Jälleenrakennuskauden tyyppitaloalue : Paikan merkitykset ja täydennysrakentaminen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8693-9
Titel: Jälleenrakennuskauden tyyppitaloalue : Paikan merkitykset ja täydennysrakentaminen
Författare: Heininen-Blomstedt, Kirsi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2013-05-08
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8693-9
http://hdl.handle.net/10138/38875
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: The study examines the subjective meanings and cultural significance of the reconstruction period type house areas of the 1940s and 50s. I approach the topic within the phenomenological-hermeneutic tradition as lived space and as a planning issue. From the planning perspective the goal is to discern the important features to safeguard in order to maintain the historical narrative, the atmosphere and the appeal of a particular place. I attempt to form an understanding of the inhabitants images of place and a portrait of a changing place with the help of interviews, and to elucidate the planning ideas and the atmosphere of the place with photographs and graphic analyses. By examining the history of ideas pertaining to the suburban single-family house, the study also connects to the discussion on housing preferences. In the historiography of Finnish architecture attitudes towards reconstruction period areas have been critical for a long time. However, many of the areas attest to planning objectives, which introduced new ideas for creating unity and variation, intimate streetscapes and practical gardens. The reconstruction areas are local suburban adaptations of Garden City ideas. Post-war shortage of materials, wooden type houses and mature greenery, the continuous green of front gardens, life spreading to the yards, and the general modesty of the genius loci are characteristic features of the type house areas. In the Finnish story of urbanisation they represent a period of cultural transition and a significant, enriching milieu type in the housing stock. The suburban context as well as the housing question are both integral in the architectural interpretation of the post-war type houses. The architectural idiom of reconstruction houses centres around one chimney, and continues the development of an older plan type and the classicist cottage style type drawings of the 1920s. Notwithstanding their modernising goals and international references, the post-war type houses can be seen as part of the Nordic tradition and a regionalist phenomenon, and as variations of a theme, rather than in the framework of Functionalism or as a unified entity. As objects of planning these areas are local phenomena. To investigate the possibilities of infill building means to compare various inside and outside perspectives. The study argues that these areas should be seen in terms of milieu preservation and the quality of the human habitat. Mature neighbourhoods are valuable in the densifying city. Living close to nature means, essentially, that a direct, embodied experience makes possible an active participation in one s environment.Tutkimus käsittelee jälleenrakennuskauden tyyppitaloalueiden kulttuurisia ja subjektiivisia merkityksiä ja täydennysrakentamista. Lähestyn aihetta fenomenologis-hermeneuttisesti elettynä tilana ja suunnittelupoliittisena asiana. Suunnittelun näkökulmasta tehtävä on selvittää mitä piirteitä paikan luonteen, vetovoiman ja historiallisen kertovuuden säilymiseksi on tärkeää vaalia täydennysrakentamisessa. Kuvaan tutkimusalueella tehtyjen haastattelujen avulla asukkaiden paikkakokemusta ja -mielikuvia ja muuttuvaa paikkaa, ja havainnollistan valokuvin ja analyysein alueen suunnitteluideoita ja tunnelmaa. Tutkimusalueella miljöön viihtyisyys on vähitellen muodostunutta kasvillisuuden ja ihmistyön jäljen yhteisvaikutusta. Tutkimus käsittelee myös esikaupunkimaisen pientaloasumisen aatehistoriallista taustaa ja liittyy asumispreferenssikeskusteluun. Arkkitehtuurin historiankirjoituksessa tyyppitaloalueisiin on asennoiduttu pitkään kriittisesti. Alueilla on kuitenkin otettu käyttöön uusia keinoja luoda yhtenäisyyttä ja vaihtelua, intiimiä katutilaa ja käytännöllisiä kotipuutarhoja. Jälleenrakennuskauden alueet ovat puutarhakaupunkiaatteen suomalaisia esikaupunki-ilmentymiä, joita luonnehtii vaatimattomuus, pula-ajan tyyppitalot ja kypsä kasvillisuus, etupihojen yhtenäinen vehreys ja pihoille levittäytyvä elämä. Suomen kaupunkikehityksessä sodanjälkeiset pientaloalueet edustavat kulttuurista siirtymäkautta ja merkittävää asumisen valikoimaa rikastavaa miljöötyyppiä. Tulkitsen sodanjälkeisiä tyyppitaloja esikaupunkiyhteydessään ja asuntokysymyksen taustaa vasten. Keskeishormiset rintamamiestalot ovat 1920-luvun klassistisen mökkityylin tyyppipiirustusten jatkokehittelyä. Modernisoivista tavoitteista ja kansainvälisistä liittymäkohdista huolimatta tyyppitaloja on perusteltua tarkastella pohjoismaiseen perinteeseen liittyvänä regionalistisena ilmiönä ja muunnelmina teemasta pikemmin kuin funktionalismin kehyksessä ja yhtenäisenä entiteettinä. Suunnittelun kohteina jälleenrakennuskauden miljööt ovat paikallisia. Alueiden täydentämisen mahdollisuuksien tutkimus merkitsee erilaisten asukas- ja asiantuntijanäkökulmien vertailua. Tutkimus perustelee miksi rintamamiesalueita tulisi katsoa kaupunkisuunnittelussa myös sisältä päin , asumisympäristön laadun ja miljöönsuojelun kysymyksenä. Tiivistyvässä kaupungissa kypsät asuinalueet ovat keitaita kaupunkilaisille. Tutkimuksessa esitän asumisen luonnonläheisyyden merkitysten liittyvän olennaisesti siihen että välittömän kehollisen kokemuksen liikkumisen, tekemisen ja aistimisen kautta ihminen voi olla aktiivinen toimija ja aktiivisessa suhteessa ympäristöönsä.
Subject: taidehistoria
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
heininen-blomstedt_vaitoskirja.pdf 10.45Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post