Naturvårdsbiologiska urvalskriterier inom METSO-handlingsplanen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/39023

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_26sv_2008.pdf 471.9Kb PDF View/Open
Title: Naturvårdsbiologiska urvalskriterier inom METSO-handlingsplanen
Author: METSO-arbetsgruppen för urvalskriterier
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2008
Belongs to series: Miljön i Finland 26sv/2008
ISBN: 978-952-11-3468-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/39023
Abstract: Syftet med handlingsprogrammet för åren 2008–2016 för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland är att förhindra tillbakagången för skogarnas naturtyper och arter, och att stabilisera en gynnsam utveckling för naturens mångfald före utgången av år 2016. Livsmiljöer som är betydelsefulla för mångfalden tryggas genom markägarnas frivilliga skyddsåtgärder inom ramen för METSO-handlingsplanen. De naturvårdsbiologiska urvalskriterierna underlättar identifieringen av de ur mångfaldssynpunkt viktiga livsmiljöerna och deras särdrag. De är till stöd när livsmiljöer bedöms och väljs ut till objekt som ska ingå i METSO-handlingsplanen. I rapporten presenteras de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna för METSO som bearbetats av arbetsgruppen samt kompletterande urvalskriterier. Dessutom granskas den regionala förekomsten av olika livsmiljöer.
Subject (ysa): metsät
talousmetsät
suojelu
luonnonsuojelu
biotooppi
luonnon monimuotoisuus
suojelukohteet
suojelualueet
valintakriteerit
toimintaohjelmat
Etelä-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record