Preserving data protection, confidentiality of communications and freedom of expression in the online copyright enforcement framework of the European Union by adequate safeguards

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062855
Title: Preserving data protection, confidentiality of communications and freedom of expression in the online copyright enforcement framework of the European Union by adequate safeguards
Author: Loimaala, Iiro
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062855
http://hdl.handle.net/10138/39011
Thesis level: master's thesis
Discipline: International law
Kansainvälinen oikeus
Folkrätt
Abstract: Useissa EU:n jäsenvaltioissa tekijänoikeuden täytäntöönpanokeinoja on jouduttu kehittämään internetin ja erityisesti vertaisverkkojen asettamia haasteita vastaaviksi. Nämä keinot perustuvat väljästi unionin niin kutsutun Enforcement -direktiivin ja tietoyhteiskuntadirektiivin vaatimuksiin, jotka asettavat kansainvälisellä tasolla verraten korkean standardin täytäntöönpanokeinoille verkkoympäristössä. Koska nämä direktiivit eivät kuitenkaan ohjaa jäsenvaltioita kovinkaan tarkoin sovellettavien keinojen suhteen, kansalliset käytännöt vaihtelevat useassa suhteessa, mikä on johtanut yhdenmukaisuuden puutteeseen ja oikeudellisiin ristiriitoihin etenkin silloin, kun nämä keinot ovat puuttuneet internetin perusperiaatteisiin ja perusoikeuksien suojaan. Erityisesti perusoikeuksien suoja on ollut keskustelun aiheena viimeaikaisten EU:n Telekommunikaatiopaketin ja ACTA -sopimuksen ratifiointiprosessin yhteydessä. Tämä keskustelu on konkretisoitunut Euroopan parlamentin vuoden 2012 lopulla antamassa päätöslauselmassa, jossa se vaatii perusoikeuksien ja internetin neutraaliuden tasapainoisen ja vahvan suojan toteuttamista, sekä tämän suojan pohjalta tehtävää mm. immateriaalioikeuksien täytäntöönpanosääntelyä koskevaa uudistusta. Tutkielma tarkastelee valikoitua joukkoa unionissa viimeaikoina sovelletuista täytäntöönpanokeinoista mukaan lukien internetin estomenetelmät, sisällönsuodatusmenetelmät, niin kutsutut varoituskirjemallit ja oikeudenhaltijan tiedonsaantioikeus, jotka perustuvat tietoyhteiskuntadirektiivin 8 artiklaan ja Enforcement -direktiivin 8, 9 ja 11 artikloihin. Näitä täytäntöönpanokeinoja havainnollistetaan unionin oikeuskäytännön ja joidenkin kansallisten ratkaisujen avulla. Lopuksi täytäntöönpanokeinoja arvioidaan unionin tietosuojalainsäädännön ja sananvapaussääntelyn pohjalta. Tutkielma hahmottaa ne rajat, jotka henkilötietojen suoja, viestinnän luottamuksellisuus ja sananvapaus yleisesti asettavat täytäntöönpanokeinoille unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa. Huomioiden viimeaikaisen poliittisen keskustelun ja parlamentin päätöslauselman tutkielma hahmottaa täytäntöönpanokäytännöt, jotka voivat olla ongelmallisia perusoikeuksien suojan ja eurooppalaisen oikeusjärjestyksen näkökulmasta. Se korostaa niitä piirteitä, jotka täytäntöönpanokeinoissa nykytilan valossa aiheuttavat hämmennystä ja unionin oikeuden vastaisia tilanteita. Tältä pohjalta selvennetään täytäntöönpanolainsäädännön mahdollisia kehityskohteita. Tutkielma havainnollistaa että unionin tietosuoja- ja sananvapaussääntelyn kannalta olisi hyödyllistä sisällyttää nykyistä tarkkarajaisempia ja harmonisoivia suojatoimenpiteitä ja täsmennyksiä unionin täytäntöönpanolainsäädäntöön, mikä hyödyttäisi myös unionin tekijänoikeusjärjestelmää. Ottaen huomioon unionissa suunnitellun tietosuojalainsäädännön uudistushankkeen, tutkielma hahmottaa joitain mahdollisia uudistuksesta seuraavia ja myös täytäntöönpanolainsäädäntöä koskevia vaatimuksia.Several Member States of the European Union have engaged in diverse practices to enforce their national copyright laws in order to address the challenges the possibilities to communicate copyrighted property on the internet and especially peer-to-peer networks have created. These practices are loosely based on the Enforcement Directive and Information Society Directive which, at the international level, provide a relatively stringent way to protect copyrighted works in the digital environment. However, as this secondary law does not guide states regarding practical ways of enforcement, national solutions vary in several respects which has caused inconsistency and confusion across the Union, especially with regard to the foundations of the internet design and the protection of fundamental rights. The fundamental rights’ position in the European copyright enforcement has been discussed e.g. in context of the recent negotiations regarding the Telecoms Package and Anti-Counterfeiting Trade Agreement as well as in the subsequent Resolution of the European Parliament calling for a balanced and relevant copyright reform as well as protection of the fundamental rights online and preservation of the open internet. The study discusses a selection of today’s civil law remedies applied to enforce copyrights in the EU including site blocking measures, content filtering, graduated response systems and the right of information which are based on Article 8 of the Information Society Directive and Articles 8, 9 and 11 of the Enforcement Directive. Relevant European case law guiding their application and national solutions illustrating the limits of the directives are discussed. To clarify the contested relation between enforcement regulation and fundamental rights, selected practices are discussed with regard to EU’s obligations to respect the right to protection of personal data, confidentiality of communications and freedom of expression. The study identifies the limits the mentioned fundamental rights set for copyright enforcement in the current legal order of the EU including human rights instruments. Further, acknowledging the present political discussion and call for the reform of enforcement legislation, the study analyses practices which have the potential to go beyond what the European law and human rights instruments currently allow. Highlighting the inconsistencies and confusion between the selected national solutions and the European legal state the study points out topics which deserve to be reconsidered. It points out that introducing explicit safeguards clarifying the position of data protection, confidentiality of communications and the freedom of expression would benefit the current legal state and the legitimacy of the copyright law in general. Having regard to the anticipated renewal of the EU’s data protection framework, the paper also identifies some of its possible implications to the digital copyright enforcement.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record