Exploring the drivers of responsible investment in European pension funds

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8793-6
Title: Exploring the drivers of responsible investment in European pension funds
Author: Sievänen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Gentin yliopisto, Belgia
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-05-22
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8793-6
http://hdl.handle.net/10138/38942
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Responsible investment has seen strong global growth, of which significant institutional investors, such as pension funds, are the main drivers. However, a considerable gap exists with respect to what drives responsible investment. This thesis aims to narrow this gap and focuses on the following research question: "Which drivers explain the responsible investment of European pension funds?" Responsible investment refers to the consideration of environmental, social and corporate governance factors in investment decision-making. Pension funds are organisations which ensure pension payments for retirees, and form one group of institutional investors. Pension funds receive assets from employees, mainly in the form of statutory pension payments, and manage these assets profitably to ensure necessary pension payments. To answer the research question, the researcher held ten face-to-face interviews with ten key financial decision makers of pension funds in Belgium and Finland, and conducted a survey of more than 250 pension funds in 15 European countries. Five articles and an introductory article, which provides a theoretical framework, constitute the thesis. The theoretical framework and the results of the five articles indicate that pension fund-level drivers also are important when explaining responsible investment in the context of pension funds. This level, impacted by macro-level drivers (culture, institutions, organisations, economics and finance), comprises the characteristics of pension funds and their key financial decision makers. Although micro-level drivers such as heuristics, beliefs, values, attitudes and motives are essential to explaining responsible investment in the context of pension funds, key financial decision makers may be unaware of their influence. More specifically, Article 1 showed on a macro level that, in particular economic openness, the size of the pension industry, as well as cultural values of masculinity (femininity) and uncertainty avoidance, can be associated with differences in responsible investment. Article 2 pointed out that during the financial crisis (Economics and Finance), the attitudes of key financial decision makers of pension funds were not a negative driver of responsible investment. Article 3 found that practical struggle is a negative driver for responsible investment by pension funds and that heuristics, such as the use of readily available information, may impact the way the key financial decision makers of pension funds think about responsible investment. Article 4 confirmed the findings of Article 3 with regard to practical struggle and demonstrated that the pension fund level (i.e. responsible investment practices) can impact the macro level. Article 5 found that several pension fund characteristics drive responsible investment: legal origin (in particular Scandinavian and English origins), pension fund ownership type (in particular public pension funds) and size-related variables (e.g. portfolio size; in particular the smallest and the largest pension funds). The article also showed that the pension fund level matters when examining the drivers of responsible investment by pension funds. To conclude, responsible investment by pension funds responds to drivers that are embedded in the environment in which the pension funds function, the characteristics of the pension funds as well as the ways in which their key financial decision makers think. In general, the contribution to sustainable development is that pension funds - including those with no responsible investment strategy - seem to be positive towards responsible investment. The results may be helpful when considering the practice of responsible investment in different economies, which, consequently, may prove interesting to researchers, decision makers at national and international levels, responsible investment organisations such as UN PRI and Eurosif, institutional investors and responsible investment service providers. Future research is encouraged to investigate in greater detail what motivates or discourages pension funds towards or from responsible investment. Key words: responsible investment, pension funds, drivers of responsible investmentVastuullinen sijoittaminen on vahvassa kasvussa globaalisti. Instituutiosijoittajat, kuten eläkerahastot, vastaavat valtaosasta tätä kasvua. Vastuullisen sijoittamisen edistäjiä ja estäjiä ei kuitenkaan kunnolla tunneta. Tämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää näitä edistäjiä ja estäjiä seuraavan tutkimuskysymyksen kautta: Mitkä tekijät selittävät eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuullista sijoittamista? ( Which drivers explain the responsible investment of European pension funds? ). Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristötekijöiden, sosiaalisten tekijöiden ja hyvien hallintotapojen huomioimista sijoituspäätöksenteossa. Eläkerahastot ovat organisaatioita, jotka hallinnoivat ja sijoittavat eläkevarojamme sekä muodostavat yhden merkittävän instituutiosijoittajien ryhmän. Pääosin eläkerahastot vastaanottavat varoja työnantajilta pakollisten eläkemaksujen muodossa ja sijoittavat niitä turvatakseen eläkkeiden maksun. Tutkimuskysymykseen vastatakseen tutkija haastatteli kasvotusten eläkerahastojen avainhenkilöitä Belgiassa (viisi avainhenkilöä) ja Suomessa (viisi avainhenkilöä), yhteensä kymmenessä eläkerahastossa. Tulokset auttoivat saamaan paremman käsityksen eläkerahastojen vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä ja auttoivat online-kyselytutkimuksen suunnittelussa. Yli 250 vastausta kattava kyselytutkimus koski 15 Euroopan maan eläkerahastoja. Tämä väitöskirja koostuu viidestä artikkelista sekä teoreettisen viitekehyksen sisältävästä yhteenvetoartikkelista. Teoreettinen viitekehys ja viisi artikkelia osoittavat, että eläkerahastotason tekijät ovat myös keskeisessä asemassa eläkerahastojen vastuullista sijoittamista selitettäessä. Tässä tutkimuksessa eläkerahastotaso koostuu organisaatioita kuvaavista piirteistä sekä organisaatioiden avainhenkilöistä. Makrotason tekijät (kulttuuri, instituutiot, organisaatiot, talous ja rahoitussektori) vaikuttavat eläkerahastotasoon, kuten myös mikrotason tekijät (heuristiikat, usko (beliefs), arvot, asenteet ja motiivit). Eläkerahastojen avainhenkilöt eivät kuitenkaan välttämättä ole tietoisia mikrotason tekijöiden vaikutuksista ajatteluunsa. Artikkelin 1 mukaan makrotason tekijöistä talouden avoimuus, eläkerahastosektorin koko ja kulttuurisista arvoista maskuliinisuus / feminiinisyys sekä epävarmuuden välttäminen ovat yhteydessä vastuullisen sijoittamisen eroihin. Artikkeli 2 osoitti, että finanssikriisin aikana eläkerahastojen avainhenkilöiden asenteet eivät olleet kielteisiä vastuullista sijoittamista kohtaan. Artikkelin 3 tulokset viittaavat siihen, että käytännön hankaluudet estävät vastuullista sijoittamista: heuristiikat, kuten saatavilla olevan tiedon käyttö, voivat vaikuttaa eläkerahastojen avainhenkilöiden ajattelutapaan vastuullisesta sijoittamisesta. Artikkeli 4 vahvisti artikkelin 3 tulokset 15 maan osalta ja osoitti, että vastuullisella sijoittamisella on potentiaalia vaikuttaa makrotason tekijöihin. Artikkeli 5 osoitti, että useat eläkerahastojen piirteet selittävät eläkerahastojen vastuullista sijoittamista: maa, josta eläkerahasto tulee (legal origin; erityisesti Pohjoismaat ja Iso-Britannia), eläkerahaston omistajuuden tyyppi (ownership type; erityisesti julkiset eläkerahastot) sekä kokoon littyvät muuttujat (kuten sijoitussalkun pieni tai hyvin suuri koko). Artikkeli osoitti myös, että eläkerahastotason tekijöillä on merkityksensä eläkerahastojen vastuullista sijoittamista selitettäessä. Eläkerahastojen vastuullinen sijoittaminen selittyy siis tekijöillä, jotka ovat osana eläkerahastojen toimintaympäristöä, eläkerahastojen piirteillä sekä eläkerahastojen avainhenkilöiden ajattelutavoilla. Kestävän kehityksen näkökulmasta katsottuna tutkimuksen kontribuutio on se, että myös ne eläkerahastot, joilla ei ole vastuullisen sijoittamisen strategiaa, vaikuttavat olevan positiivisia vastuullista sijoittamista kohtaan. Tutkimuksen tulokset voivat olla hyödyllisiä eri maiden talouksille vastuullisen sijoittamisen kysymyksissä. Tarkemmin sanottuna alan tutkijat, päätöksentekijät kansallisella ja kansainvälisillä tasoilla, vastuullisen sijoittamisen organisaatiot, kuten YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Eurosif, instituutiosijoittajat sekä palveluntarjoajat voivat hyötyä tuloksista. Tulevaisuuden tutkimus on tervetullutta selvittämään yksityiskohtaisemmin tekijöitä, jotka edistävät ja estävät eläkerahastojen vastuullista sijoittamista. Avainsanat: vastuullinen sijoittaminen, eläkerahastot, vastuullisen sijoittamisen edistäjät ja estäjät
Subject: taloustieteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sievanen_dissertation.pdf 433.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record