkin pieniä ja niiden merkitys on luonteeltaan paikallinen. Järvien kunnostus edellyttääkin ensisijaisesti alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen aktiivista osallistumista ja yhteistyötä.Rehevöityneen järven tilaa voidaan parantaa kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden avulla. Kunnostuksessa käytettävät menetelmät valitaan järven ongelmien ja kunnostukselle asetettujen tavoitteiden perusteella. Jos valuma-alueelta tuleva kuormitus on liian suurta, sen vähentäminen on kunnostuksen kannalta keskeistä. Eniten käytettyjä järvessä tehtäviä toimenpiteitä ovat ravintoketjukunnostus (hoitokalastus) ja hapetus sekä vesikasvien poisto, rantojen ruoppaus ja vedenpinnan nosto. Kunnostus on usein vesilain ja ympäristönsuojelulain perusteella luvanvaraista toimintaa. Myös luonnonsuojelulainsäädännön velvoitteet lajien ja elinympäristöjen turvaamisesta tulee ottaa huomioon, jotta kunnostuksella ei aiheuteta haittaa järviluonnon monimuotoisuudelle.Opas tarjoaa monipuolisen tietopaketin rehevöityneen järven kunnostuksesta ja hoidosta järvien tilasta kiinnostuneille kansalaisille, kansalaisjärjestöille ja päättäjille.
Subject: järvet
vesistöt
rehevöityminen
vesistöjen kunnostus
suunnittelu
menetelmät
vesienhoito
vesiensuojelu
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record